Bendradarbiavimo sutartis su LR konkurencijos taryba
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.23

Bendradarbiavimo sutartis su LR konkurencijos taryba

Bendradarbiavimo sutartis su LR konkurencijos taryba
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Konkurencijos taryba) rugsėjo 23 d. pasirašė dvišalę bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutartį. Šia sutartimi siekiama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatų veikimą ir įgyvendinimą, administruojant valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšas žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei.
 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartimi šalys įsipareigojo keistis asmens ir kitais duomenimis bei turima informacija, kuri gauta institucijoms vykdant pavestas funkcijas, taip pat informacija apie pareiškėjų / paramos gavėjų organizuotus viešuosius pirkimus bei duomenimis funkcijoms, susijusioms su valstybės pagalbos teikimu, vykdyti.
 
Pasirašiusi šią sutartį NMA turės geresnes galimybes nustatyti ir įvertinti, ar pareiškėjų / paramos gavėjų atlikti pirkimai nepažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatų, t. y. ar pirkimai atlikti skaidriai, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų.
 
Siekdami detaliau pagrįsti pažeidimus dėl konkurenciją ribojančių susitarimų, NMA darbuotojai taip pat turės galimybę operatyviau gauti informaciją, reikalingą pažeidimų tyrimams atlikti. Įtarę konkurenciją ribojančius susitarimus paramos gavėjams vykdant prekių / paslaugų / darbų pirkimo procedūras ar kitus Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, apie tai NMA darbuotojai raštu informuos Konkurencijos tarybą bei pateiks įtarimus pagrindžiančius dokumentus. Tikimasi, kad šios informacijos pasidalijimas suteiks galimybę NMA tinkamai ir laiku vykdyti netinkamų paramos lėšų panaudojimo prevenciją.
 
Šia sutartimi šalys taip pat įsipareigoja teikti konsultacijas, metodinę ir kitokią pagalbą. Siekiant geriau suprasti Konkurencijos tarybos vykdomų tyrimų specifiką bei aiškiau suvokti informacijos sklaidą, artimiausiu metu bus surengti mokymai NMA darbuotojams, administruojantiems paramą. Mokymų metu bus pateikiama informacija apie kartelinius susitarimus vykdant viešuosius pirkimus bei pristatomi konkretūs praktiniai pavyzdžiai iš Konkurencijos tarybos praktikos.  
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 23 d. 09:53