Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Ūkinis subjektas turi atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, kaip nustatyta LR žemės ūkio ministro įsakyme 3D-440. Kokios priemonės rodikliais pagal šį įsakymą turėtume vadovautis?
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Kaip apskaičiuojamas projektą administruojančių ir projektą įgyvendinančių asmenų didžiausias galimas darbo užmokesčio valandinis įkainis?
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2017 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-470, tinkamas finansuoti yra darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko etatams išlaikyti). Jei paraiškoje bus numatyta 0,3 etato administratoriaus pareigybė, ar vėliau įgyvendinant projektą administratoriais galima įdarbinti 2 asmenis po 0,15 etato?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Ar galiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, už paramos lėšas nusipirkti sodybą ir ją nuomoti?
Vykdau savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą. Ar galėčiau įsteigti įmonę ir kreiptis paramos verslo pradžiai?
Noriu pradėti verslą kaime. Ar bus suteikiami balai už emigraciją, jeigu išvykimą deklaravau VMI ir SODROJE?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paramos gali kreiptis fizinis asmuo, dirbantis samdomą darbą įmonėje?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2018 m. bus naujai remiamų veiklų?
Ar 2018 m. paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos du kartus?
1 2 3 4 5 6 7 8
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Įgyvendinimo taisyklėse Nr. 3D-773 nurodyta, kad viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA), nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Ar tai reiškia, jog jeigu darbuotojas įdarbinamas 4 mėnesį, tai per 8 mėnesius reikia išmokėti 12 MMA, ar bus skaičiuojama proporcingai?
Ar pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 eurų, darbo užmokestis pareiškėjui yra tinkama finansuoti išlaida ir pareiškėjas galės prašyti paramos joms kompensuoti?
Ar teikiant paraišką pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 eurų, reikia pateikti komercinius pasiūlymus numatytų investicijų kainai pagrįsti. Ar kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus?
Ar būtina investuoti savo pinigus norint gauti 16 tūkst. paramos verslui kaimo vietovėse? Kokia tvarka bus išmokamos paramos lėšos – iš karto ar dalimis?
Planuojame Vilniaus rajone atidaryti ugdymo įstaigą. Darželis jau pastatytas savomis lėšomis ir paramos prašytume ugdymo įstaigos lauko ir vidaus baldams, virtuvės įrangai. Darželis iki 20 vaikučių. VšĮ naujai įsteigiau 2018 m. balandžio 18 d., esu pagrindinė steigėja, tačiau veikla dar nevykdoma, nes vyksta vidaus apdailos ir lauko apdailos darbai. Ar galiu prašyti paramos, kaip juridinis asmuo, nes reikalavime yra nurodyta pareiškėjas naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) juridinis asmuo? Ar galiu kreiptis paramos, kaip fizinis asmuo?
Ar atitiksiu atrankos kriterijus ir gausiu papildomų balų, jeigu grįžimą į Lietuvos Respubliką deklaravau 2017 m. gruodžio mėn. 14 d., o paraišką dėl paramos pateiksiu 2018 m. gruodžio mėn. 23 d.?
1 2 3 4 5 6
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)
Pateikiau paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ kaip fizinis asmuo. Ar galėsiu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu sukurti mažąją bendriją ir verslo plano įgyvendinimą užbaigti kaip juridinis asmuo?
Kiek laiko bus vertinamos paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas šių metų gruodį grįžo į Lietuvos Respubliką iš emigracijos ir išvykimą į kitą valstybę buvo deklaravęs daugiau nei trejus metus?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas yra įtrauktas į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmajam būstui, sąrašą, bet subsidijos pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą nėra gavęs?
Ar galima kreiptis paramos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, jei įmonė jau yra gavusi negrąžintiną subsidiją pagal Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos administruojamą programą?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2019 metais galima kreiptis paramos mažmeninei prekybai?
1 2 3 4
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.)
Ar galima teikti paraišką masažo kabineto įkūrimui?
Ar remiama veikla yra maisto gaminimas ir pardavimas nedidelėje kavinukėje arba jo išvežiojimas pagal užsakymus?
Kokių prekių ir produktų gamyba patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus C sekciją? Pateikite pavyzdį.
Ar naujai statomas statinys, jei tai yra nesudėtingos konstrukcijos laikinasis statinys, gali būti statomas ant nuomos būdu valdomos žemės sklypo? Taip pat, ar infrastruktūra gali būti kuriama ant žemės valdomos nuomos būdu?
Ar naujai įsteigtos darbo vietos gali būti finansuojamos iš Užimtumo tarnybos finansuojamų programų (subsidijos darbo vietai)?
Ar turi įtakos paraiškos vertinimui, kokiu būdu yra valdomas nekilnojamas turtas, kuriame bus vykdoma veikla: ar nuosavybės teise, ar nuomos būdu, ar panaudos būdu?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8