Akvakultūros įmonėms suteikta galimybė gauti paramą už investicijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.18

Akvakultūros įmonėms suteikta galimybė gauti paramą už investicijas

Akvakultūros įmonėms suteikta galimybė gauti paramą už investicijas
Nuo spalio 14 d. iki gruodžio 13 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles.
 
Paraiškas pagal Priemonę galėjo teikti labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Priemonės konkretus tikslas – akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių, konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma − 50 000 eurų. Šiam  paramos paraiškų priėmimo etapui skirta 727 766 eurų.
 
Lėšos skiriamos iš Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) (75 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc. bendrojo finansavimo). Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas labai mažoms, mažoms, vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gali būti iki 50 proc., įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies, kurios nepadengia paramos lėšos, bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Galimybe gauti šią paramą pasinaudojo 6 subjektai. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų pirmumo atrankos vertinimas.
 
Iš viso šiais metais per pirmus tris kvietimus buvo gautos 7 paraiškos, iš kurių 4 įvertintos tinkamomis gauti paramą.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 18 d. 08:36