Artėja metas teikti paraiškas pradėti verslą kaimo vietovėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.24

Artėja metas teikti paraiškas pradėti verslą kaimo vietovėse

Artėja metas teikti paraiškas pradėti verslą kaimo vietovėse
Nuo lapkričio 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus pradėtos rinkti paraiškos verslui kaimo vietovėse pradėti. Prieš šį paraiškų surinkimo etapą, kuris truks iki gruodžio 31 d., buvo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindinėmis sąlygomis ir reikalavimais gauti šią paramą.
 
Išmoka – iki 17 220 Eur
 
Svarbus būsimiems verslininkams naujai įsigaliojusių taisyklių pakeitimas – nauja nustatyta didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti. Šiuo surinkimo etapu pareiškėjai gali tikėtis gauti 100 procentų išmoką, siekiančią iki 17 220 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad šiais metais būsimieji verslininkai turės galimybę pretenduoti tik į paramą, mokamą pareiškėjui kaip išmoką, paramos modelio, kai kompensuojamos tinkamos finansuoti išlaidos (pernai siekusios iki 40 tūkst. Eur), neliko.
 
Paraiškų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, rinkimo etapui skirta 7 mln. Eur lėšų.
 
Veikla, kuriai skiriama parama
 
Parama pagal KPP priemonę teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas.
 
Parama neteikiama veikloms, nurodytoms įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše.
 
Įgyvendinant vieną projektą galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
 
Galimi paramos gavėjai
 
Į paramą gali pretenduoti fiziniai asmenys bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys.
 
Šiuo paraiškų surinkimo etapu fiziniai asmenys bus tinkami pareiškėjai, jei nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d. nėra vykdę ne žemės ūkio ekonominės veiklos arba per nurodytą laikotarpį ją vykdė mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 
Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Visi pareiškėjai turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, būti savarankiški. Savarankiškumo reikalavimas ūkininkams nėra taikomas.
 
Paramos mokėjimo tvarka
 
Paramos gavėjui skirtą išmoką, siekiančią 17 220 Eur, kaip ir praėjusiais metais numatyta išmokėti dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Antroji išmokos dalis bus išmokėta per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Išmoka bus mokama, jei verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ji bus susigrąžinama.
 
Įsipareigojimai
 
Svarbiausias reikalavimas įgyvendinant projektą pagal priemonęiki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Kiti svarbūs reikalavimai įgyvendinant projektą: pradėti įgyvendinti verslo planą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. įsigyti numatytas investicijas, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.
 
Atkreipiame dėmesį, jog pakeistose įgyvendinimo taisyklėse pakeisti kai kurie atrankos kriterijai ir už atitiktį jiems skiriamų atrankos balų skaičius.
 
Paraiškų teikimas NMA
 
Paraiškos bus priimamos tiek NMA teritoriniuose padaliniuose, tiek naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) paraiškos nepriimamos.
 
Su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka", bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį jiems bus suteikiami balai – didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiami 25 balai.
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais (atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas):
 • 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 5 balai.
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 1. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra moteris – 5 balai.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas gauti išmoką, – 45 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 13 d. 12:41