Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Esu jaunoji ūkininkė, turiu pateikti du mokėjimo prašymus, ar galiu pateikusi antrą mokėjimo prašymą dalyvauti modernizavimo programoje?
Noriu pasiteirauti, ar valstybė teikia paramą pradedantiems auginti avis ir kokios jos gavimo sąlygos?
Jei verslo planą planuoju įgyvendinti per daugiau nei 3 metus, ar galiu teikti 2 mokėjimo prašymus dėl vienos planuojamos investicijos?
Kas yra asocijuota žemdirbių savivaldos organizacija?
Ar paramos gavėjas bus pradėjęs įgyvendinti verslo planą laiku, jei Agentūrai per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos pateiks pirkimų dokumentus su pasirašyta pirkimo / paslaugų tiekimo sutartimi?
Ketinu dalyvauti programoje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, bet liepos mėnesį turiu suplanuotą išvyką. Ar žmona galės pateikti dokumentus, ar reikia įgaliojimo?
1 2 3 4 5
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas
Kokius įsipareigojimus turi prisiimti pareiškėjas dalyvaudamas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Ar galėsiu įkeisti turtą į kurį investuoju bankui?
Kokio dydžio plotas turi būti pažeistas ir kiek procentų medžių turi būti pažeista norint kreiptis paramos pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Miško veisimas
Nuo ko reikėtų pradėti, norint įveisti mišką dirbamoje žemėje? Į ką pirmiausia kreiptis?
Kaip pateikti paraišką, jei paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną dėl ŽŪMIS sutrikimų to padaryti nepavyksta?
Ar galima per ŽŪMIS pateikti paraišką, jei sistemoje nėra sukurtos atitinkamos paraiškos formos, t. y. pateikti skenuotą paraišką kaip papildomą dokumentą?
Kada galima kirsti trumpos rotacijos miškus?
Kaip galima pakeisti duomenis LR miškų valstybės kadastre (kalbama apie tuos plotus, kur pagal mūsų taisykles negalima veisti miško)?
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Kada pagal šią priemonę renkamos paraiškos?
Ar būtina veisti laikomus ūkinius gyvūnus?
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
1 2 3 4 5