Apie KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ ir dažniausiai pasitaikančias paraiškų pildymo klaidas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.13

Apie KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ ir dažniausiai pasitaikančias paraiškų pildymo klaidas

Apie KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ ir dažniausiai pasitaikančias paraiškų pildymo klaidas
Artėjant naujam 2013 m. paraiškų rinkimo etapui, svarbu išvengti paraiškų pildymo klaidų. Atsižvelgdami į paraiškų administravimo patirtį, panagrinėsime pareiškėjų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ daromas pagrindines klaidas.
 
Priminsime, kad parama mokymus vykdantiems subjektams teikiama pagal šios priemonės dvi veiklos sritis – „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ ir „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.
 
Tinkamas pareiškėjas pagal KPP priemonės pirmos veiklos srities pirmąją mokymo kryptį yra Žemės ūkio ministerijos paskirta mokymą organizuojanti institucija. Pagal antrąją mokymo kryptį paramos gali kreiptis asociacijos, vienijančios asmenis, užsiimančius žemės ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, valstybės ir savivaldybių įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Mokymą vykdančios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įgijusios teisę užsiimti formaliuoju ar neformaliuoju suaugusiųjų mokymu.
 
Pagal KPP priemonės antros veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ yra vykdomi parodomieji bandymai, lauko dienos ir seminarai. Šios priemonės veiklos srities bendrasis tikslas – didinti žemės ir miškų ūkio konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas bei inovacijas.
 
Išlaidų limitas
 
Viena iš dažniau pasitaikančių klaidų, pildant paraišką paramai pagal KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ gauti, yra neteisingai apskaičiuotos administravimui skirtos išlaidos. Pagal priemonės įgyvendinimo taisykles projekto parengimo ir administravimo išlaidos turi būti ne didesnės kaip 15–20 proc. projekto vykdymo išlaidoms prašomos paramos sumos.
 
Kartais pareiškėjai neteisingai apskaičiuoja viešinimui skirtas išlaidas. Viešinimo išlaidos negali viršyti 1 proc. projekto vykdymo išlaidoms prašomos paramos sumos.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad projekto įgyvendinimui numatytos išlaidos turi būti aiškiai ir išsamiai pagrįstos ir priskirtos prie teisingų išlaidų kategorijų, nustatytų priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
2012 m. įgyvendinimo taisyklių pakeitimu yra nustatytas darbo užmokesčio (atlygio) limitas projekto rengėjui (-ams), projektą administruojančiam asmeniui (-ims), kitiems darbuotojams. Reikėtų pažymėti, kad viename projekte gali būti numatyti ne daugiau kaip 3 darbuotojų, su kuriais sudaromos darbo sutartys, etatai arba ne daugiau kaip 3 asmenys, su kuriais sudaromos paslaugų teikimo sutartys. Vienam visą darbo dieną dirbančio asmens darbo užmokesčiui arba atlygiui už suteiktas paslaugas per mėnesį gali būti skirta ne daugiau kaip 2 tūkst. 300 Lt. Dirbančio asmens vienos valandos darbo užmokesčio arba atlygio įkainis negali viršyti 13,70 Lt. Visą darbo dieną dirbančio vadovo darbo užmokesčiui arba atlygiui už suteiktas paslaugas per mėnesį gali būti skirta ne daugiau kaip 3 tūkst. Lt. Dirbančio vadovo vienos valandos darbo užmokesčio arba atlygio įkainis negali viršyti 17,86 Lt. Visi nustatyti darbo užmokesčio (atlygio) maksimalūs įkainiai nurodyti, išskaičius darbuotojui ir darbdaviui privalomus mokėti mokesčius.
 
Didžiausieji įkainiai
 
Pareiškėjai, ketinantys teikti paraiškas pagal KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, turėtų atsižvelgti į Žemės ūkio ministerijos nustatytus didžiausiuosius įkainius. Prašomos paramos suma negali viršyti Didžiausiųjų įkainių metodikoje nustatytų maksimalių reikšmių:
 
  • mokymo vykdymo arba mokymo paslaugos teikimo įkainis (1 asmeniui už 1val.) – 20 Lt;
  •  mokymo pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą įkainis (1 asmeniui) – 550 Lt;
  •  mokymo pagal TR1, TR2 kategorijos traktorių vairuotojų mokymo programą įkainis (1 asmeniui) – 642 Lt, 340 Lt;
  •  mokymo pagal SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo mokymo programą įkainis (1 asmeniui) – 348 Lt;
  •  seminaro organizavimo įkainis (1 dienos seminaras) – 1 840 Lt;
  •  lauko dienos organizavimo įkainis (1 diena) – 1 725 Lt;
  •  informacinio straipsnio įkainis (1 vnt.) – 570 Lt;
  •  informacinio lapelio įkainis (1 vnt.) – 230 Lt.
 
