Biokurui skirtų augalų veisimas skatinamas ES paramos lėšomis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.07.13

Biokurui skirtų augalų veisimas skatinamas ES paramos lėšomis

Biokurui skirtų augalų veisimas skatinamas ES paramos lėšomis
Parama atsinaujinančiam energijos šaltiniui – trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimui ir auginimui yra teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiąją veiklos sritį. Plantaciniams želdiniams priskiriami augalai, kurie kertami ne rečiau kaip kas 5 metus (gluosniai, karklai, drebulės ar baltalksniai).
 
Paraiškų paramai pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ gauti laukiama šiais metais nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
 
Žemę galima nuomotis
 
Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai turi būti įveisiami ne mažesniame kaip 1 hektaro žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plote ir kertami ne rečiau kaip kas 5 metus.
 
Minėtus želdinius leidžiama veisti ne tik nuosavoje žemėje, bet ir nuomojamoje iš privačių asmenų ar valdomoje panaudos ar kitais pagrindais.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad ŽŪN, kuriose auginami plantaciniai želdiniai, privalo būti nuomojamos ar valdomos panaudos teise ne trumpiau kaip 10 metų nuo sutarties pasirašymo dienos. Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės sutartys turi būti įregistruotos Registrų centre. Sutartyse turi būti numatyta trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimo galimybė.
 
Už 1 ha įveisto ploto – iki 5 179 Lt išmoka
 
Pareiškėjai projektus pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pradeda įgyvendinti savo ar skolintomis lėšomis, vėliau paramos lėšomis kompensuojama dalis būtinų projekto įgyvendinimui išlaidų.
 
Paramos lėšomis finansuojamas želdinimo projekto parengimas, želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas, taip pat išlaidos sodinukams bei sodinimui. Pagal numatytą pareiškėjui teikiamos paramos intensyvumą gali būti kompensuojamos bendrosios bei projekto viešinimo išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio gali būti ne didesnė kaip 10 tūkst. Lt.
 
Teikiamos paramos intensyvumas skiriasi priklausomai nuo ūkininkavimo vietos, pareiškėjo amžiaus. Daugiausia – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų – kompensuojama dar 40-mečio nesulaukusiems jauniesiems ūkininkams, kurie veisia trumpos rotacijos plantacinius želdinius mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų kompensuojama pareiškėjams, ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Visiems kitiems pareiškėjams paramos intensyvumas gali siekti iki 50 proc.
 
Už vieną hektarą plantaciniais želdiniais apsodintų žemės ūkio naudmenų pareiškėjai gali gauti iki 5 179 Lt siekiančią išmoką. Bendra vienam projektui skiriamos paramos suma negali viršyti 100 tūkst. Lt.
 
Didžiausia paramos suma 2007–2013 metų laikotarpiui vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 381 120 Lt.
 
Būtina parengti želdinimo projektą
 
Siekiantys paramos trumpos rotacijos plantaciniams želdiniams įveisti turi pateikti projekto aprašą, kuriame pagrindžiami investavimo tikslai, numatomos ir pagrindžiamos investicijos bei projektui įgyvendinti reikalingos lėšos. Taip pat apraše turi būti nurodyti projekto įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 2 metų nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti įgaliotos institucijos patvirtintą plantacinių želdinių įveisimo energetiniais tikslais projektą. Projekte turi būti numatyta, kad nebus daroma žala drenažo sistemoms.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog parama neteikiama plantaciniams želdiniams veisti teritorijose, priklausančiose „NATURA 2000“ tinklui.
 
Pirmumo vertinimo kriterijai
 
KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ trečiajai veiklos sričiai įgyvendinti 2012 m. skirta apie 731,5 tūkst. Lt paramos lėšų.
 
Jei 2012 m. gautose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus pirmumo vertinimo kriterijus:
 
  • pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą ir KPP);
  • trumpos rotacijos želdiniai įveisiami ŽŪN, kurios yra mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje (pirmenybė teikiama projektui, kurio didžiausia ŽŪN dalis yra priskiriama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms);
  • trumpos rotacijos želdiniai įveisiami didesniame ŽŪN plote, pradedant nuo didžiausio ŽŪN ploto, kuris matuojamas ha;
  • projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo.
 
Pirmumo kriterijai išvardyti mažėjančios svarbos tvarka. Jeigu paraiškoje paramai gauti ar jos prieduose nėra duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį prioritetiniam kriterijui, bus laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.
 
Su KPP priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:08