Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Ūkinis subjektas turi atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, kaip nustatyta LR žemės ūkio ministro įsakyme 3D-440. Kokios priemonės rodikliais pagal šį įsakymą turėtume vadovautis?
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Kaip apskaičiuojamas projektą administruojančių ir projektą įgyvendinančių asmenų didžiausias galimas darbo užmokesčio valandinis įkainis?
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2017 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-470, tinkamas finansuoti yra darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko etatams išlaikyti). Jei paraiškoje bus numatyta 0,3 etato administratoriaus pareigybė, ar vėliau įgyvendinant projektą administratoriais galima įdarbinti 2 asmenis po 0,15 etato?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Ar galiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, už paramos lėšas nusipirkti sodybą ir ją nuomoti?
Vykdau savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą. Ar galėčiau įsteigti įmonę ir kreiptis paramos verslo pradžiai?
Noriu pradėti verslą kaime. Ar bus suteikiami balai už emigraciją, jeigu išvykimą deklaravau VMI ir SODROJE?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paramos gali kreiptis fizinis asmuo, dirbantis samdomą darbą įmonėje?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2018 m. bus naujai remiamų veiklų?
Ar 2018 m. paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos du kartus?
1 2 3 4 5 6 7 8
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Kiek galima tikėtis papildomų atrankos balų, jei projektas įgyvendinamas Vilniaus rajono savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ mano įkurta įmonė, kuri nesiverčia žemės ūkio veikla, gali teikti paraišką dėl paslaugų žemės ūkiui vykdymo, jei aš kaip fizinis asmuo turiu ūkį ir esu vienintelė įkurtos įmonės akcininkė?
Ar pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur)“ remiama veikla- keleivių vežimas už atlygį lengvaisiais automobiliais, kaip pvz. Taxify ar Uber?
Ar būtų tinkamos finansuoti planuojamo įkurti grožio salono patalpų paprastojo remonto išlaidos?
Pareiškėjas yra mažoji bendrija (MB) kurioje yra vienaasmenis valdymo organas - direktorius. Kitų narių MB nėra. MB iki paraiškos pateikimo veiklos nevykdė, civilinė paslaugų sutartis su MB vadovu nesudaryta ir bus sudaryta tik po paraiškos pateikimo, kai įmonė pradės vykdyti veiklą. Ar po paraiškos pateikimo tarp MB ir MB direktoriaus sudaryta civilinė paslaugų sutartis būtų laikoma kaip nauja sukurta darbo vieta, už kuria skiriama 15 balų?
Ar galima gauti paramą užsiimti baidarių nuomos veikla kaime?
1 2 3 4 5 6
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)
Pateikiau paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ kaip fizinis asmuo. Ar galėsiu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu sukurti mažąją bendriją ir verslo plano įgyvendinimą užbaigti kaip juridinis asmuo?
Kiek laiko bus vertinamos paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas šių metų gruodį grįžo į Lietuvos Respubliką iš emigracijos ir išvykimą į kitą valstybę buvo deklaravęs daugiau nei trejus metus?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas yra įtrauktas į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmajam būstui, sąrašą, bet subsidijos pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą nėra gavęs?
Ar galima kreiptis paramos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, jei įmonė jau yra gavusi negrąžintiną subsidiją pagal Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos administruojamą programą?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2019 metais galima kreiptis paramos mažmeninei prekybai?
1 2 3 4
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų) (2018 m.)
Pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kompensuojant išlaidas iki 40 tūkst. eurų)“ daugiau kaip 100 paraiškų surinko vienodą balų skaičių ir joms lėšų pakanka tik dalinai. Kaip bus vertinamas paramos skyrimas šioms paraiškoms?
Ar gali paramos kreiptis mieste registruoti asmenys, tačiau turintys nuosavybę kaime ir ten ketinantys vykdyti veiklą?
Ar tuo atveju, kai pareiškėjas planuoja įsigyti tik įrangą ir neplanuoja jokių investicijų į nekilnojamąjį turtą, jis turi kartu su paraiška pateikti ne tik patalpų, kuriose bus montuojama įranga, nuosavybės, nuomos, panaudos ar kito teisėto naudojimosi sutartį, bet ir žemės, esančios po tomis patalpomis, nuosavybės, nuomos, panaudos ar kito teisėto naudojimosi sutartį?
Pareiškėjas gyvena kaime daugiabučiame name, turi savo nuosavą ūkinį pastatą – garažą. Numatyto įgyvendinti projektą pagal savo gyvenamą vietą, t.y. mini ekskavatorių laikyti nuosavybės teise valdomame pastate. Tačiau žemė po ūkiniais pastatais yra valstybės nuosavybė. Pareiškėjas neturi galimybės sudaryti ilgalaikę nuomos sutartį su žemės savininku (valstybe). Ar žemė po nuosavais pastatais būtinai turi priklausyti pareiškėjui (nuosavybės, nuomos, panaudos pagrindais), ar tai yra kliūtis gauti paramą, jei investuojama į mobilią techniką ar įrangą?
Teikiant paraišką pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse", bus sukurta nauja įmonė. Įmonę steigia steigėjai, kurie paskiria/įdarbina Direktorių. Ar gali steigėjai pateikti paraišką, dar neįdarbinę Direktoriaus? Jei paraišką privalo pateikti direktorius, ar bus laikoma, kad tai jau sukurta 1 darbo vieta, reikalaujama pagal minėtą priemonę?
Fizinis asmuo planuoja kurti drenažo kasimo verslą ir dirbti pagal individualios veiklos pažymą. Planuoja įdarbinti 3 sezoninius darbuotojus, kurie dirbs po 4 mėn. į metus ir sudarys 1 pilną etatą, kurį įsipareigoja sukurti iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos ir išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. 1. Ar įdarbinant sezoninius darbuotojus būtina sukurti bent vieną darbo vietą, kaip numatyta Taisyklių 23.4 papunktyje, mūsų atveju 3 darbuotojai dirbantys po 4 mėn. - lygu 1 darbo vietai – vienam etatui? 2. Ar darbuotojams, pasibaigus jų sezoninių darbo sutarčių terminui, sezoninio darbo sutartys gali būti nutrauktos ir nepratęstos kitam sezonui? 3.Ar teisingai suprantame, kad kiekvienam sezonui galima įdarbinti vis naujus darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis tik einamųjų metų sezoniniam darbui, kitam sezonui sudarant naujas darbo sutartis su naujais darbuotojais?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8