Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams – pakeistos administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.12

Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams – pakeistos administravimo taisyklės

Aktualu žuvininkystės sektoriaus atstovams – pakeistos administravimo taisyklės
Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (Veiksmų programa) administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės). Įtvirtinti pakeitimai aktualūs teikiantiems paraiškas, mokėjimo prašymus, pakeista patikrų vietoje atlikimo tvarka, atlikti kiti pakeitimai.
 
Dokumentų pateikimo tvarka
 
Kaip ir anksčiau patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse paraiškos, su paraiška susiję dokumentai bei mokėjimo prašymai pagal žuvininkystės sektoriaus priemones Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali būti teikiami ne tik registruotu paštu, bet ir pasinaudojant NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“.
 
Primintina, jog registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamos spausdintinės (popieriuje pateiktos) paraiškos su reikalaujamų priedų originalais arba kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir jos priedų lapą, jei Veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. Paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą.
 
Paraiškas galima teikti per „paraiškų dėžutes“ – specialiai įrengtas vietas, kuriose pareiškėjai gali pateikti paramos paraišką, tiesiogiai nekontaktuodami su kitais asmenimis. Jos įrengtos NMA teritoriniuose padaliniuose adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje. Iš „paraiškų dėžučių“ paraiškos išimamos vieną kartą per dieną, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta.
 
Pažymėtina, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.
 
Paraiškų vertinimas
 
Vertinant paraiškas karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu į vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui ar prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo terminas, jei atsakymų į paklausimus negalima pateikti dėl karantino ir tai bus pagrįsta atitinkamais dokumentais.
Visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus. Šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami, išskyrus techninio pobūdžio pakeitimus.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjui leidžiama pakeisti bet kokį išlaidų apmokėjimo būdą į sąskaitų apmokėjimo būdą, jei paramos gavėjas su tokiu prašymu kreipiasi į NMA.
 
Jei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdąas, paramos gavėjas, gavęs lėšas iš NMA, karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui) ne per 5, kaip įprastai, o per 3 darbo dienas. Apie patirtų išlaidų, kurios buvo deklaruotos mokėjimo prašyme, visišką apmokėjimą NMA būtina pranešti per vieną darbo dieną elektroniniu paštu crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx bei pateikti šių išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
 
Patikros vietoje
 
Jei karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu būtina atlikti patikrą vietoje, atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą arba mokėjimo prašymo vertinimą, NMA atstovai gali nevykti į projekto įgyvendinimo ar administravimo vietą, o tikrina dokumentus ir vaizdo įrašus kaip papildomą medžiagą, naudodamiesi „NMA agro“ mobiliąja programėle su geografiniu žymeniu pažymėtas nuotraukas, kitus įrodymus. Atšaukus karantiną, ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, NMA, jei nebuvo galimybės patikrinti visko, kas susiję su projekto investicijų įgyvendinimu, ar esant rizikai dėl projekto įgyvendinimo, turės atlikti pakartotinę patikrą vietoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu, po projekto įgyvendinimo (paraiškos vertinimo atveju) arba po projekto finansavimo pabaigos (mokėjimo prašymo vertinimo atveju).
 
Mokėjimo prašymų teikimas
 
Karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos gavėjai gali pateikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta paramos sutartyje arba paramos paraiškoje (jeigu paramos sutartis nesudaroma). Karantino metu pateikti papildomi mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų skaičių.
 
Visa mokėjimo prašyme nurodyta ir tinkama finansuoti suma karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei teikiamas avansinis mokėjimo prašymas – užsakyta per 8 darbo dienas  (kai taikoma, šis terminas pratęsiamas paklausimų paramos gavėjui ir (arba) kreipimosi dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms išsiuntimo ir atsakymo gavimo, ar įtariamo pažeidimo tyrimo bei ekspertizės atlikimo laikotarpiui)) nuo mokėjimo prašymo ar avansinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos.
 
Su Administravimo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 13 d. 10:08