Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama miškų infrastruktūrai gerinti
Miško valdytojas teiks paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Kokie tinkamų finansuoti išlaidų pagrindiniai techniniai parametrai turėtų būti nurodyti pateikiamuose su paraiška komerciniuose pasiūlymuose?
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
Kada reikia pateikti informaciją apie grupės narių ūkiuose įdiegtą parodomąjį bandymą bei atliktus darbus, susijusius su parodomojo bandymo įdiegimu (3 priedas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,Žinių perdavimas ir informavimas“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai'“?
Vykdome projektą pagal priemonę „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Kaip gauti prisijungimą prie Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos (ŽMIKIS), kad galėtume skelbti projekto informavimo renginius? Kur šiuo atveju kreiptis?
Norėčiau pasitikslinti dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų. Taisyklių XI skyriuje „Paraiškų teikimo tvarka“ nurodyta, kad su paraiška teikiami kiti dokumentai Taisyklių 1 priedo IX lentelėje. Norėčiau pasitikslinti dėl pateikiamų dokumentų: 1. Nurodykite, kokie tai dokumentai, kuriuose patvirtinamas buhalterinės apskaitos vedimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka? Už kurį ataskaitinį laikotarpį turėtų būti pateikti šie dokumentai? 2. Nurodykite, kokie tai dokumentai, kuriuose patvirtinama, kad projekte dalyvaujantys lektoriai ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais)? Ar pareiškėjo institucijos pažyma yra tinkamas dokumentas? 3. Lektorių kvalifikacijos kėlimo dokumentai per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo (mokslinių publikacijų rengimas, dalyvavimas seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse ir kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose) – kokie dokumentai turėtų būti pateikti? 4. Projekto vadovo patirtį vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu pagrindžiantys dokumentai – kokie dokumentai turėtų būti pateikti? Taip pat kartu su paraiška pateikiami tokie nurodyti dokumentai: „Projekto vadovo ne trumpesnę kaip vienerių metų patirtį užsiimant ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, pagrindžiantys dokumentai“ ir „Dokumentai, kuriuose patvirtinama 2 metų projekto vadovo patirtis vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu (jei prašomas papildomas atrankos kriterijaus balas)“. Ar teikdami projekto paraišką turime pateikti tiek vienus, tiek kitus dokumentus? Ar šiuo atveju pateikiami dokumentai priklauso nuo prašomų papildomų atrankos kriterijaus balų?
Dėl priemonės „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“: 1. Ar 24.2 papunktyje nurodytas 13 Eur/val. ir 24.9 papunktyje nurodytas 5,5 Eur/val. įkainis apima darbdavio mokamą 30,98 proc. SODROS mokestį? 2. Pagal 17.8 papunktį, kiekvieno bandymo baigtiniam procesui pristatyti reikia organizuoti ne mažiau 4 lauko dienas ir 4 seminarus; pagal 17.20 papunktį, reikia suformuoti ne mažiau 3 grupes; pagal 17.24 papunktį, bandymą reikia atlikti be mažiau kaip 2 kiekvienos grupes ūkiuose. Ar tai reiškia, kad minimalus privalomas renginių skaičius yra 24 lauko dienos ir 24 seminarai, t. y. atlikus bandymą kiekviename ūkyje, kuriame tas bandymas vyko, turės būti organizuotos 4 lauko dienos? 4. Ar 1 lauko dienos išlaidas gali sudaryti 740 Eur organizavimo išlaidų + lektorių darbo užmokestis 13 Eur/val.? Jeigu lauko dienoje per 4valandas dalyvauja 2 lektoriai, kurie dėsto po 2 val., tai kiekvienam darbo užmokestis ne didesnis nei 26 Eur?
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
Ar parama konsultavimo paslaugoms (Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas, 2019 m.) gali būti teikiama kartu su parama asbestinių stogų dangos keitimui ir parama smulkiesiems ūkiams?
Konsultavimo paslaugų vertė 1 500 Eur, tačiau nespėjau jomis pasinaudoti ir net nesuradau tinkamo konsultanto, kuris galėtų patarti miškininkystės klausimais. Kur dabar jūs išleisite tuos 1 500 Eur?
