Akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.10.12

Akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos

Akvakultūros įmonės kviečiamos kreiptis paramos
Nuo spalio 18 d. iki gruodžio 16 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pakartotinai priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“.
 
Paramos tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Pagal šią priemonę remiamos produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus tiesiogines investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 48 str. 1 dalies a, b, c, d, f, g punktuose:
 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.
 
Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.
 
Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti MVĮ ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
 
Paramos intensyvumas
 
Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 2 002 234 Eur paramos lėšų.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 2 000 000 Eur.
 
Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Įmonių, kurios neatitinka MVĮ sąvokos, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Atrankos balai
 
Atkreipiame dėmesį, kad privalomas surinkti mažiausias projekto atrankos balų skaičius – 40 balų. Jeigu paramos paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Papildomų 20 atrankos balų galima gauti, jei, įgyvendinus projektą, bus padidintas darbo vietų skaičius, o kontrolės laikotarpiu jis bus išlaikytas.
 
Pareiškėjo (paramos gavėjo) įsipareigojimai
 • Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų ir nuosavybės formos, neįkeisti (be rašytinio NMA sutikimo), neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Viešinti paramą.
 • Užtikrinti, kad investicijos atitinka / atitiks ES darbo saugos reikalavimus.
 • Užtikrinti, kad įgyvendinus projektą įsigytos investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai.
 • Užtikrinti, kad pareiškėjui būtų suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas, arba įsipareigoti, kad veterinarinis patvirtinimas ar registravimas jam bus suteiktas ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
Paramos paraišką ir su paramos paraiška pateikiamus dokumentus galima teikti šiais būdais:
 • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar per kurjerį;
 • elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA internetinėje svetainėje (https://www.nma.lt/);  
 • Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt.
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja teikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais NMA interneto tinklalapyje.
  
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Siekiant gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nustatytų įsipareigojimų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 12 d. 08:09