Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar teisingai suprantame, kad ūkininkas, 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu vieną kartą pakeitęs žemės ūkio valdos specializaciją, antrą kartą jos keisti negali?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, prašant paramos plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto statybai, tinkamų finansuoti išlaidų vertę privaloma skaičiuoti pagal fiksuotuosius įkainius, ar vis dėlto galima vadovautis komerciniais pasiūlymais?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ fiksuotasis pieno ūkio fermos įkainis taikomas tik statybos darbams ar ir statybinėms medžiagoms?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse, taikomose nuo 2020 metų, nurodytas pieno ūkio – pieninių galvijų laikymo fermos įkainis yra taikomas tik toms fermoms, kur laikomos melžiamos karvės, ar ir toms, kur būtų laikomi pieninių veislių galvijai mėsai?
Ar tinkamos finansuoti išlaidos yra pamatų statyba, jei paramos planuojama prašyti plokščiadugnio (-ų) grūdų saugojimo bokšto (-ų) statybai?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse, taikomose nuo 2020 metų, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-714, yra numatytas įsipareigojimas pareiškėjui, kuris projekte nenumato keisti valdos specializacijos, projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu iš turimos specializacijos veiklos gauti ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio pajamų?
1 2 3 4 5 6 7 8
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2015 m.)
Jei prašoma paramos nesudėtingam statiniui, kuriam nereikia statybos projekto, ar tokiu atveju reikalavimas dėl sąmatos ekspertizės aktualus?
Ar tinkamas pareiškėjas pagal šią priemonę, kuris vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą ir veda tik supaprastintą buhalteriją?
Ūkininkas nuo 2013 m. vykdo žemės ūkio veiklą ir tvarko buhalterinę apskaitą bei sudaro finansines ataskaitas vadovaudamasis Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“. Taip pat ūkininkas nuo 2014 m. pradžios vykdo veiklą, nesusijusią su žemės ūkiu, t. y. teikia paslaugas bei tvarko šiai veiklai atskirą buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Ūkininkas ketina teikti paraišką finansinei paramai gauti pagal veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ veiklai, susijusiai su paslaugų teikimu, plėtoti. Kurias finansines ataskaitas ūkininkas turės pateikti ekonominiam gyvybingumui nustatyti? Ar veiklos susijusios su žemės ūkiu, ar veiklos susijusios su paslaugų teikimu?
Projektų atrankos kriterijus Nr. 8: „Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.“. Ar bus laikoma, kad pareiškėjas atitinka šį kriterijų ir už jį bus suteikti 5 balai, jei pareiškėjui turtas priklauso bendrąja nuosavybės teise (pvz., pareiškėjo motinai priklauso 75 proc., o penkiems vaikams – 25 proc. bendro turto, tuo tarpu pareiškėjui priklauso 5 proc. turto)?
Prie Taisyklėse nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų yra išskirtos bendrosios išlaidos. Jeigu numatoma prašyti paramos verslo planui parengti (kuris dažniausiai būna parengtas prieš paramos sutarties pasirašymą), kokias verslo plano pirkimo procedūras privalo atlikti pareiškėjas, kad verslo plano parengimo išlaidos taptų tinkamos paramai gauti?
Pagal dabar galiojančią akredituotų konsultantų tvarką nėra numatyta akreditacijos įmonėms ir konsultantams, rengiantiems verslo planus ir teikiantiems verslo konsultacijas. Ar tai reiškia, kad iš bet kurios tokias konsultacijas teikiančios įmonės įsigytos konsultacijos bus tinkamos paramai gauti?
1 2 3 4
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2016 m.)
Iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio pagrindinis įmonės akcininkas buvo vyras, dabar pagrindine akcininke tapo moteris. Ar bus suteikiami balai pagal 6.3 atrankos kriterijų?
Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, o nekilnojamasis turtas priklauso akcininkui, ar už tai bus suteikti balai pagal atrankos kriterijų 5 punktą?
Ar fizinis asmuo, atitinkantis abu 4 atrankos kriterijaus punktus, iš viso gaus 50 atrankos balų?
