Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Ar galima teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, jeigu pareiškėjas vykdo apgyvendinimo veiklą, o partneris statybų veiklą?
Kuriems pareiškėjams gali būti pritaikytas 70 proc. paramos intensyvumas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“?
Ar gali bendradarbiavimo projekto dalyviai projekto įgyvendinimo laikotarpiu dalyvauti kitose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Ar projekto įgyvendinimo ar kontrolės metu gali būti keičiami projekto partneriai?
Trumpalaikis turtas – netinkamos finansuoti išlaidos. Kaip bus nustatoma, ar turtas yra trumpalaikis?
1 2 3 4 5
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Ar bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo laikotarpiu galima keisti projekto grandinės dalyvius?
Ar pagal priemonę nekilnojamasis turtas gali priklausyti pareiškėjo sutuoktiniui?
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių 21.15 papunktyje nurodyta, kad jeigu projekte numatyta įsteigti regioninio lygmens logistikos centrą, parama teikiama atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą (vertinama pagal paramos paraiškos II skyriaus 8 dalyje nurodytą informaciją). Ar ūkininko sudaryta daržovių tiekimo sutartis su viešojo maitinimo paslaugas teikiančia ir prekybos veiklą vykdančia įmone (tiesiogiai pristatant maistą galutiniams vartotojams) būtų tinkamas dokumentas, įrodantis patirtį vykdant trumposios grandinės veiklą?
Trumpalaikis turtas – netinkamos finansuoti išlaidos. Kaip bus nustatoma, ar turtas yra trumpalaikis?
Kokia veikla turi užsiimti pareiškėjai ir partneriai, kad gautų paramą?
Ar projekte privalo dalyvauti tarpininkas?
1 2 3
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Ar reikalauti parašo ir antspaudo ant kiekvieno vietos projekto paraiškos lapo?
Ar tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos, susijusios su registravimu VĮ Registrų centre, ar jos gali būti priskirtos prie bendrų?
Jei numatyta įsigyti kompiuterį, kuris reikalingas gamybiniams procesams valdyti, bet būtų naudojamas ne tik tam, pvz., buhalterijai tvarkyti, jei veikla yra buhalterinių paslaugų teikimas? Kas yra technologinis procesas?
Kuriomis taisyklėmis reikėtų vadovautis rengiant Finansavimo sąlygų aprašą: KPP verslo taisyklėmis ar Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ ?
Skelbiant laikraštyje skelbimą dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas susiduriama su problema, kad padidėja skelbimo kaina, ypač kai kviečiama teikti vietos projektų paraiškas pagal kelias priemones. Kokios būtų galimybės išvengti šių išlaidų padidėjimo?
Vietos veiklos grupės susiduria su problema, kaip įsitikinti, kad el. būdu paraišką pateikė tinkamas asmuo. Kokių dokumentų ir kada paprašyti, kad būtų galima įsitikinti?
1 2 3 4 5
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Kaip turi būti įforminta jungtinės veiklos sutartis? Ar ji turi būti patvirtinta notaro, ar įregistruota VĮ Registrų centre, ar užtenka pateikti tiesiog dalyvių pasirašytą sutartį?
Ar teikiant paraišką melioracijos sistemų naudotojų asociacijos sąskaitoje turi būti reikiama lėšų suma, kad būtų galima pagrįsti nuosavas lėšas?
Ar pareiškėjas – asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, – gali priimti sprendimą, jog šįkart finansavimo bus prašoma vieno iš grupės dalyvių valdomos teritorijos drenažo tinklams atstatyti? Jei atstatinėjami tik šio vieno dalyvio tinklai, ar kiti jungtinės veiklos dalyviai privalo prisidėti savo indėliu?
Planuojame teikti paraišką dėl melioracijos sistemos rekonstravimo darbų finansavimo. Kada reikia atlikti planuojamą ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo? Ar atrankos išvadą privaloma pateikti kartu su paraiška?
Prašome paaiškinti, kas yra „funkciniais ryšiais susijusios melioracijos sistemos“?
Su paraiška gauti paramą privaloma pateikti tyrinėjimo medžiagą. Kas konkrečiai turėtų būti nurodyta tyrinėjimo medžiagoje?
1 2
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą
Ar būtų finansuojamos garsinės baidyklės?
Ar galima vykdyti veiklą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, kai auginami žirgai?
Ar pretenduojant į paramą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ reikia būtinai turėti 1 SG ar užtenka ir mažiau, jeigu planuoju apsitverti mažiau nei 1 hektarą?
Pareiškėjas planuoja už paramos lėšas įsigyti juostinį elektrinį aptvarą. Kokį dokumentą, pagrindžiantį aptveriamą plotą, reikės pateikti pareiškėjui?
Ar galėtų būti pripažintos tinkamomis finansuoti dyzelinio generatoriaus, gaminančio elektrą, arba saulės baterijos, palaikančios akumuliatoriaus elektros krovimą, įsigijimo išlaidos?
Ar galima įrengti stacionarią tvorą ( betonu įtvirtinti metaliniai kuolai sujungti nelanksčiais tinklo skydais (segmentai) ) ir iš išorės pusės naudojant plastikinius izoliatorius ant tvoros uždėtos penkios eilės vielos, kuria tekės elektra?
1 2
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Kada galiu šienauti pievas, deklaruotas „Natura 2000“ teritorijose?
Jei, deklaruojant miškų plotus NATURA 2000 teritorijoje, dalis ploto pateko už jos ribų, kokius reikėtų pateikti dokumentus?
Kokio dydžio kompensacinės išmokos bus mokamos pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Deklaruoju ganyklas pievas „Natura 2000“ teritorijoje, ar galiu susmulkinti žolę? 
1 2
1 2 3 4 5 6 7