Balandį laukiama parodomųjų projektų paraiškų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.03.28

Balandį laukiama parodomųjų projektų paraiškų

Balandį laukiama parodomųjų projektų paraiškų
Nuo balandžio 3 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda rinkti paraiškas parodomiesiems bandymams rengti ir vykdyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Mokymo įstaigos, ketinančios ūkininkams ir kitiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims rengti informavimo renginius, paraiškas galės pateikti NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki gegužės 31 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta 3 941 381 eurų paramos lėšų.
 
Parama – parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
 
Paramos pagal šią KPP veiklos sritį gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos, taip pat kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Parama skirta parodomiesiems bandymams rengti bei vykdyti, seminarams, lauko dienoms ir kitiems informavimo renginiams organizuoti skleidžiant mokslo žinias ir inovacijas, tačiau negalės būti skiriama fundamentiniams ir taikomiesiems moksliniams tyrimams.
 
Renginiai turi būti skirti ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams ir kitiems fiziniams ar juridiniams ūkį turintiems asmenims, užsiimantiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojams, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojams, tradicinio amato puoselėtojams. 
 
Paramos intensyvumas – 100 proc.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 150 000 eurų su PVM. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Pagal šią veiklą finansuojamas darbo užmokestis arba atlygis projektą administruojantiems asmenims, darbo užmokestis arba atlygis lektoriams, patalpų, įrangos nuomos išlaidos, kelionės ir transporto, komandiruočių išlaidos; kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, ryšių išlaidos, atlygis už parodomojo bandymo metodikos parengimą, parodomojo bandymo įrengimas ir vykdymas pagal patvirtintą parodomojo bandymo metodiką, skelbimai spaudoje, dalomosios medžiagos parengimas ir įsigijimas ir kitos įgyvendinimo taisyklėse numatytos išlaidos.
 
Ilgiausias projekto įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėn.
 
Pareiškėjai įsipareigoja projektą pradėti įgyvendinti per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nustatomas paramos sutartyje, bet jis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Pažymėtina, kad parodomojo bandymo informavimo veiklos negali būti pradėtos organizuoti, kol nepasirašyta paramos sutartis.
 
Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma avansinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA diena arba paramos gavėjo pateiktame informaciniame rašte NMA apie projekto įgyvendinimo pradžią nurodyta data.
 
Primintina, kad pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai, taip pat nepalikti jų ne iki galo užpildytų, kadangi, esant ne iki galo užpildytoms paraiškoms, stringa vertinimo procesas.
 
Bus taikomi projektų atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Nustačius, kad paraiška nesurinko privalomojo balų skaičiaus, ji bus atmetama. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų ir lauko dienų žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu, daugiau negu 3 metai – suteikiama 10 balų.
 
2. Numatomų suformuoti grupių skaičius:
 • 5 ir daugiau grupių – suteikiama 10 balų;
 • 4 grupės – suteikiami 5 balai.
3. Projekto vadovas turi ne trumpesnę kaip 2 metų patirtį vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu – suteikiami 5 balai.
 
4. Lektoriai, kurie dalyvauja projekte, ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) – suteikiama 15 balų.
 
5. Parodomojo bandymo informavimo veiklas organizuoti numatoma:
 • visose Lietuvos apskrityse – suteikiama 15 balų;
 • daugiau nei 5 apskrityse įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
6. Projektas susijęs su viena iš sričių:
 • biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga dirbamoje žemėje ir (arba) integruotu augalų apsaugos produktų naudojimu – suteikiama 20 balų;
 • gyvulininkystės ir (arba) sodininkystės, ir (arba) uogininkystės, ir (arba) daržininkystės sektoriaus (-ių) plėtra, ir (arba) papildoma ne žemės ūkio veikla – suteikiama 15 balų;
 • agrarine aplinkosauga ir klimato kaita (išskyrus biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugą dirbamoje žemėje ir (arba) integruotą augalų apsaugos produktų naudojimą) – suteikiama 10 balų.
7. Numatomas pareiškėjo prisidėjimas savo lėšomis prie tinkamų finansuoti išlaidų:
 • daugiau kaip 15 proc. – suteikiama 15 balų;
 • nuo 14 iki 15 proc. įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
 • nuo 13 iki 14 proc. įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
 • nuo 12 iki 13 proc. įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
 • nuo 11 iki 12 proc. įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
 • nuo 10 iki 11 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
 • nuo 9 iki 10 proc. įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
 • nuo 8 iki 9 proc. įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
 • nuo 7 iki 8 proc. įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
 • nuo 6 iki 7 proc. įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
 • nuo 5 iki 6 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
 • nuo 4 iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
 • nuo 3 iki 4 proc. įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
 • nuo 2 iki 3 proc. įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
 • nuo 1 iki 2 proc. įskaitytinai – suteikiamas 1 balas. 
8. Projekte dalyvaus žaliąjį diplomą ar miško sertifikatą pagal tarptautines miškų sertifikavimo sistemas turintis (-ys) ūkis (-iai) – suteikiami 5 balai.
 
9. Parodomuoju bandymu pagrindžiama metodo taikymo ekonominė ir (arba) aplinkosaugos gerinimo nauda – suteikiami 5 balai (su paramos paraiška pateikiamas parodomojo bandymo ekonominės naudos apskaičiavimas ir (arba) aplinkosaugos gerinimo naudos aprašymas).
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. kovo 28 d. 14:16