Jeigu pareiškėjas nuosavas lėšas pagrindžia banko sąskaitos išrašu, ar pareiga su paraiška pateikti tarpines finansines ataskaitas išlieka?
Kokios oficialios institucijos duomenimis būtina įvertinti nedarbo lygį?
Ar atrankos kriterijų 4.2 papunktis taikytinas ir pareiškėjui – juridiniam asmeniui?
1 2 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)
Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, 17.4.3 papunktyje nėra nurodyta, kokį pajamų dydį iš stovyklaviečių veiklos vykdymo ataskaitiniais metais turėjo pasiekti paraiškos teikimo metais įsteigto juridinio asmens pagrindinis akcininkas. Koks jis turėtų būti?
Ar skaičiuojant 12 vidutinių darbo užmokesčio dydį reikia remtis Statistikos departamento pateiktais duomenimis, kuriuose nurodoma, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis privačiame sektoriuje yra 833,7 EUR?
Vykdau veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar gali įsipareigojimus perimti juridinis asmuo, jei paramą gavo fizinis asmuo?
Ar galiu teikti paraišką, jei mano, kaip pareiškėjo (fizinio asmens), pajamos, gautos iš ūkinės komercinės veiklos, sudaro daugiau nei 12 minimalių mėnesinių algų (gautos 2017 gegužę–rugsėjį) ir dar nedeklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai?
Pareiškėjas vykdo veiklą pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir ketina sukurti naują darbo vietą – į verslo liudijimą įrašyti fizinį asmenį. Koks atlyginimas privalės būti mokamas?
Ar būsiu tinkamas pareiškėjas, jei mano įmonės buveinės vieta ir projekto įgyvendinimo vieta nesutaps?
1 2
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2018 m.)
Noriu teikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar galiu prašyti paramos statinio statybai ir įrangai, su kuria teiksiu mobilias paslaugas? Kur turėtų būti projekto įgyvendinimo vieta?
Ar pareiškėjas gali vykdyti veiklą pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ kitame rajone nei tas, kur yra registruota buveinės vieta, t. y. veiklos vykdymo ir buveinės vietos gali skirtis?
Domina parama verslo plėtrai kaime. Kaip turėčiau skaičiuoti paramos intensyvumą, norėdamas gauti atrankos balus?
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2019 m.)
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pareiškėjas (juridinis asmuo) projekto kontrolės laikotarpiu privalo išlaikyti tik tas darbo vietas, kurios sukurtos verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu, ar ir tas darbo vietas, kurios yra sukurtos iki paramos paraiškos pateikimo dienos?
Ar galima teikti apgyvendinimo paslaugas, jei ataskaitiniais metais pajamos gautos iš kitos veiklos vykdymo?
Ar teisingai suprantame, kad pareiškėjui, kuris prašo paramos sulčių spaudimo paslaugos veiklai, kai pajamos gaunamos tik už paslaugos suteikimą, nebus aktualus taisyklių 11 punktas, ir pareiškėjo planuojama vykdyti veikla bus remiama pagal priemonę?
Įgyvendindamas projektą savo lėšomis baigsiu jau pradėtą statyti pastatą ir paramos prašysiu tik įrangai ir infrastruktūrai įrengti. Kada vėliausiai Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotas įgyvendinant projektą pastatytas pastatas?
Ar kartu su paramos paraiška pateikus su nekilnojamojo turto savininku sudarytą rašytinę sutartį dėl nekilnojamojo turto preliminaraus pirkimo, o turtą faktiškai įsigijus ir nuosavybės teisę į jį VĮ Registrų centre įregistravus iki paramos sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjui būtų suteikiama 10 atrankos balų pagal priemonės įgyvendinimo taisyklių 41 punkto 5 eilutę?
Ar teisingai suprantame, kad jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo), 2 metus veikęs pagal individualios veiklos pažymą ir vykdęs mašinų remonto veiklą, į savo verslo pažymą įtrauks naują statybvietės sutvarkymo paslaugų veiklą, bus laikoma, kad jis sukūrė naują darbo vietą sau?
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9