Baigtos rinkti paraiškos dėl paramos verslo plėtrai kaime
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.18

Baigtos rinkti paraiškos dėl paramos verslo plėtrai kaime

Baigtos rinkti paraiškos dėl paramos verslo plėtrai kaime
Šių metų gruodžio 14 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Per visą paraiškų surinkimo etapą, kuris vyko nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d., pateiktos 145 paraiškos, kuriose prašoma preliminari paramos suma siekia 20,83 mln. Eur.
 
Bus sudaroma prioritetinė eilė
 
Iš viso 2015 m. KPP veiklai „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija šiai veiklai skirtąją, bus sudaryta prioritetinė eilė.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Parama pasieks daugiausia balų pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkusius pareiškėjus. Paraiškos, nesurinkusios mažiausio privalomo projektų atrankos balų skaičiaus – 50 balų, bus atmetamos.
 
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus sudaryta KPP veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ projektų pirmumo eilė:
 
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
Didžiausias balas
Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo   (juridinio asmens) – registracijos bei mokesčių deklaravimo už pagrindžiamą laikotarpį vietą):
1.1.
pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ilgiau kaip 3 metus arba pareiškėjas (juridinis asmuo) ilgiau kaip 3 metus registruotas kaimo vietovėje ir ilgiau kaip 3 metus veikia kaimo vietovėje
10
10
1.2.
pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas nuo 2 iki 3 metų įkaitytinai arba pareiškėjas (juridinis asmuo) nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai registruotas kaimo vietovėje ir nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai veikia kaimo vietovėje
5
2.
Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
paramos intensyvumas nuo 30 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą
20
20-1
3.
Projektas įgyvendinamas:
3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis
(atitiktis šiam kriterijui vertinama lyginant su mėnesiu, ėjusiu prieš paramos paraiškos pateikimą)
3.2. vietovėje, nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų teritorijas
10
5
5
4.
Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai) (taikoma pareiškėjui juridiniam asmeniui):
4.1.
5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams
30
30
4.2.
4 darbo vietos kaimo gyventojams
20
4.3.
3 darbo vietos kaimo gyventojams
15
4.4.
2 darbo vietos kaimo gyventojams
10
4.5.
1 darbo vieta kaimo gyventojui
5
5.
Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams, kuriose (vertinama pagal ataskaitinių metų šalies darbo užmokesčio vidurkį)
(taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui):
5.1.
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija 20 proc. ir daugiau
15
15
5.2.
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija daugiau nei 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai
10
5.3.
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija iki 10 proc. įskaitytinai
5
6.
Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 proc.
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)
15
15
7.
Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui):
7.1.
daugiau nei 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau
10
10
7.2.
nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai
5
8.
Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise
5
5
9.
Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla)
10
10
10.
Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams:
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui):
   
10.1.
pareiškėjas iki 40 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo metu)
5
5
10.2.
pareiškėja moteris
5
5
11.
Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys
(taikoma tik pareiškėjui – fiziniam asmeniui)
(šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas)
10
10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:
100
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:44