Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Per kiek laiko sudaroma paraiškų pirmumo eilė?
Koks turi būti mažiausias partnerių skaičius projekte pagal šią priemonę?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ paramos paraišką ir verslo planą turi pasirašyti tiek pareiškėjas, tiek partneriai?
Ar teisingai suprantame, kad pareiškėjas ir partneriai – smulkūs ūkininkai, veiklą pradėję vykdyti einamaisiais metais, bet atitinkantys kitus priemonės „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, kartu su paraiška privalo pateikti tik ūkinės veiklos pradžios balansą?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ tarp pareiškėjo ir partnerių sudaryta jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notariškai?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ smulkūs ūkininkai kartu su paraiška turi pateikti vienos įmonės deklaraciją?
1 2 3 4 5
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Ar finansuojamos reikalingo prekybos vietai įrengti pastato paprastojo remonto išlaidos?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklėse nurodytas 25 Eur/mėn. fiksuotasis įkainis nustatytas tik internetinės parduotuvės palaikymo išlaidoms, ar ir internetinės parduotuvės sukūrimui, ir jos palaikymui?
Ūkininkas su partneriu planuoja teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų. Pareiškėjas užsiima žemės ūkio produktų gamyba, gauna pajamas iš prekybos žemės ūkio produktais ir gauna tiesiogines išmokas. Jis taip pat turi duonos kepyklą, iš kurios gauna pajamų. Ar, vertinant pareiškėjo pajamas, bus vertinamos ir kepyklos pajamos?
Ar reikia pateikti projekto bendrųjų išlaidų, kurių pirkimai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, komercinius pasiūlymus?
Ar pareiškėju gali būti nauja prekybos įmonė?
Ar projekto dalyviai gali prekiauti ne tik savo pagaminta produkcija, bet dar ir papildomai kitų žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie nėra projekto dalyviai, produkcija?
1 2 3
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Mūsų projektas patvirtintas kaip tinkamas finansuoti ES paramos lėšomis pagal vietos veiklos grupės (VVG) skelbiamas priemones. Prieš pasirašant sutartį VVG pareikalavo atsidaryti sąskaitą būtent toje kredito institucijoje, kuri suteikė raštą dėl galimybės finansuoti projektą. Noriu paklausti: Ar tikrai reikia sąskaitą atsidaryti būtent nurodytoje kredito institucijoje, nes tai visiškai nesusiję procesai, o tokia prievolė pareiškėjams Taisyklėse nenumatyta? Ar projektui finansuoti būtinai turėsime imti kreditą iš tos kredito institucijos, kuri pateikė preliminarų raštą? Kreditavimo rinka nuolatos keičiasi ir galimai rasime geresnį pasiūlymą, o ir Taisyklėse pareiškėjams tokios prievolės nėra.
Pagal LEADER priemonę planuojama statyti naują pastatą. Dėl ekonomiškumo norėtume atskirus statybos darbus pirkti iš skirtingų tiekėjų, o ne vieno generalinio rangovo. 1 klausimas. Ar leidžiama įgyvendinant projektą atskirus statybos darbus (pvz., žemės paruošimo, polių įrengimo, konstrukcijų įrengimo, sienų, durų ir kt. darbus) pirkti iš skirtingų tiekėjų, jei pateiktas vienas techninis projektas ir viena sąmata? 2 klausimas. Ar yra skirtumas, kaip paraiškoje pateiktos išlaidos: bendrai („Naujo pastato statyba“) ar atskirai pagal darbus ir planuojamus tiekėjus („Žemės darbai“, „Pamatai“, „Sienos“, „Stogas“ ir t. t.)?
Ar galime pasirašytą mobiliu parašu techninį projektą pateikti ADOC formatu kartu su mokėjimo prašymu?
Turiu du klausimus pagal LEADER priemonę 1. Mažosios bendrijos vadovas sudarė civilinę (paslaugų) sutartį. Ar galima laikyti, kad pagal sutartį įkurta darbo vieta? (įmonės vadovas dirba paslaugų sferoje ir įmonei atneša didžiausias pajamas). 2. Įmonėje dirbantis asmuo pagal darbo sutartį yra išleistas į vaiko priežiūros atostogas. Ar bus laikoma, kad darbo vieta yra išlaikyta?
Įgyvendiname verslo plėtros projektą, finansuotą pagal vietos veiklos grupės priemonę. Norėjome paklausti, ar galima kartu su mokėjimo prašymu teikti sutartį ir sąskaitas anglų kalba? Perkama iš Vokietijos. Buvo minėta, kad galima teikti anglų kalba, jei perkama užsienyje.
Įgyvendindamas projektą vykdytojas nupirko transporto paslaugas ir mokymo paslaugas. Ar NMA pripažins tinkamomis finansuoti išlaidas, jei kai kurios sąskaitos bus išrašytos projekto partneriui ir apmokėtos iš jo sąskaitos?
1 2
Parama žemės konsolidacijai
Esame pateikę paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės konsolidacijai“. Ar dėl darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reformos nuo 2019 m. sausio mėnesio keisis sumos, skirtos organizatoriaus veiklos išlaidoms.
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Ar galime skelbti melioracijos darbų konkursą, jei turime projektinius darbų kiekius, bet dar neturime techninio projekto?
Ar būtina asociacijos narių nuomos sutartis su žemės savininkais registruoti VĮ Registrų centre?
Asociacija 2019 m. pasirašė jungtinės veiklos sutartį su partneriu (savivaldybe), kuri yra galiojanti (joje nurodyta, kad sutartis galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo, tačiau nenurodytos galutinės datos), ir 2019 m. priimtą savivaldybės tarybos sprendimą dėl pritarimo dalyvauti projekte, kuriame nėra numatyta galiojimo pabaigos data. Prašome Jūsų atsakyti, ar teikiant paraišką 2020 m. reikia pateikti naujus (2020 m.) tarybos sprendimą ir jungtinės veiklos sutartį?
Ar kalkinimą reikia atlikti tik tuose pačiuose sklypuose, kuriuose atliekamas melioracijos sistemų rekonstravimas, ar galima dalyje sklypų atlikti tik kalkinimą, o kitoje dalyje tik melioracijos sistemų rekonstravimą?
Ar paraiška būtų atmesta, jeigu pareiškėjo partnerio – savivaldybės tarybos – sprendimas, kuriuo pritariama planuojamam projektui, būtų priimtas vėliau, nei paraiškos pateikimo diena?
Planuojama rekonstruoti dvi užtvankas skirtingose, bet bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse. Užtvankos pastatytos ant skirtingų upelių, kurie įteka į Neries upę. Ar būtų laikoma, kad tarp šių užtvankų yra funkcinis ryšys?
1 2 3
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas)
Kur ir kaip pateikiama Paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles?
Kokie veiksmai turi būti atliekami draudimo sutarčiai sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles, kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur?
Kurios draudimo įmonės teikia draudimo paslaugą pagal šią priemonę?
Kokie turi būti pareiškėjo veiksmai, norint gauti draudimo įmokų kompensavimą?
Ar yra tinkama paraiška gauti paramą, jeigu savivaldybei buvo pateikta jau po įvykusio draudžiamojo įvykio?
Kada teikiama paramos paraiška savivaldybei?
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9