Jungtinės veiklos sutartis
 
Jei numatyta projektą vykdyti su partneriu, pareiškėjai turėtų neužmiršti su partneriais sudaryti jungtinės veiklos sutarties. Sutartyje turi būti nurodytos pareiškėjo ir partnerio funkcijos bei geros partnerystės praktikos principai, nustatyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą atitenka pareiškėjui. Bet koks projekto rezultatų paskirstymo pakeitimas turi būti įforminamas raštu kaip jungtinės veiklos sutarties pakeitimas, apie kurį turi būti informuojama Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.  
 
Teikiama informacija
 
Pareiškėjai pagal KPP priemonės pirmąją veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ turi pateikti aiškias nuorodas apie mokymo kursus. Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais turėtų būti parengtas ir žiniasklaidoje paskelbtas ne mažiau kaip vienas informacinis straipsnis apie įgyvendinamą projektą. Atkreipiame dėmesį, jog mokymo kursai negali būti pradėti vykdyti, kol nepasirašyta paramos sutartis.
 
Pareiškėjai pagal antrąją veiklos  sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ turi vykdyti projektus ūkininko ir (arba) miško valdytojo ar žemės ir (arba) miškų ūkio įmonėje ir (arba) eksperimentinėje bazėje. Jeigu pareiškėjas numato vykdyti projektą savo institucijos eksperimentinėje bazėje, lygiagrečiai turi pademonstruoti technologijas ar atskirus technologinio proceso fragmentus bent viename ūkininko ir (arba) miško valdytojo ūkyje ar žemės ir (arba) miškų ūkio įmonėje. Projekto įgyvendinimo vietoje turi būti aiškios informacinės nuorodos, skelbimai apie parodomojo bandymo, lauko dienų ir seminarų organizavimo laiką, vietą ir apie kitą aktualią informaciją o lauko dienų, seminarų dalyviams privaloma išduoti kvalifikacinius tobulinimo pažymėjimus.
 
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal KPP priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, turėtų neužmiršti ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 20 d. paštu arba faksu ir el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBtdmlAbm1hLmx0Ij5wbXZpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx pateikti kito mėnesio organizuojamų mokymo kursų, lauko dienų ir (ar) seminarų grafiką. Taip pat privaloma informuoti apie mokymo kursų grafiko pasikeitimus.
 
Galutiniams naudos gavėjams mokymai nekainuoja
 
Galutiniams naudos gavėjams finansuojama 100 proc. visų tinkamų pagal priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ finansuoti išlaidų, išskyrus kelias išimtis.
 
Miškininkai, ūkininkai, žemdirbiai ES finansuojamuose mokymuose galės dalyvauti nemokamai, jeigu atitiks tam tikrus reikalavimus. Mokymų dalyviais gali tapti tik žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantys bei žemės bei miškų valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistravę asmenys. Be ūkininkų ir miškininkų, mokymuose žinių įgyti galės ir jų partneriai ar ūkių darbuotojai.
 
Gali būti finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti ūkininkavimo pradmenų, traktorių vairuotojų mokymo programos išlaidų.
 
Pagal pirmąją mokymo kryptį teikiamos žinios apie ūkio valdymą (visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatą, aplinkosaugą, gyvūnų gerovę), geros agrarinės būklės reikalavimus bei darbo saugos standartus. Be to, mokoma agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimo (įskaitant ekologinį ir tausojantį ūkininkavimą), ugdoma verslumo, mokoma finansų valdymo. Neužmiršti ir jaunieji ūkininkai – pagal pirmąją mokymo kryptį ugdoma jų kompetencija.
 
Pagal antrąją mokymo kryptį mokoma žemės ūkio gamybos technologijų, teikiama augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, paukštininkystės, bitininkystės, sodininkystės, daržininkystės, vaistažolių auginimo, žemės ūkio mechanizavimo, statybos ir energetikos sričių žinių.  Pagal antrąją mokymo kryptį teikiama žinių pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, mokoma žemės ūkio gamybos, miškininkystės. Pagal šią kryptį vyksta mokymai pagal TR1, TR2 ir SZ kategorijų traktorių vairuotojų mokymo programas.
 
Per visą programinį laikotarpį priemonei „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinti skirta daugiau negu 92 mln. Lt, iš kurių  2013 m. – 11,2 mln. Lt paramos lėšų. Išsamiau su priemonės įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:51