Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.05.18

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose

Aktualūs pakeitimai dalyvaujantiems agrarinės aplinkosaugos veiklose
Š. m. gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos agrarinės aplinkosaugos įgyvendinimo taisyklės.
 
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pirmą kartą 2021–2022 metais, įsipareigojimo laikotarpio trukmė yra 3 metai. Ankstesniais paraiškų priėmimo metais pareiškėjai, pateikę paramos paraiškas ir įgyvendinantys tęstinius įsipareigojimus, juos turi tęsti nedidindami daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose deklaruoto ploto.
 
Jei valdoje yra naudojami profesionaliajam ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, ūkininkai privalo pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564, nustatytais terminais ir būdais. Anksčiau žurnalą užpildyti reikėjo per 24 val. nuo produkto panaudojimo.
 
Pildyti veiklos žurnalą nuo šiol turės tik ūkininkai, vykdantys KPP veiklas „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Žurnalas turi būti užpildytas per 5 darbo dienas po atliktų darbų per Paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalą (PPIS).
 
Ūkiuose naudojantys kalkinimo medžiagas ar tręšdami organinėmis trąšomis duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus turės įvesti per PPIS (anksčiau buvo pildomas žurnalas).
 
Įgyvendinimo taisyklėse pakeistas gyvulių išlaikymo laikotarpis – ūkininkai, dalyvaujantys agrarinės aplinkosaugos veiklose ir auginantys gyvulius, juos turi išlaikyti nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. Iki įsakymo įsigaliojimo gyvulius reikėjo išlaikyti nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d.
 
Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog paramos susigrąžinimas netaikomas, kai nuomojamos ar panaudos sutarties pagrindu valdomos privačios žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama nuomotojo reikalavimu / iniciatyva arba nepratęsiama, suėjus nuomos terminui, taip pat, kai deklaruojamo lauko dalys patenka į kito asmens nuomos pagrindais valdomus valstybinės žemės plotus, kurie ankstesniais metais buvo paramos gavėjo deklaruojami pagal dirbimo faktą. Todėl labai svarbu, kad pareiškėjai, teikdami paraišką, būtų pasiruošę laikytis įsipareigojimų visą nurodytą laikotarpį.
 
Taip pat tinkamų gauti paramą pagal veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ vaisių, uogų ir daržovių sąrašas papildytas naujais augalais – sausmedžiais.
 
Pakeitimai vykdantiems veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“
 
Pakeisti įsipareigojimai vykdantiems veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – nelieka „GPŽ“ ir „GPA“ kodų ganykloms ir pievoms, kurias galima deklaruoti. Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai įsipareigoja deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, kurios daugiau nei 5 m. nebuvo persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis. 
 
Taip pat pagal šią veiklą ūkininkams, 2022 m. deklaravusiems naujus plotus ir vykdantiems veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, padidinta išmoka už hektarą – 192 Eur už ha.
 
Primename, jog pievose negalima naudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų, taip pat negalima skleisti nuotekų dumblo.
 
Sutvarkius šlapynę – pateikti nuotraukas NMA per „NMA agro“ programėlę
 
Ūkininkai, vykdantys veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, atlikę šlapynės sutvarkymo darbus privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki kovo 1 d., naudodamiesi mobiliąja programėle „NMA agro“ ir pateikdami nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi deklaruotos ir sutvarkytos šlapynės vaizdas.
 
Šis reikalavimas taikomas visiems pareiškėjams, deklaruojantiems pagal veiklą nuo 1 ha, kodu 5PT-3.
 
Jei paramos gavėjas iki kitų metų kovo 1 d. nepateiks laukų nuotraukų per „NMA agro“ programėlę, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės, parama nebus mokama.
 
Svarbu, jeigu pareiškėjų ir paramos gavėjų plotuose pažeidimai už nesutvarkytus plotus nustatomi dvejus paraiškų teikimo metus iš eilės, nepriklausomai nuo nenugalios jėgos (force majeure) aplinkybių, nebus skiriama parama. 
 
Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 18 d. 08:10