Aktualu siekiantiems nutraukti žvejybos veiklą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.26

Aktualu siekiantiems nutraukti žvejybos veiklą

Aktualu siekiantiems nutraukti žvejybos veiklą
Nuo liepos 29 d. iki rugsėjo 27 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“.
 
Šios priemonės tikslas – pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimas.
 
Parama bus skirta ūkio subjektams bei fiziniams asmenims, norintiems visam laikui nutraukti žvejybos veiklą, išmontuojant Lietuvos Respublikos (LR) žvejybos laivus, kai žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui, kaip priemonė, yra numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje nurodytame veiksmų plane, kuriame konstatuota, kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su to segmento turimomis žvejybos galimybėmis.
 
Pagal šią priemonę paraiškas gali teikti:
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantę, laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis daugiau kaip 12 metrų ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis yra nuo 10 iki 12 metrų ir turintys perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, dirbę žvejybos laive, kurio veikla nutraukta visam laikui.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad paramos gavėjas – ūkio subjektas – gali pateikti tiek mokėjimo prašymų, kiek laivų nutraukia žvejybos veiklą visam laikui. Visi mokėjimo prašymai turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą dienos, bet ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Paramos gavėjai – fiziniai asmenys – mokėjimo prašymų neteikia.
 
Paramos dydis ir skaičiavimo metodika
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų LR valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skiriama 4 mln. Eur.
 
Didžiausia galima paramos suma pareiškėjams – ūkio subjektams – už kiekvieno laivo žvejybos veiklos nutraukimą visam laikui apskaičiuojama pagal šią formulę (GT – laivo, dėl kurio žvejybos veiklos nutraukimui visam laikui skiriama parama, bendrasis tonažas, vadovaujantis Registro duomenimis):
  • 5 000*GT + 62 000, kai GT nuo 10 (įskaitant) iki 24;
  • 4 200*GT + 82 000, kai GT nuo 25 (įskaitant) iki 99;
  • 2 700*GT+ 232 000, kai GT nuo 100 (įskaitant) iki 299.
 
Fiziniams asmenims, kurie dirbo žvejybos laive, kurio veikla nutraukta visam laikui (už kurio žvejybos veiklos nutraukimą jo savininkui skirta parama pagal priemonę), išmokama vienkartinė 8 900 Eur išmoka (nepriklausomai nuo to, keliuose žvejybos veiklą nutraukusiuose laivuose paramos gavėjas dirbo).
 
Pareiškėjo įsipareigojimai
 
Pareiškėjas, teikdamas paraišką, privalo:
  • sutikti, kad institucijų, atliekančių paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, atstovai ar jų įgalioti asmenys patikrintų pateiktus duomenis ir atliktų patikrą vietoje, gautų papildomos informacijos apie projektą ir su juo susijusią veiklą, bei sudaryti tam sąlygas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki paramos lėšų išmokėjimo dienos;
  • sutikti, kad asmenys, įskaitant nepriklausomus ekspertus, turintys teisę audituoti, kontroliuoti, tikrintų, kaip yra laikomasi sąlygų ir prisiimtų įsipareigojimų, už ką buvo skirta parama, bei sudaryti tam sąlygas nuo paramos lėšų išmokėjimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams, jų adresus rasite čia.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką ir kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ja susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Siekiant gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nustatytų įsipareigojimų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 26 d. 16:32