Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Per kiek laiko sudaroma paraiškų pirmumo eilė?
Koks turi būti mažiausias partnerių skaičius projekte pagal šią priemonę?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ paramos paraišką ir verslo planą turi pasirašyti tiek pareiškėjas, tiek partneriai?
Ar teisingai suprantame, kad pareiškėjas ir partneriai – smulkūs ūkininkai, veiklą pradėję vykdyti einamaisiais metais, bet atitinkantys kitus priemonės „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus, kartu su paraiška privalo pateikti tik ūkinės veiklos pradžios balansą?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ tarp pareiškėjo ir partnerių sudaryta jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notariškai?
Ar pagal priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ smulkūs ūkininkai kartu su paraiška turi pateikti vienos įmonės deklaraciją?
1 2 3 4 5
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Ūkininkas su partneriu planuoja teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų. Pareiškėjas užsiima žemės ūkio produktų gamyba, gauna pajamas iš prekybos žemės ūkio produktais ir gauna tiesiogines išmokas. Jis taip pat turi duonos kepyklą, iš kurios gauna pajamų. Ar, vertinant pareiškėjo pajamas, bus vertinamos ir kepyklos pajamos?
Ar reikia pateikti projekto bendrųjų išlaidų, kurių pirkimai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, komercinius pasiūlymus?
Ar pareiškėju gali būti nauja prekybos įmonė?
Ar projekto dalyviai gali prekiauti ne tik savo pagaminta produkcija, bet dar ir papildomai kitų žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie nėra projekto dalyviai, produkcija?
Ar, įsteigus prekybos vietą, įsipareigojama užsiimti mažmenine prekyba prekiaujant visų projekto grandinės dalyvių gaminamais produktais?
Kiek mažiausiai dalyvių turi sudaryti grandinę?
1 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Įgyvendiname verslo plėtros projektą, finansuotą pagal vietos veiklos grupės priemonę. Norėjome paklausti, ar galima kartu su mokėjimo prašymu teikti sutartį ir sąskaitas anglų kalba? Perkama iš Vokietijos. Buvo minėta, kad galima teikti anglų kalba, jei perkama užsienyje.
Įgyvendindamas projektą vykdytojas nupirko transporto paslaugas ir mokymo paslaugas. Ar NMA pripažins tinkamomis finansuoti išlaidas, jei kai kurios sąskaitos bus išrašytos projekto partneriui ir apmokėtos iš jo sąskaitos?
Kokius reikia pateikti dokumentus indėliui natūra – savanoriškiems darbams – pagrįsti pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas“?
Pastate, kurio kategorija ypatingas statinys (kultūros paveldo objektas), bus atliekami paprastojo remonto tvarkybos darbai. Ar paramos lėšomis būtų finansuojami apdailos darbai?
Ar vietos projekto vykdytojai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles, prieš teikdami mokėjimo prašymą VVG ir NMA, neturi suderinti viešųjų pirkimo dokumentų su NMA teritoriniu skyriumi? Ir ar turi prie mokėjimo prašymo pridėti dokumentus, patvirtinančius, kad pirkimai atlikti tinkamai, ką daro VVG, teikdama mokėjimo prašymus.
Įmonė, vykdydama plėtrą, ketina įrengti žuvų pašarų gamybos liniją. Žuvų pašarai tiktų ir naminėms, akvariumuose laikomoms žuvims, tačiau gamyba būtų orientuota į pramoninių žuvų augintojų rinką. Dėl įrangos įsigijimo finansavimo įmonė ketina teikti paraišką pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę. Ar žuvų pašarų gamybos įrangos įsigijimo finansavimas pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę būtų tinkamas ir suderinimas su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemone?
Parama žemės konsolidacijai
Esame pateikę paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės konsolidacijai“. Ar dėl darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reformos nuo 2019 m. sausio mėnesio keisis sumos, skirtos organizatoriaus veiklos išlaidoms.
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Ar galime skelbti melioracijos darbų konkursą, jei turime projektinius darbų kiekius, bet dar neturime techninio projekto?
Ar būtina asociacijos narių nuomos sutartis su žemės savininkais registruoti VĮ Registrų centre?
Asociacija 2019 m. pasirašė jungtinės veiklos sutartį su partneriu (savivaldybe), kuri yra galiojanti (joje nurodyta, kad sutartis galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo, tačiau nenurodytos galutinės datos), ir 2019 m. priimtą savivaldybės tarybos sprendimą dėl pritarimo dalyvauti projekte, kuriame nėra numatyta galiojimo pabaigos data. Prašome Jūsų atsakyti, ar teikiant paraišką 2020 m. reikia pateikti naujus (2020 m.) tarybos sprendimą ir jungtinės veiklos sutartį?
Ar kalkinimą reikia atlikti tik tuose pačiuose sklypuose, kuriuose atliekamas melioracijos sistemų rekonstravimas, ar galima dalyje sklypų atlikti tik kalkinimą, o kitoje dalyje tik melioracijos sistemų rekonstravimą?
Ar paraiška būtų atmesta, jeigu pareiškėjo partnerio – savivaldybės tarybos – sprendimas, kuriuo pritariama planuojamam projektui, būtų priimtas vėliau, nei paraiškos pateikimo diena?
Planuojama rekonstruoti dvi užtvankas skirtingose, bet bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse. Užtvankos pastatytos ant skirtingų upelių, kurie įteka į Neries upę. Ar būtų laikoma, kad tarp šių užtvankų yra funkcinis ryšys?
1 2 3
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas)
Kur ir kaip pateikiama Paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles?
Kokie veiksmai turi būti atliekami draudimo sutarčiai sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles, kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur?
Kurios draudimo įmonės teikia draudimo paslaugą pagal šią priemonę?
Kokie turi būti pareiškėjo veiksmai, norint gauti draudimo įmokų kompensavimą?
Ar yra tinkama paraiška gauti paramą, jeigu savivaldybei buvo pateikta jau po įvykusio draudžiamojo įvykio?
Kada teikiama paramos paraiška savivaldybei?
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9