Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.20

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nuo gegužės 16 d. prasidėjo paraiškų rinkimas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paraiškas galima teikti teritoriniams Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos administravimo skyriams iki liepos 22 d.
 
Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 1 mln. eurų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, o kreiptis gali labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės. Verta pažymėti, kad įmonės turi būti užregistruotos ir turėti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 
Pagal priemonę akvakultūros sektoriaus atstovai galės kreiptis paramos investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymą, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai. Finansuojamos gamybinių ir pagalbinių pastatų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto, žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų vandens apykaitos bei vandens tiekimo ir išleidimo sistemų įrengimo, pertvarkymo, taip pat įrangos, įrenginių ar technikos (išskyrus transporto priemones), mechanizmų įsigijimo, montavimo ir kitos išlaidos.
 
Finansuojama iki 50 proc. projekto išlaidų
 
Labai mažų, mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių projektams įgyvendinti parama gali siekti iki 50 proc., o didelių akvakultūros sektoriaus įmonių įgyvendinamai veiklai – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 75 000 eurų.
 
Projektams taikomi atrankos kriterijai
 
Pateiktų paraiškų prašomai paramos sumai viršijus kvietimui skirtą paramos sumą, projektai sugrupuojami pagal administracinio tikrinimo metu nustatytą atrankos balų skaičių.
 
Projektams taikomi šie atrankos kriterijai:
 1. Projektams, kuriais akvakultūros produkcijos gamybinio proceso grandinėje diegiami tvaresni energetiniai procesai. Projekte numatytos investicijos, kurioms prašoma paramos, į:
  1. energijos taupymo priemonių diegimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiama 20 balų;
  2. atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiama 20 balų;
  3. vandens išteklių efektyvaus naudojimo ir apsaugos sistemų diegimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiama 20 balų.
 2. Projektu diegiamos inovatyvios energetiškai tvaresnių akvakultūros produktų gamybos technologinės linijos – suteikiama 10 balų;
 3. Ūkio subjekto grynasis pelningumas už pirmus kalendorinius metus po projekto įgyvendinimo metų pabaigos ir visą projekto kontrolės laikotarpį:
  1. nuo 3 iki 5 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;
  2. daugiau kaip 5 proc. – suteikiama 10 balų.
 4. Pareiškėja yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo, – suteikiama 10 balų.
 5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (tai yra nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų prašoma finansuoti mažiau nei 50 proc. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms bei mažiau nei 30 proc. – didelėms akvakultūros įmonėms). Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).
 
Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100, privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius – 40 balų.
 
 
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 16:01