Artėja jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo metas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.20

Artėja jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo metas

Artėja jaunųjų ūkininkų paraiškų teikimo metas
Nuo liepos 3 d. jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos galės būti teikiamos iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13 061 819 Eur paramos lėšų.
 
Paramos skyrimo sąlygos
 
Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis jaunesni kaip 40 metų ūkininkai – fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos reikalavimų (arba įsipareigojantys juos įsigyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) ir pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.
 
Parama galės būti skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur.
 
Remiama veikla ir investicijos
 
Pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.
 
Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įrenginių, transporto priemonių įsigijimo išlaidos. Pažymėtina, kad šio šaukimo metu paraiškas teikiantys jaunieji ūkininkai galės įsigyti ir dėvėtus, senesnius nei 7 metai nuo pagaminimo datos, traktorius, kurie nebuvo, nėra ir nebus finansuojami iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų. Atkreipiame dėmesį, kad perkant naudotus traktorius, paraiškos pateikimo dieną paramos gavėjas kartu su 3 komerciniais pasiūlymais turės pateikti ir traktorių techninių pasų kopijas.
 
Parama bus teikiama ir gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, statybinėms medžiagoms įsigyti, infrastruktūrai ūkininko valdoje sutvarkyti, ūkiniams gyvūnams įsigyti, daugiamečiams augalams įsigyti ir jų sodinimo paslaugoms kompensuoti. Visos paminėtos išlaidos bus pripažintos tinkamomis finansuoti, jei bus patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos.
 
Bendrosios išlaidos – verslo plano parengimas, viešinimo išlaidos – galės būti kompensuojamos tik jei jos patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.  
 
Paramos intensyvumas – 100 proc.
 
Paramos suma vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur be PVM, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Žinotina, kad paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu galės būti teikiamos tik naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Pareiškėjai paraiškas turėtų pildyti tinkamai ir informatyviai, pateikiama informacija turi būti teisinga, priešingu atveju, pateikiant nekorektiškai užpildytas paraiškas, stringa vertinimo procesas.
 
Atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, pagal kuriuos bus vertinami pateikti projektai ir už juos skiriami balai:
 
1. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):
  • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
  • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;
  • nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;
  • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;
  • nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų;
 
2. projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, – suteikiami 5 balai;
 
3. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:
  • pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:
- nuo 6 iki 8,99 SG, – suteikiami 4 balai;
- nuo 9 iki 11,99 SG – 8 balai;
- nuo 12 iki 14,99 SG – 12 balų;
- nuo 15 iki 17,99 SG – 16 balų;
- nuo 18 SG ir daugiau – 20 balų;
  • pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ŽŪN bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
- nuo 30 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;
- nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų;
 
4. pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų skaičius negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN);
 
5. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai;
 
6. projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 15 balų (pvz., pareiškėjas didžiausią galimą jo projektui prašomą paramos sumą susimažina 10 proc., už tai jam suteikiami 5 balai);
 
7. projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto, kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė),– suteikiama 10 balų;
 
8. pareiškėjas, kaip valdos valdytojas, kuriasi perimtoje valdoje (turi būti perimama visa valda, kuri  buvo įkurta anksčiau kaip 3 metai iki paramos paraiškos pateikimo), kuri nėra gavusi investicinės paramos  tame pačiame specializuotame žemės ūkio sektoriuje pagal KPP 2007–2013 ir KPP 2014–2020 priemones (atrankos kriterijus netaikomas, jei kuriamasi valdoje, kuriai buvo skirta parama pagal gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ar uogininkystės sektorių, o dabar joje planuojama įkurti specializuotą augalininkystės ūkį), – suteikiama 15 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 20 d. 15:51