Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Koks išmokos dydis yra intensyvaus karsto zonoje?
Deklaruojami laukai patenka į kategoriją „Mažo nepalankumo vietovės“. Ar gausiu papildomas kompensacines išmokas?
Ar galiu parduoti ar išnuomoti dalį deklaruotos žemės (pievas ir (arba) ariamąją) 2017 metų rudenį, kai nuimsiu derlių, jeigu deklaruosiu MPUV, bet valdos neišregistruosiu iki kitų metų paraiškų priėmimo dienos?
Kada galėsiu nutraukti žemės ūkio veiklą  2017 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir paprašęs kompensacinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Jaunasis ūkininkas kurs bitininkystės ūkį ir nori gauti atrankos balų už tai, kad užtikrins, jog pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Pagal kokią metodiką bus skaičiuojamos pajamos iš bitininkystės sektoriaus?
Pareiškėjas ruošiasi teikti paraišką gauti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir planuoja paramos lėšomis kompensuoti bendrąsias išlaidas – verslo plano parengimo paslaugą, kuri bus įsigyta (sudaryta paslaugų sutartis ir atlikti mokėjimai) iki paraiškos pateikimo. Ar tokia investicija būtų tinkama finansuoti?
Pareiškėjas teikia paraišką gauti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui ir nori, kad jam būtų skirti atrankos balai už profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą. Pareiškėjas profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą įgijo užsienyje. Ar galima tikėtis atrankos balų?
Ar, siekiant gauti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, planuojamos įsigyti investicijos privalo būti naujos?
2017 m. mums skirta parama pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Dėl kiekvienos prekių grupės buvo gauta po 3 komercinius pasiūlymus. Dabar norime pirkti statybines medžiagas. Ar projekto vykdytojas privalo įsigyti statybines medžiagas iš mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo pateiktas su paraiška? Ar svarbu, kad kaina nebūtų didesnė, nei buvo nurodyta pasirinktame komerciniame pasiūlyme? Ar gali būti mažesnė? Prekės charakteristika tokia pati.
Ar paramos gavėjas, dalyvaujantis pagal priemonę, gali įgyvendinus verslo planą ir (arba) verslo plano kontrolės laikotarpiu viršyti 70 000 Eur SP per metus?
1 2 3 4 5 6 7 8
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas
Kokios tinkamos finansuoti išlaidos yra pagal veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Kokius įsipareigojimus turi prisiimti pareiškėjas dalyvaudamas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Ar galime kreiptis paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, jei pažeisto miško plotas yra 53 arai, kurį sudaro 20 arų plotelis ir šiek tiek toliau 33 arų plotelis? Jie nesiriboja, bet yra viename kadastriniame sklype.
Miškas atkurtas pavasarį, o paraiška pateikta dabar. Ar privaloma pateikti kartu su paramos paraiška banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad turima lėšų projektui įgyvendinti, jei jau darbai atlikti?
Ar galėsiu įkeisti turtą į kurį investuoju bankui?
Kokio dydžio plotas turi būti pažeistas ir kiek procentų medžių turi būti pažeista norint kreiptis paramos pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Miško veisimas
Kai žemė, už kurią prašoma paramos, valdoma bendra, daline nuosavybės teise, ar vienas iš bendraturčių, teikdamas paramos paraišką įveisti mišką, turi pateikti notaro patvirtintą visų kitų bendraturčių sutikimą, jei planuoja įveisti mišką tik savo dalyje pagal priemonę „Miško veisimas“?
Šių metų spalio mėnesį teiksiu paramos paraišką pagal priemonę „Miško veisimas“. Jei 2020 metų kovo mėnesį tapsiu paramos gavėju pagal šią priemonę, per kuriuos tris artimiausius miško želdinimo sezonus turėsiu įveisti mišką?
Ar finansuojamas graikinių riešutų giraitės įveisimas pagal priemonę „Miško veisimas“?
Ar turiu pildyti mokėjimo prašymą miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokai gauti?
Ar, teikiant paraišką per ŽŪMIS už kitą fizinį asmenį, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas?
Ar 2019 m. galiu kreiptis paramos, jei mišką įveisėme 2018 m.?
1 2 3
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Už kokius laikomus nykstančius Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių gyvūnus yra teikiama parama?
Kada pagal šią priemonę renkamos paraiškos?
1 2 3 4 5 6 7 8