Ūkininkas buvo patvirtintas kaip konsultavimo paslaugų gavėjas, tačiau po patvirtinimo parašė prašymą, kuriame nurodė, jog atsisako paramos, nes ketina parduoti ūkį. Iš Agentūros gavo laišką, kad paraiška išregistruota. Ar būtų galima atšaukti paraiškos išregistravimą ir ūkininkui pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, nes kol kas ūkis neparduodamas?
Kokios galimos konsultavimosi temos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Su kuo gali konsultuotis juridinis asmuo pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Norėčiau sužinoti, kaip žemės ūkio bendrovė turėtų pateikti paraišką per ŽŪMIS pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis?
1 2
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar gerai suprantame, kad pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, 9 punktą pasirinkus bent vienus mokymus iš 8.9–8.10 ir 8.12–8.15 papunkčiuose nurodytų sričių, kitus mokymo kursus galime rinktis iš bet kurių kitų sričių, pvz., 8.3 papunktyje nurodytą sritį?
Dalyvaujame „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ programoje. Registruotis į mokymo kursus nori daug žmonių. Skaitome įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-126, ir kai kada neaišku, ar galime žmogų registruoti į mokymus: - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet turi įregistruotą ūkininko ūkį kaime ir vykdo veiklą; - jei asmuo dirba šeimos nario, kuris yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkyje kaip šeimos narys, bet nėra sudaryta sutartis kaip su darbininku; - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet yra žemės valdytojas kaimo vietovėje ir yra įregistravęs valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių (Nr. 3D-156) 15.10 papunktyje numatytas įsipareigojimas pareiškėjams „kiekvienais projekto įgyvendinimo metais parengti ne mažiau kaip po vieną informacinį straipsnį, publikuojamą laikraštyje, apie įgyvendinamą projektą“. Klausimas – kurie metai laikytini projekto įgyvendinimo metais?
Parama smulkiesiems ūkiams
Dalyvaujame priemonėje „Parama smulkiesiems ūkiams“ (paraiška pateikta 2019 m.). Planavome įsigyti 3 daiktus, kurių bendra vertė su PVM yra 15 000,00 Eur. Ar bus finansuojama, jeigu kiekvieno daikto kainos skirsis nuo verslo plane suplanuotų, bet bendra visų 3 daiktų vertė su PVM, kaip ir buvo planuota bus 15 000,00 Eur?
Pateikėme paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ir gavome sprendimą skirti paramą. Per kiek laiko reikia pradėti įgyvendinti verslo planą?
Ar gali tas pats ūkininkas rudenį pateikti paraišką paramai gauti pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“, jeigu vasarą bus pateikęs paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?
Ar teisingai suprantame, kad pagal 2019 metų priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles paramos galima prašyti ir PVM išlaidoms?
Ar teisingai suprantame, kad pagal 2019 metų priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles nereikės teikti komercinių pasiūlymų?
Pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ atrankos balai suteikiami, jei pareiškėjas sukurs specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, ar sodininkystės ūkį ir jei pajamos iš specializuoto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Ar darbo užmokestis priskiriamas visoms veiklos pajamoms?
1 2 3 4 5
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Ar projekte pagal priemonę gali kartu dalyvauti miško valdytoja UAB ir miško valdytojas – fizinis asmuo?
Ar paramos viešinimas (viešinimo priemonė – stendas) turi būti tik projekto įgyvendinimo vietoje, o ne visuose trijuose projekto dalyvių – partnerių ūkiuose atskirai?
Ar pareiškėjas ir partneris gali būti skirtingų juridinių statusų – vienas fizinis asmuo, kitas juridinis, svarbiausia, jog abu užsiimtų tokia pat veikla?
Kuriems pareiškėjams ir partneriams yra taikomas reikalavimas būti registruotiems kaimo vietovėje ne trumpiau kaip dvejus metus?
Ar smulkus ūkininkas bus tinkamas pareiškėjas, jei jo ūkis registruotas ir veikla vykdoma kaime, o gyvenamoji vieta deklaruota mieste?
Kiek mažiausiai turi kooperuotis smulkių ūkininkų, kad galėtų dalyvauti priemonėje „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7