Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Turiu žemės ūkio paskirties žemės, kurios 5 ha yra pelkės. Noriu žinoti, ar šiais metais galiu deklaruoti ir kokių reikalavimų turiu laikytis pagal veiklą „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.
Dalyvauju priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, ar galiu šiais metais didinti įsipareigotą plotą pagal priemonės veiklas?
Pareiškėjas paraiškoje prašo paramos pagal bent vieną iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Kokių išmokų galima tikėtis per ateinančius 10 metų – jos mažės, didės ar nebus mokamos?
Dalyvauju veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“. Pasėjau tarpinius augalus, ar reikia informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą?
Ar gali ūkininkas, dalyvaujantis priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, po tarpinio pasėlio įterpimo panaudoti augalų apsaugos priemones?
Dalyvaujant veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, nurodyta sėti sąraše patvirtintus augalus arba jų mišinius. Ar galima prie sąraše nurodytų augalų į mišinį pridėti įvairesnių augalų, kurie nenurodyti sąraše?
1 2 3 4 5 6
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar galima teikti paraišką, jeigu yra keli namo savininkai?
Ar būtina drausti naujai pakeistą stogo dangą?
Ar bus apmokėtos patirtos išlaidos, jei naują stogo dangą pirksime Lenkijoje?
Ar galiu pradėti asbestinės stogo dangos keitimo darbus, jei pateikiau paraišką, bet dar nesulaukiau sprendimo dėl paramos skyrimo?
Ar bus remiami sodų bendrijų gyventojai, norintys pasikeisti asbestines stogų dangas?
Noriu pakeisti seną stogą ir gauti paramą. Butas nuosavybės teise priklauso mamai. Mama yra išvykusi. Ar galiu už mamą teikti paraišką?
1 2 3 4 5
Ekologinis ūkininkavimas
Kokias kultūras deklaruodamas atitiksiu reikalavimą dėl įsėlio auginimo pagal Ekologinio ūkininkavimo programą. 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286
Ar ūkininkaujant ekologiškai ir atsiskaičius su SODRA reikia pranešti NMA?
Kokios sankcijos bus taikomos, jei nebus pasėtas įsėlis lauke, kuriame per 5 metus buvo sėjami varpiniai javai?
Ūkininkauju ekologiškai. Jei noriu atitikti įsėlio reikalavimus, kokius augalus galiu auginti?
Kaip skaičiuojamas sumažėjimas pagal AGRO ir EKO programas – mažėjimas per metus ar per 5 metų įsipareigojimo laikotarpį?
Ar visuose laukuose, kuriuose auginami javai, reikia įsėti įsėlį, kai ūkis yra ekologinis?
1 2 3 4 5
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Ar asociacijos gali teikti paraišką ir pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pareiškėjo juridinio asmens dalyviai gali jungtis pagal jungtinės veiklos sutartį?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar tinkamas finansuoti paramos lėšomis tralas, skirtas pervežti vikšrinį ekskavatorių?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miškavežis?
Ar tinkama paramos lėšomis finansuoti naudota miško kirtimo technika?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti manipuliatorius, kuris būtų montuojamas ant medvežės?
Labai maža įmonė 2017 metais nuo balandžio mėnesio iš miškų ūkio veiklos gavo daugiau kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų pajamų. Ar ji atitiktų priemonės „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytą reikalavimą – „vykdo miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo“, jei paraišką teiktų 2018 m. gegužės mėnesį?
Ar privataus miško valdytojais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys?
1 2
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Kada galima teikti paraišką antrą kartą ugdyti jaunuolyną tame pačiame plote?
Prieš 2 metus įsigijau 2,5 ha miško. Kokio minimalaus dydžio miško sklypą reikėtų valdyti ir kokius reikalavimus turėčiau atitikti, kad galėčiau kreiptis paramos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
Ar galėtume kreiptis paramos jaunuolynų ugdymui, jei miškas buvo įveistas 2006 metais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“?
Ar gali būti teikiama paraiška kelioms remiamoms veikloms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), t. y., kreiptis paramos 8.5 papunktyje (Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas) ir 8.6 papunktyje (Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas) nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti?
Kokius dokumentus kartu su paraiška turiu pateikti, kai kreipiuosi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
1 2 3 4 5 6 7