Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Atsakymai į transliacijos metu užduotus klausimus

Asbestinių stogų dangos keitimas 2021 m.
Ar būna taip, kad paraišką patvirtina, tačiau po visų darbų dėl kažkokių priežasčių nepaskiria mokėjimo?
Su broliu esame bendraturčiai, aš nedeklaruota name, kurio stogo dangą planuojame keisti. Brolis turi neįgalumą, jis gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamajame name, ar gali jis įgalioti mane teikti paraišką?
Kaip elgtis, jei su samdomu rangovu pasirašoma bendra (nedetalizuota) sutartis ir dėl stogui skirtų medžiagų, ir dėl remonto darbų?
Ar pakanka pateikti su mokėjimo prašymu tik prašytų kompensuoti patirtų išlaidų dokumentus, bet nereikia pateikti statybos darbus patvirtinančių dokumentų?
Noriu pasitikslinti, ar gerai supratau, jei deklaruota gyvenamoji vieta kaimo vietovėje, bet vietovė priklauso sodų bendrijai, tai paramos prašyti negalima?
Ar galiu teikti paraišką, jeigu VĮ Registrų centro išraše padaryta klaida: 2003 metais įrašyta, jog namo stogo danga medinės lentelės, o realiai stogo danga nuo 1994 metų yra asbestinis šiferis?
1 2 3
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. I kvietimas)
Jei mano maksimalus paramos intensyvumas 40 proc. ir būtent tiek aš prašau subsidijos investicijoms. Ar galiu iš likusio projekto 60 proc. sumos prašyti dalies kaip lengvatinės paskolos?
Ar galima įsigyti elektros įvedimo paslaugas, betoną arba asfaltą, jei būtų tiesiamas keliukas aplink pastatus?
Ar kitais metais bus planuojamas šaukimas pagal šią priemonę? Ar bus parama ir lengvatinėms paskoloms?
Buvo pakeista ūkio specializacija iš augalininkystės į gyvulininkystę, tačiau vėl norėtume investuoti į augalininkystę, ar tai būtų specializacijos keitimas?
Ar įmanoma pačiam ūkininkui parengti verslo planą? Ir jeigu neįmanoma, kur galima kreiptis, kad padėtų parengti verslo planą ar kilus klausimų būtų galima kreiptis dėl lentelių pildymo?
Koks paramos intensyvumas, kokį procentą reikia pridėti savu lėšų?
1 2
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2021 m. II ir III kvietimai)
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisykles. Vadovaujantis šių taisyklių 43.1 papunkčiu, pareiškėjui balai suteikiami, jei jis „yra investavęs ir (arba) projekte numato investuoti į <…> įrangą mėšlo įterpimui į dirvą (jei pareiškėjas EURI projekto apimtyje investuoja į šias technologijas, už kiekvieną ŠESD investicijų 1 procento dydžio vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų).“ Pareiškėjas numato įsigyti įterpimo įrangos komplektą, kurį sudaro srutovežis ir mėšlo įterpimo padargai. Prie numatyto įsigyti srutovežio galima jungti įterpimo padargus ir eksploatuoti. Mėšlo įterpimo procesui būtina numatytų įsigyti įrenginių sistema. Ar visa įsigyjama mėšlo įterpimo įrenginių sistema būtų laikoma ŠESD investicija?
Ar generatorius yra tinkama investicija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kai įgyvendinama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis (įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-674).
Ar mėsinės galvijininkystės ūkis gali gauti paramą infrastruktūrai aplink fermas sutvarkyti bei betonuotos mociono aikštelės statybai?
Ar pieno ūkiui būtų tinkamos šios investicijos: kombinuotų pašarų saugojimo bokštas, rulonų saugojimo aikštelės su pastoge statyba, mėšlo šalinimo transporteriai, grūdų traiškytuvas, mobilus pašarų dalytuvas, rujų stebėjimo sistema? Ar minėtos investicijos sudarytų 75 proc. išlaidų, skirtų statybai ir statinių funkcionavimui užtikrinti reikalingos įrangos, ar visa ši įranga skirta pieninių veislių telyčių (būsimų melžiamų karvių) aprūpinimui ir priežiūrai?
Kokią informaciją reikia nurodyti prie tinkamų išlaidų pagrindimo, kai norima įsigyti pakavimo įrangą?
Ar būtina bus investuoti į statybas ne mažiau kaip 75 proc. projekto vertės (EURI)?
1 2
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2021 m.
Ar bus suteikti projektų atrankos balai pareiškėjui – juridiniam asmeniui, kurio pagrindinis akcininkas yra 40 metų amžiaus ir turi 50 procentų šio juridinio asmens akcijų?
Ar galiu gauti paramą naujam pastatui statyti, kuris bus reikalingas projekto veiklai vykdyti, jeigu pats esu registruotas viename kaime, o žemės sklypas, kuriame noriu statyti pastatą, yra kito rajono kaimo vietovėje?
Ar pagal priemonę skiriama parama veiklai, susijusiai su kaimo turizmu? Ar būtų tinkamos finansuoti išlaidos, pavyzdžiui, infrastruktūros gerinimo (vandentiekio, elektros įvedimo ir pan.) išlaidos?
Ar pagal priemonę teikiama parama augintinių veislynui steigti?
Ar pareiškėjui, juridiniam asmeniui, bus skiriama 10 projektų atrankos balų už jam nuosavybės teise priklausantį pastatą, kuriame registruota šio pareiškėjo buveinė, jeigu projekte bus vykdoma mobiliųjų paslaugų teikimo veikla?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ galiu vykdyti kitame rajone esančioje kaimo vietovėje, o ne tame kaime, kur esu registruota?
1 2 3
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)
Ar Ukmergės rajonas laikomas vietove, turinčia gamtinių kliūčių?
Ar bus skirti balai, jei pareiškėjas dabar mokosi ir žemės ūkio profesijos studijas baigs 2022 metais?
Kokio senumo traktorių gali pirkti jaunasis ūkininkas?
Norėčiau pasiteirauti, ar pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ galima pretenduoti į paramą miškininkystei su dovanotu mišku?
1 2
Parama smulkiesiems ūkiams 2021 m.
Jei ūkis įregistruotas prieš savaitę ir valdos ekonominis dydis yra 5 000 Eur, ar galima teikti paraišką?
Kada reikia pradėti viešinti paramą?
Ar galima iš paramos lėšų įsigyti dirbamą žemę?
Iš paramos lėšų numatoma pirkti naujus melžimo aparatus, naudotą pieno šaldytuvą, naudotą traktorių ir naudotą presą. Ar tokios išlaidos yra tinkamos finansuoti? Ar pareiškėjas gaus papildomų balų?
Kaip apskaičiuojamos pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkiui VED pažymoje?
Ketinu prašyti paramos daržininkystės sektoriui. Ar būtina turėti gyvulių?
1 2 3 4 5
1 2