Apie patikrų ūkyje metu pateikiamus dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.22

Apie patikrų ūkyje metu pateikiamus dokumentus

Apie patikrų ūkyje metu pateikiamus dokumentus
Pareiškėjai, gaunantys išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Natura 2000“ (žemės ūkyje), patikrų ūkyje metu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistui turi pateikti reikiamus dokumentus.
 
Ūkininkai, naudojantys augalų apsaugos produktus, skirtus profesionaliajam naudojimui, privalo pildyti Naudotų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą. Šį žurnalą reikia užpildyti per 24 valandas po produkto naudojimo. (Žurnalo formos nurodytos Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564, 3 priede.)
 
Visi pareiškėjai, kurie mėšlu ir (ar) srutomis tręšia daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti tręšimo planus. (Šis reikalavimas nurodytas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 .)
 
Jei valdoje naudojamos mineralinės trąšos bei organinės trąšos, kuriomis tręšiama ne daugiau kaip 50 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, taip pat jeigu naudojami augalų apsaugos produktai, skirti neprofesionaliajam naudojimui, pareiškėjai, dalyvaujantys veiklose pagal KPP priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, privalo pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą. Šis reikalavimas taikomas ir pareiškėjams, gaunantiems išmokas pagal KPP priemonę „Natura 2000“ (žemės ūkyje). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šį žurnalą pildo tik tie pareiškėjai, kurių valdų žemę draudžiama tręšti, kalkinti, naudoti pesticidus. (Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalo formą rasite KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių 6 priede.)
 
Reikalavimas pildyti Naudotų trąšų ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalą netaikomas pareiškėjams, kurie deklaruoja ekologinės gamybos plotus žemės ūkio valdoje, dalyvauja įgyvendinant programą „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pildo Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą.
 
Ūkininkai privalo vesti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka. Buhalterinės apskaitos dokumentai, tręšimo planai, minėti apskaitos žurnalai turi būti saugomi visą įsipareigojimų laikotarpį, ir juos pareiškėjas privalo pateikti NMA Kontrolės departamento specialistui patikrų ūkyje metu.
 
Jei pareiškėjas patikros vietoje metu nepateikia dokumentų, susijusių su prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, laikoma, kad jis įsipareigojimų nesilaiko (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai pareiškėjui, neturinčiam reikiamų dokumentų patikros vietoje metu, leidžiama pateikti juos NMA per nustatytą laiką).
 
Atkreipiame dėmesį, kad visi pareiškėjai, kurie gauna išmokas pagal paramos už plotus KPP priemones, privalo laikytis kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų.
 
Šiais metais iki lapkričio vidurio NMA Kontrolės departamento specialistai atliko patikras 18 tūkst. 300 ūkių pagal 2012 m. pateiktas paramos už plotus paraiškas pagal KPP priemones.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:41