Veikla | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Projektai

Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas NMA

 
 
 
PROJEKTAS: Kokybės vadybos standartų diegimas bei tobulinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-012.
 
Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
 
Įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
Projekto įgyvendinimo pabaigos data – 2014-02-01.
 
Projekto tikslas – tobulinti NMA geros kokybės viešųjų paslaugų teikimą.
 
Projekto uždaviniai:
 
 • Įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bei nuolat ją tobulinti;
 • Sertifikuoti informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 27001:2006 standarto reikalavimus, bei nuolat ją tobulinti;
 • Pagerinti piliečių aptarnavimą, įgyvendinant „vieno langeli“ principą, sukuriant asmenų aptarnavimo telefonu kokybės vertinimo metodiką bei atliekant jos taikymo mokymus; atliekant kiekybinį teikiamų paslaugų tyrimą;
 • Įdiegti subalansuotų rodiklių sistemą.
 
Projekto veiklos ir pasiekti rezultatai:
 
 • Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, sertifikavimas ir priežiūra;
 
2010 m. Agentūroje įdiegta ir sertifikuota Kokybės vadybos sistema. 2011 m. ir 2012 m. Agentūroje vyko pakartotiniai sertifikavimai. Viso šio laikotarpiu metu nepriklausomi ekspertai teikė metodinę bei konsultacinę pagalbą.
 
 • Mokymai, renginiai, susiję su kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, priežiūra ir įvertinimu;
 
2011 m. 40 Agentūros padalinių vadovų buvo apmokyti pagal parengtą metodinę medžiagą apie pažangius kokybės vadybos principus, taikomus pasaulio ir Lietuvos įmonėse ir suteiktos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai sprendžiant LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos standarto problemas bei kryptingai vykdant kokybės vadybos gerinimo darbus.
 
2011 m. 2 Agentūros atstovai dalyvavo seminare Mastrichte (Olandija), kurio tema – „Kokybės gerinimas ir kaštų mažinimas: misija įmanoma“. Seminaro tikslas – susipažindinti su visuotinės kokybės vadybos principų taikymo svarba, siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus organizacijos profesionalumą, kompetenciją, klientų pasitenkinimą bei įgyti naujų žinių, pagerinti įgūdžius, susijusius su kokybės gerinimu viešajame sektoriuje.
 
2013 m. 2 Agentūros atstovai dalyvavo seminare Londone (Didžioji Britanija), kurio tema – „Subalansuoti organizacijos rodikliai“. Seminaro tikslas – pagilinti subalansuotų rodiklių metodo žinias bei įgyti praktinių subalansuotų rodiklių diegimo įgūdžių.
 
2013 m. 2 Agentūros atstovai dalyvavo seminare Londone (Didžioji Britanija), kurio tema - „ISO 9001 įvertinimas ir išaiškinimas“. Seminaro tikslas – pagilinti kokybės vadybos žinias bei įgyti praktinių kokybės vadybos sistemos valdymo įgūdžių.
 
 • Atnaujinti dokumentus, reglamentuojančius Agentūros informacijos saugą, atitinkančią LST ISO/IEC 27001:2006 (tapatus ISO/IEC 27001:2005) reikalavimus;
 
2009 m. Agentūroje įdiegta ir sertifikuota Informacijos saugumo valdymo sistema. 2010 m. ir 2011 m. Agentūroje vyko pakartotiniai sertifikavimai.
 
2010 m. atlikta visų Agentūros darbuotojų apklausa (apklausti Agentūros darbuotojai dėl esamos informacijos saugumo valdymo būklės Agentūroje), atlikta gautos informacijos analizė ir pateiktos rekomendacijas dėl dokumentų atnaujinimo.
 
 • Atlikti veiklos (rizikos) analizę;
 
2010 m. atlikta Agentūros rizikų analizė ir pateiktos rekomendacijas dėl Agentūros veiklos tobulinimo įdiegiant tinkamas rizikų valdymo priemones.
 
 • Mokymai dėl standarto LST ISO/IEC 27001:2006 (tapatus ISO/IEC 27001:2005) reikalavimų įgyvendinimo;
 
Siekiant pristatyti saugumo rizikos analizės metu gautą informaciją bei rekomendacijas 2010-2011 m. buvo parengta metodinė medžiaga ir apmokyti visi Agentūros darbuotojai.
 
 • Modifikuoti elektroniniu paštu gautų asmenų klausimų – atsakymų tvarkymo sistemą;
 
2010 m. atlikti Agentūros klausimų–atsakymų sistemos modifikavimo darbai, taip siekiant pagerinti asmenų aptarnavimą Agentūroje, taikant „vieno langelio“ principą: minimizuota vėlavimo pateikti atsakymus rizika ir sumažintos atsakymų pateikimo kontrolę atliekančių darbuotojų darbo laiko sąnaudos.
 
 • Atlikti informacijos teikimo pareiškėjams ir paramos gavėjams kokybės analizę;
 
2010 m. atliktas kiekybinis tyrimas, kurio tikslas - ištirti pareiškėjų ir paramos gavėjų požiūrį į aptarnavimą Agentūroje. Tyrimą atlikusi kompanija pateikė tyrimo (analizės) rezultatų ataskaitą, kurioje buvo identifikuotos svarbiausios problemos, pareiškėjų ir paramos gavėjų požiūris į aptarnavimą Agentūroje.
 
 • Atlikti informaciją pareiškėjams ir paramos gavėjams teikiančių bei tiesiogiai su jais bendraujančių specialistų mokymus;
 
2010 m. apmokyti 65 informaciją pareiškėjams ir paramos gavėjams teikiantys bei tiesiogiai su jais bendraujantys Agentūros darbuotojai. Mokymų medžiaga parengta aukščiau minėto tyrimo (analizės) rezultatais.
 
 • Agentūros teikiamų paslaugų, taikant "vieno langelio" principą, kokybės gerinimas;
 
2013 m. parengta asmenų aptarnavimo telefonu kokybės vertinimo metodika.
 
2013 m. atlikti du kiekybiniai tyrimai, siekiant išmatuoti Agentūros teikiamų paslaugų kokybę investicinės ir tiesioginės paramos srityse.
 
2013 m. 7 Agentūros darbuotojai apmokyti apie aptarnavimo telefonu kokybės vadybos metodikos įgyvendinimą bei priežiūrą, suteikiant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių spręsti susijusias problemas.
 
 • Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas.
    
2013 m. Agentūroje įdiegta Subalansuotų rodiklių sistema, kurios tikslas – didinti Agentūros viešojo administravimo efektyvumą, tobulinant Agentūroje veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus
.
2013 m. 80 Agentūros darbuotojų dalyvavo mokymuose, kurių tikslas – pateikti praktiškai pritaikomą informaciją apie subalansuotų rodiklių sistemos įgyvendinimą bei priežiūrą, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių spręsti susijusias problemas.
 
2013 m. Agentūroje įdiegta Subalansuotų rodiklių informacinė sistema, kuri leidžia minimizuoti stebėsenos rodiklių paruošimui skirtą laiką ir sudaryti sąlygas viduriniojo lygio vadovams daugiau laiko skirti pagrindinei veiklai vykdyti.
 
Daugiau informacijos apie ES struktūrinę paramą 2007-2013 metais galite rasti www.esparama.lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 19 d. 11:26