Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas)
Jeigu paramos paraišką teikia juridinis asmuo, ar reikia kartu pateikti paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją?
Ar teikiant mokėjimo dokumentus turi būti sumokėtos visos draudimo sutartyje nurodytos draudimo įmokos?
Kada turi būti atliktas draudimo paslaugos pirkimas?
Kur galėčiau rasti informaciją apie šią priemonę?
Nuo kokių draudimo rizikų galima draustis?
Kada teikiama paramos paraiška savivaldybei?
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą
Pateikiau paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Kada galiu įsigyti paraiškoje numatytas priemones?
Kokį dokumentą reikia pateikti, kad būtų galima pagrįsti reikalavimą „paraiškos teikimo metu valdos valdytojas ir (ar) partneris ar valdoje registruotas šeimos narys privalo pateikti įrodymo dokumentus, susijusius su valdos valdytoju (-ais) ir (ar) partneriu (-iais) ar valdoje registruotais šeimos nariais“?
Ar galima įrengti stacionarią tvorą ( betonu įtvirtinti metaliniai kuolai sujungti nelanksčiais tinklo skydais (segmentai) ) ir iš išorės pusės naudojant plastikinius izoliatorius ant tvoros uždėtos penkios eilės vielos, kuria tekės elektra?
Kokių savivaldybių sklypų savininkai gali teikti paraiškas prevencinėms priemonėms, apsaugančioms ūkinius gyvūnus nuo vilkų įsigyti?
Pasibaigus ganymo laikotarpiui, ar galima surinkti aptvarus ir laikyti sandėlyje?
Ar galėtų būti pripažintos tinkamomis finansuoti dyzelinio generatoriaus, gaminančio elektrą, arba saulės baterijos, palaikančios akumuliatoriaus elektros krovimą, įsigijimo išlaidos?
1 2
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Deklaruoju pievas „Natura 2000“ teritorijoje, kokių apribojimų ir šienavimo terminų turiu laikytis?
Gauname išmokas „Natura 2000“ miškas“ (apribojimas (NATM1)). Už šiuos metus gavau daug mažesnę sumą. Noriu žinoti priežastį.
Norėčiau sužinoti, ar galima kirsti medžius ir paversti dirbama žeme bl3 sklypą, kuris pažymėtas žemėlapyje „Natura 2000“ teritorijos?
Deklaruoju ganyklas pievas „Natura 2000“ teritorijoje, kokie šienavimo terminai ir ar galiu susmulkinti žolę?
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
1 2
Techninė pagalba
Kadangi dėl pandemijos nebegalima organizuoti seminarų kontaktiniu būdu, kaip tai padaryti nuotoliniu būdu? Ar seminarai gali būti vieši? Kaip reikės identifikuoti dalyvius pagal gyvenamas apskritis? Ar dalis seminaro medžiagos gali būti įrašyta iš anksto, o kita dalis būtų gyva su moderatoriumi? Ar galėtumėme keisti lektorių skaičių? Kokius toliau veiksmus reikėtų atlikti siekiant gauti NMA pritarimą ir pradėti organizuoti veiklas?
Ar dėl komunikacijos projekto rezultatų viešinimui skirto informacinio straipsnio parengimo galima samdyti asmenį ar įmonę ir už kokią sumą?
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Įsigijome etnografiniame kaime namą. Ar yra kokia EU parama skirta etnografinių kaimų išsaugojimui ir rėmimui?
Vietos plėtros strategijų administravimas
NMA tinklapyje skelbiama, jog renkamos vietos veiklos grupių parengiamosios paramos (tarptautinių projektų inicijavimas) paraiškos pagal kvietimą „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (tarptautinių projektų inicijavimas)“. Taip pat 2021 m. vasario 8 d. pranešime, skelbtame NMA tinklapyje, nurodyta, kad teikiantys paraiškas gali tikėtis gauti 3 000 Eur vienam tarptautiniam projektui inicijuoti, 100 000 Eur – tarptautiniam bendradarbiavimo projektui įgyvendinti. Su keliomis Lietuvoje veikiančiomis VVG diskutuojame dėl tarptautinio projekto įgyvendinimo. Prašau patikslinti, ar kvietimo metu reikia pateikti tik paraišką dėl tarptautinio projekto inicijavimo (3 000 Eur), ar jau galima teikti paraišką ir dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo?
Pastate, kurio kategorija ypatingas statinys (kultūros paveldo objektas), bus atliekami paprastojo remonto tvarkybos darbai. Ar paramos lėšomis būtų finansuojami apdailos darbai?
Kokį taikyti savanoriško darbo valandos įkainį kaimo bendruomenei teikiant paraišką vietos veiklos grupei? Savanoriškai bus atliekami aplinkos sutvarkymo darbai.
Jei vietos plėtros strategijų vykdytoja draudžia savo biuro patalpas, ar biuro patalpų draudimo išlaidos yra tinkamos finansuoti iš strategijai administruoti skirtų lėšų? Patalpos priklauso savivaldybei, vietos veiklos grupė jas valdo pagal panaudos sutartį.
Kokius dokumentus vietos projektų vykdytojams rekomenduotina pateikti VVG išankstiniam pirkimų dokumentų vertinimui?
Kokiais atvejais vietos veiklos grupė ar bendruomenė laikomos perkančiosiomis organizacijomis?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9