Atliekant pirkimus – dar daugiau skaidrumo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.06.16

Atliekant pirkimus – dar daugiau skaidrumo

Atliekant pirkimus – dar daugiau skaidrumo
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, turėtų atkreipti dėmesį į pirkimų taisyklių pakeitimus.
 
Privaloma apklausti tris tiekėjus
 
Vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu, nuo š. m. gegužės 6 d. projektų vykdytojai, perkantys apklausos būdu, turi apklausti ne mažiau kaip tris tiekėjus ir pateikti jų apklausos pažymą.
 
Teikiant papildomą informaciją svarbu nurodyti, kurių tiekėjų informacija vadovautasi nustatant būsimo pirkimo vertę ir kodėl apklausai buvo pasirinkti šie tiekėjai (kai pirkimo vertė neviršija 28 962 Eur be PVM).
 
Prekių, paslaugų ir darbų pirkimams – skirtingos vertės
 
Perkant prekių, paslaugų arba darbų, reikėtų atkreipti dėmesį į pirkimo vertę. Jei prekių arba suteiktų paslaugų vertė yra 58 tūkst. eurų be PVM arba mažesnė, galima atlikti tiekėjų apklausą arba surengti konkursą, jei didesnė – perkama konkurso būdu. Pirkti darbus apklausos būdu galima tada, kai pirkimų vertė yra 145 tūkst. eurų be PVM arba mažesnė.
 
Apklausą taip pat galima atlikti, kai perkamos panašios prekės, paslaugos arba darbai, susiję su tuo pačiu objektu, yra suskirstyti į atskiras dalis, dėl kurių kiekvienos numatoma sudaryti atskirą sutartį, jei bendra tokių pirkimų vertė ne didesnė kaip 10 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.
 
Žodžiu ir raštu pateikti tiekėjų pasiūlymai turi būti fiksuojami apklausos pažymoje. Pažyma turi būti užpildyta pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ne vėliau kaip iki sutarties sudarymo.
Vienas tiekėjas apklausiamas tik išskirtiniais atvejais
 
Apklausti vieną tiekėją galima tik tuo atveju, kai prekes, paslaugas arba darbus dėl techninių, meninių arba kitų objektyvių priežasčių gali pateikti (tiekti, atlikti, suteikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra  alternatyvos. Į pirkimo vertę neatsižvelgiama. Taip pat vieną tiekėją galima apklausti perkant pašto, telekomunikacijų, transporto paslaugas arba degalus.
 
Pirkimo dokumentai – vos atlikus pirkimą
 
Kaip ir anksčiau, projekto vykdytojas, atlikęs pirkimą, ne vėliau kaip iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti vertinti ataskaitinius dokumentus.
 
Įtarusi ir (arba) nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogiškų prekių, paslaugų arba darbų vidutinės rinkos kainos, NMA gali patikrinti, ar buvo pakviesti potencialūs tiekėjai, iš projekto vykdytojo reikalauti papildomų pagrindimo dokumentų ir (arba) atlikti rinkos kainų patikrinimą. Agentūra rinkos kainą viršijančią išlaidų dalį turi teisę pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis.
 
Rekomenduojama visus reikiamus dokumentus pateikti nedelsiant, vos tik baigus pirkimų procedūras ir pasirašius pirkimo sutartį, o projekto įgyvendinimą pradėti tik gavus NMA išvadą, kad pirkimas atliktas tinkamai. Pateikti pirkimo dokumentai įvertinami per 15 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai reikia papildomos informacijos. Tada šis terminas stabdomas, kol bus gauti prašomi dokumentai arba paaiškinimai.
 
Daugiau informacijos apie pirkimų vykdymą galite rasti čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. birželio 17 d. 16:18