Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Kokie yra „specifinių pievų“ išskirtiniai bruožai?
Iki kada turi būti išmokėta parama dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“?
Kas nustato šlapynių plotus?
Nuo kada galima pradėti šienavimo darbus, vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“?
Ar dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ privaloma laikyti gyvulius?
Koks mažiausias žemės plotas, su kuriuo galiu dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“?
1 2 3 4
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar bus remiami sodininkų bendrijų gyventojai, norintys pasikeisti asbestines stogų dangas?
Ar galiu pradėti asbestinės stogo dangos keitimo darbus, jei pateikiau paraišką, bet dar nesulaukiau sprendimo dėl paramos skyrimo?
Ar būtina drausti naujai pakeistą stogo dangą?
Ar galiu teikti paraišką kito namo stogo dangai pakeisti, jei jau dalyvavau programoje?
Ar galiu teikti paraišką asbestinei stogo dangai keisti, jei man nuosavybės teise priklausantis namas, kurio stogą norėčiau keisti, yra įkeistas bankui?
Ar namas, kuriam planuojame keisti asbestinę stogo dangą, nuosavybės teise turi priklausyti tik pareiškėjui, ar gali priklausyti ir pareiškėjo sutuoktiniui?
1 2 3 4
Ekologinis ūkininkavimas
Ar galiu teikti paraišką pagal ekologinio ūkininkavimo programą 2022 m.?
Ar reikia laikytis pasėlių įvairinimo reikalavimo ekologiniam ūkiui?
Už visus deklaruojamus laukus gaunu kompensacines išmokas pagal „Ekologinio ūkininkavimo programą“. Ar galiu su šiais laukais dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“?
Kiek metų iš eilės, ekologiškai ūkininkaujant, tame pačiame lauke galima auginti javus?
Iki kada galima teikti paraiškas pagal programas „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“?
Ar galima perleisti Ekologinio ūkio įsipareigojimus kitam ūkio subjektui?
1 2 3
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pareiškėjo juridinio asmens dalyviai gali jungtis pagal jungtinės veiklos sutartį?
Ar asociacijos gali teikti paraišką ir pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar pagal priemonę kreipiantis paramos dėl minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo būtų tinkamas iki 2026 metų galiojantis miškotvarkos projektas?
Ar miško technika būtų laikoma nauja ir nepanaudota, jeigu ji pagaminta 2021 m. ir registruota technikos pardavėjo (oficialaus atstovo) vardu, tačiau nebuvo naudota, o vėliau parduota pareiškėjui ir jo vardu registruota? Pardavėjas pažymą dėl technikos naujumo gali išduoti.
Paramos gavėjas per 2014–2020 metų programos laikotarpį jau gavo 100 000 Eur paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Projektą įgyvendino, t. y. pateikė paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę ataskaitą. Ar jis gali teikti naują paraišką ir prašyti didžiausios galimos 100 000 Eur paramos sumos?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miško traktorius be savikrovės priekabos?
Ar pareiškėjas, maža įmonė, turi registruoti valdą ir teikti vidinės miškotvarkos projektus, jei savo vardu neturi miško ir paraiškoje numato teikti tik paslaugas kitiems miško valdytojams?
Labai maža įmonė 2020 metais nuo rugpjūčio mėnesio iš miškų ūkio veiklos gavo daugiau kaip 12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų pajamų. Ar ji atitiktų priemonės „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytą reikalavimą – „vykdo miškų ūkio veiklą ne trumpiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo“, jei paraišką teiktų 2021 m. rugsėjo mėnesį? 
1 2 3
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Ar teikiant paraišką, be vidinės miškotvarkos projekto, dar reikia pateikti kokį nors dokumentą, kad miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai numatyti vidinės miškotvarkos projekte pagal nustatyta tvarka patvirtintą gamtotvarkos planą?
2020 m. buvome pateikę paraišką dėl jaunuolynų ugdymo, tačiau ne visuose paraiškoje nurodytuose plotuose spėsime atlikti jaunuolynų ugdymo darbus. Ar tuos plotus, kuriuose nespėsime atlikti darbų, būtų galima įtraukti į 2021 m. paraišką?
Kada galima tikėtis sulaukti atsakymo dėl paramos jaunuolynų ugdymui pagal priemonę „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, jei paraišką pateiksiu 2021 m. liepos mėnesį.
Per kiek laiko nuo paramos patvirtinimo turiu atlikti jaunuolynų ugdymo darbus?
Kokia paramos suma skiriama už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą?
Ar 2018 m. pateiktoms paraiškoms dėl jaunuolynų ugdymo taikomas kontrolės laikotarpis? Kada galima parduoti miškų sklypus, kuriuose buvo atliktas jaunuolynų ugdymas ir gauta ES parama?
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7