Aktualu žinoti pradedantiems verslą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.04

Aktualu žinoti pradedantiems verslą

Aktualu žinoti pradedantiems verslą
Planuojantiems kreiptis paramos verslo pradžiai kaimo vietovėje, dažnai kyla su paramos teikimo sąlygomis susijusių klausimų. Pateikiame atsakymus į kai kuriuos iš jų.
 
Kas gali kreiptis paramos socialiniam verslui vykdyti?
 
Socialinį verslą vykdyti gali naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo arba - naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo.
 
Daugiau informacijos apie keliamus reikalavimus galite rasti veiklos srities  įgyvendinimo taisyklėse ir Socialinio verslo vykdymo gairėse pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Šie dokumentai paskelbti skiltyje „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“.
 
Taip pat reikėtų pastebėti, kad Socialinio verslo vykdymo gairėse nurodyta, jog netinkami socialinio verslo vykdytojai pagal KPP priemones yra viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, kuriuose valstybė ar savivaldybės turi daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą juridinio asmens kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi daugiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų.
 
Siekiant gauti balus pagal kriterijų „Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų“, reikėtų sumažinti prašomos paramos sumą, ar jos intensyvumą?
 
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos pradžiai teikiama kaip 100 proc. išmoka, tačiau ne didesnė negu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų vertė. Balai pagal minimą atrankos kriterijų bus suteikiami už sumažintą paramos sumą, o ne už intensyvumą. Siūlome naudotis parengta skaičiuokle, kurią galima rasti skiltyje „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“ („Balų skaičiavimo metodika“)
 
Dėl projekto finansavimo šaltinio užtikrinimo
 
Vadovaujantis veiklos srities įgyvendinimo taisyklių 20.6 papunkčiu, pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas privalo užtikrinti finansavimo šaltinį bendrai projekto vertei su PVM (įskaitant ir netinkamas finansuoti paramos lėšomis išlaidas bei kitas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas, kurioms paramos neprašo).  PVM visais atvejais turės būti finansuojamas iš pareiškėjo ir/arba skolintų lėšų. Be to, pareiškėjo ir/arba skolintomis lėšomis turės būti finansuojama projekto dalis, kurios nepadengia gautos paramos suma:
  1. Vadovaujantis taisyklių 52.1 papunktyje nurodyta paramos išmokėjimo tvarka, kai parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis, projektui finansuoti galės būti naudojama pirmoji avansinė 50 proc. skirtos paramos sumos sudaranti dalis.
  2. Vadovaujantis taisyklių 52.2 papunktyje nurodyta paramos išmokėjimo tvarka, kai parama išmokama trimis dalinėmis išmokomis, projektui finansuoti galės būti naudojama pirmoji avansinė 50 proc. skirtos paramos sumos sudaranti dalis bei tarpinė 30 proc. skirtos paramos sumos sudaranti dalis.
 
Daugiau informacijos – skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 4 d. 10:45