Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.01

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas

Akvakultūros įmonės kviečiamos teikti paraiškas
Nuo šiandien, t. y. birželio 1 d., iki liepos 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
 
Paramos tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (toliau – MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimtiems akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 str. 1 dalies a, b, c, d, f, g punktuose:
  • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
  • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
  • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
  • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
  • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
  • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
 
Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis po projekto įgyvendinimo turi padidėti ne mažiau kaip 250 tonų per metus. Rezultatas turi būti pasiektas bent per vienus kalendorinius metus iš trijų kalendorinių metų, einančių po projekto įgyvendinimo pabaigos metų.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Atkreipiame dėmesį, kad karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima palikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje  www.nma.lt.
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2000 000 eurų. Paraiškų priėmimo etapui skiriama 4 000 000 eurų.
(Vidmanto Matučio nuotr./Klaipėda)
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 1 d. 15:28