Aktualūs taisyklių pakeitimai ekologiškai ūkininkaujantiems
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.13

Aktualūs taisyklių pakeitimai ekologiškai ūkininkaujantiems

Aktualūs taisyklių pakeitimai ekologiškai ūkininkaujantiems
Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų  programos (KPP) priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.
 
Priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai turi laikytis įsipareigojimų pagal priemonę nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos. Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, pirmą kartą teikiantiems paraiškas 2021–2022 m., yra 2 metai. Pakeistos taisyklės papildytos nuostata, jog ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus juos tęsti turi nedidindami daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose deklaruoto ploto.
 
Buvo papildytas remiamų augalų rūšių sąrašas, taigi siekiantys gauti išmoką už uogynus galės prašyti paramos už sausmedžius, taip pat pareiškėjai, kurie nori gauti išmoką už daugiamečių žolių įsėlį ir daugiametes žoles ar javus sėklai, galės įsėti bet kokios rūšies dobilus. Tos pačios rūšies javai tame pačiame lauke nuo 2023 m. galės būti auginami ne ilgiau kaip 1 metus iš eilės.
 
Pasibaigus bendram 2 metų trukmės įsipareigojimų pagal priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui, pareiškėjas turės vykdyti tęstinę veiklą, atitinkančią priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, naujuoju programiniu laikotarpiu.
 
Šiais metais sankcijos bus taikomos atsižvelgiant į praėjusiais metais nustatytą pažeidimą:
  • jei kontrolės institucija praėjusiais metais lauką įvardijo kaip neatitinkantį ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos, einamaisiais metais apskaičiuota paramos suma bus sumažinama 50 proc.;
  • kai kontrolės institucija nustato kritinę neatitiktį dėl sertifikuojamoje produkcijoje randamų neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų, pirmą kartą per paramos laikotarpį (atsižvelgiant į praėjusius metus) apskaičiuota paramos suma sumažinama 25 proc., antrą ir daugiau kartų (atsižvelgiant į praėjusius metus) – 50 proc.
Taip pat taisyklėse nurodyta, jog, jei bus nustatyta, kad laukuose, soduose, uogynuose auginami žemės ūkio augalai nedominuoja / nevyrauja / nėra auginami, arba kontrolės institucija fiksuos pažeidimus, susijusius su bendros dirvožemio būklės gerinimu (taikoma nuo 2023 m.), ir antrus metus iš eilės (atsižvelgiant į praėjusius metus) nustatys, jog pažeidžiami ekologinėje gamyboje dauginamajai medžiagai keliami reikalavimai, parama einamaisiais metais už laukus nebus skiriama.
 
Primename, jog kontrolės institucijai nustačius reikšmingą arba kritinę neatitikį, kad laukai buvo užteršti ekologinėje gamyboje neleidžiamais naudoti produktais ar medžiagomis, nurodytomis Reglamento (ES) 2021-1165 II priede, einamaisiais metais parama už laukus neskiriama. Tačiau, jei pareiškėjas nuspręs deklaruoti tokius laukus ir toliau vykdyti veiklą pagal priemonę:
  • parama už laukus, kuriuose buvo nustatyta kritinė neatitiktis, nemokama iki tol, kol atgaunamas buvęs sertifikavimo statusas,
  • o už laukus, kuriuose buvo nustatyta reikšminga neatitiktis, kitais metais, jei laukai vis dar neatgavę buvusio sertifikavimo statuso, mokama pagal priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ numatyta išmoka.
Jei nutraukiamas įsipareigojimų pagal priemonę vykdymas nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui, reikalavimas grąžinti visą sumokėtą paramą netaikomas tais atvejais, kai valstybės valdžios institucijos savo veiksmais arba neveikimu neužtikrina valstybinės žemės naudojimo teisėtais pagrindais valdymo įteisinimo arba kai deklaruojamo lauko dalys patenka į kito asmens nuomos pagrindais valdomus valstybinės žemės plotus, kurie ankstesniais metais buvo paramos gavėjo deklaruojami pagal dirbimo (priežiūros) faktą.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš unsplash.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 13 d. 08:07