Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2020 m.)
Ar teikiant paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ir investuojant į gyvulininkystės sektorių, galima pretenduoti į atrankos balus, jei žemės sklypai, įtraukti į pareiškėjo valdą, priskiriami pereinamojo laikotarpio plotams?
Per kiek laiko bus sudaryta paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2020 metais, pirmumo eilė?
Jeigu paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ teikia mažoji bendrija ir nori gauti papildomus balus už deklaruotą gyvenamąją vietą, kuris asmuo yra vertinimas mažosios bendrijos atveju?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinant vieną projektą galima vykdyti remiamą pagal priemonę veiklą ir kartu neremiamą veiklą, tačiau investicijos iš paramos lėšų bus įsigyjamos ir naudojamos tik remiamai veiklai?
Kokia sankcija taikoma pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, jeigu pareiškėjas nebeišlaiko darbo vietos, kuri buvo sukurta?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ investicijų vertei pagrįsti kartu su paraiška reikia pateikti komercinius pasiūlymus?
1 2 3
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.)
Asmuo ketina teikti paraišką pagal Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.), po paraiškos pateikimo, jeigu paraišką patvirtins Anykščių rajone steigs Mažąją bendriją. Ketina įsigyti ekskavatorių, kad galėtų teikti griovių (melioracijos, santechnikos, kanalizacijos ir kt.) kasimo paslaugas: Ar gali asmuo teikti paraišką paramai, gauti dar neįregistravęs mažosios bendrijos veiklai kuriai prašys paramos? Ar ekskavatorius remiama investicija pagal šią priemonę? Jeigu ekskavatoriaus kaina yra didesnė nei 58000 EUR be PVM, ar reikės jam įsigyti vykdyti konkursą NMA svetainėje?
Prašome paaiškinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, 1.3. papunktį dėl papildomų balų yra suteikiamo sukuriant „nuo 1,1 iki 1,5 darbo vietos (neįskaitytinai) darbo vietų (etatų).“? Ar tai reiškia, kad jeigu bus pasamdytas vienas žmogus, kurio atlyginimas bus daugiau nei minimumas t.y. minimali mėn. Lietuvos alga padauginta iš koeficiento 1,1 jis atitiks šį kriterijų?
Noriu teikti paraišką pagal „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE“ , kai parama 40000. Dalį projekto įgyvendinsiu nuosavomis lėšomis, ar tam pagrįsti teikiant paraišką reikia pateikti savo sąskaitos išrašą? Taisyklėse parašyta, kad "Iki paramos sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. " - ar prieš pasirašant sutartį reikės pateikti tik patvirtinimą, kad projekto dalį įgyvendinsiu nuosavomis lėšomis?
Planuojama teikti pavežėjimo paslaugą ir įsigyti M klasės autobusiuką 8 sėdimų vietų. Ar ši veikla yra remiama pagal šią priemonę ir ar tinkamos investicijos?
Jeigu pareiškėjos UAB akcininkas (vyras) turi 100 proc. akcijų (JAR išraše toks įrašas), tačiau būdamas santuokoje, vadovaujantis bendrais šeimos teisės prinicipais, turtą valdo bendros jungtinės nuosavybės teisėmis. Norėtume paklausti ar norėdami tenkinti Taisyklių 42 punkto 7 papunkčio sąlygas (moteris gauna 5 balus už lytį), turėtume pateikti Jums 50 proc. akcijų perleidimo preliminarų sandorį (vyras perleidžia žmonai 50 proc. akcijų), ar Jūs vadovausitės vertinimo procese nuostata, kad sutuoktinių turtas yra be JAR įrašų, pildomų sandorių – traktuojamas vadovaujantis principu - po lygiai ir 5 balai bus skiriami be papildomų dokumentų?
Ar pareiškėjos UAB direktorius (tas pats asmuo pagrindinis vienintelis akcininkas) gali būti traktuojamas kaip pats sau įkūręs darbo vietą projektui (Taisyklių 42 punkto 1 papunkčio prasme), jei pats dirbs pavyzdžiui, – prie teikiamo ES parama remiamo projekto 0.5 etato? Norėtume žinoti, ar atlyginimas turėtų būti numatytas jau po paraiškos pateikimo, ar pavyzdžiui po naujos statybos darbų, – kai bus pradedama reali parduodamų paslaugų veikla?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Ar pasinaudojus Europos Sąjungos parama būtų galima išvalyti nuo dumblo ir perteklinės augmenijos vandens telkinį, esantį miestelio teritorijoje, bei sutvarkyti jo pakrantes? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos?
Ar paraiškoje galima numatyti papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos projektiniame pasiūlyme, pateiktame regiono projektų atrankai?
Jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, ar patvirtintas Statinio projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška?
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Ar pareiškėjų pildomas pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas yra tinkamas finansinės atskaitomybės dokumentas pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ biologinio saugumo priemonių taikymo planas privalo būti pateiktas kartu su paramos paraiška?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ ūkininkas turi teikti kelias paraiškas dėl atskirų ūkinių gyvūnų laikymo vietų?
Kokie išlaidų būdai gali būti taikomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ (2020 M. II kvietimas)?
Ūkininkas teiks paraišką pagal veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisykles, taikomas 2020 m. (II kvietimas). Taisyklių 13.17 papunktyje nurodoma, kad „pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra parengęs biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose ir planas yra suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu“. Ar teisingai suprantame, kad jeigu ūkininkas turi dvi registruotas laikymo vietas ir į jas abi investuoja, kiekvienai laikymo vietai reikia parengti biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planą?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ paramos galima prašyti tvorai ar aptvarui gyvuliams aptverti?
1 2 3
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
Ar 3 skirtingų projekto dalių komerciniai pasiūlymai turėtų būti bendri, ar galėtų būti kiekvienai daliai pateikiami atskirai?
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paramos galima prašyti naujo gamybinio pastato statybai?
Ar pareiškėjui su paraiška privaloma pateikti aplinkosaugos agentūros dokumentą – pažymą, kad poveikio aplinkai vertinimo pagal teisės aktų nuostatas įmonei nereikia atlikti?
Pareiškėjas planuoja teikti paraišką žemės ūkio produktams perdirbti ir (ar) rinkodarai. Ar paraiška ir verslo planas turi būti įrašyti į CD?
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ būtų tinkamas pareiškėjas įmonė, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinkanti didelės įmonės apibrėžimą?
Ar grūdų valymo proceso metu numatant deginti susidariusias šiukšles dėl šilumos, reikalingos elevatoriui, procesas būtų laikomas beatlieke technologija ir, ar būtų skiriami atrankos balai?
Kiek procentų nuo įmonės gamyboje naudojamos žaliavos turi sudaryti vietinė žaliava, siekiant gauti atrankos balus pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“?
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9