Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
Kaip būtų vertinamas skolos rodiklis, teikiant paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, vadovaujantis finansinės atskaitomybės dokumentais, pateiktais VĮ Registrų centrui, ar finansinės atskaitomybės dokumentais, teikiamais pareiškėjo kartu su paraiška, kai duomenys minėtuose dokumentuose nesutampa?
Pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pareiškėjas ir paramos gavėjas įsipareigoja apdrausti valstybės registruose registruojamą turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo mokėjimo prašymo, kuriame prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Jeigu paramos lėšomis vykdomos pastato statybos, kurių išlaidoms kompensuoti yra teikiami keli mokėjimo prašymai, ar tokiu atveju įsipareigojimas apdrausti paramos lėšomis įsigyjamą turtą atsiranda prieš teikiant pirmąjį mokėjimo prašymą?
Ar teisingai suprantame, kad pareiškėjas bus tinkamas paramai gauti, jeigu 2018 metais atitiko ekonominio gyvybingumo taisyklėse nurodytas reikšmes, o ataskaitiniais –2019 metais – neatitiko?
Paraiškos XI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI 3 punkte prašoma pridėti pareiškėjo akcininkų sutikimus: "Pareiškėjo akcininkų sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo (XIV skyriaus formos, užpildytos ir pasirašytos įmonės akcininkų)". Ar reikia akcininkų, kurie turi 25 proc. ir daugiau įmonės akcijų/pajų, sutikimų, ar reikia visų akcininkų/pajininkų sutikimų, kurie kiekvienas turi iki 25 proc. įmonės akcijų/pajų, t.y, kai turi 0-24,99 proc. akcijų dalis?
Ar "de minimis" pagalba skaičiuojama pareiškėjams, gavusiems paramą nuo tų metų, kada buvo pasirašyta paramos sutartis, ar nuo paramos sumų išmokėjimo metų?
Pareiškėjas – fizinis asmuo – gyvenamąją vietą kaime deklaruojantis nekilnojamame turte, kuris jam priklauso nuosavybės teise, planuoja teikti mobilias statybos darbų paslaugas. Ar pareiškėjas gaus 10 balų pagal kriterijų „Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise.“?
1 2
Parama miškų infrastruktūrai gerinti
Miško valdytojas teiks paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ įgyvendinimo taisykles. Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikti trys komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Kokie tinkamų finansuoti išlaidų pagrindiniai techniniai parametrai turėtų būti nurodyti pateikiamuose su paraiška komerciniuose pasiūlymuose?
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
Nuo kada pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, skaičiuojamas projekto įgyvendinimo terminas: ar nuo sutarties pasirašymo dienos, ar nuo avanso pervedimo dienos? Nuo kurios datos turime per 3 mėnesius sudaryti ūkininkų pasidalijimo patirtimi grupes?
Ar pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, avansas bus pervedamas tiesiog po sutarties pasirašymo ir paramos gavėjui avansinio mokėjimo prašymo teikti nereikia?
Ar bitynuose įdiegiamiems parodomiesiems bandymams reikalingų bičių motinėlių įsigijimo išlaidos būtų tinkamos finansuoti išlaidos, kokiai išlaidų kategorijai jos būtų priskiriamos?
Kada reikia pateikti informaciją apie grupės narių ūkiuose įdiegtą parodomąjį bandymą bei atliktus darbus, susijusius su parodomojo bandymo įdiegimu (3 priedas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,Žinių perdavimas ir informavimas“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai'“?
Vykdome projektą pagal priemonę „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Kaip gauti prisijungimą prie Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos (ŽMIKIS), kad galėtume skelbti projekto informavimo renginius? Kur šiuo atveju kreiptis?
Norėčiau pasitikslinti dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2016 metų. Taisyklių XI skyriuje „Paraiškų teikimo tvarka“ nurodyta, kad su paraiška teikiami kiti dokumentai Taisyklių 1 priedo IX lentelėje. Norėčiau pasitikslinti dėl pateikiamų dokumentų: 1. Nurodykite, kokie tai dokumentai, kuriuose patvirtinamas buhalterinės apskaitos vedimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka? Už kurį ataskaitinį laikotarpį turėtų būti pateikti šie dokumentai? 2. Nurodykite, kokie tai dokumentai, kuriuose patvirtinama, kad projekte dalyvaujantys lektoriai ugdomąja, šviečiamąja, konsultavimo ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo renginio turiniu, užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais)? Ar pareiškėjo institucijos pažyma yra tinkamas dokumentas? 3. Lektorių kvalifikacijos kėlimo dokumentai per paskutinius dvejus metus iki paraiškos pateikimo (mokslinių publikacijų rengimas, dalyvavimas seminaruose, mokymo kursuose, stažuotėse ir kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose) – kokie dokumentai turėtų būti pateikti? 4. Projekto vadovo patirtį vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu pagrindžiantys dokumentai – kokie dokumentai turėtų būti pateikti? Taip pat kartu su paraiška pateikiami tokie nurodyti dokumentai: „Projekto vadovo ne trumpesnę kaip vienerių metų patirtį užsiimant ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu, pagrindžiantys dokumentai“ ir „Dokumentai, kuriuose patvirtinama 2 metų projekto vadovo patirtis vadovaujant panašiems projektams, susijusiems su parodomųjų bandymų vykdymu, seminarų, lauko dienų ir informavimo renginių žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse organizavimu (jei prašomas papildomas atrankos kriterijaus balas)“. Ar teikdami projekto paraišką turime pateikti tiek vienus, tiek kitus dokumentus? Ar šiuo atveju pateikiami dokumentai priklauso nuo prašomų papildomų atrankos kriterijaus balų?
1 2
Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
2017 m. pateikęs paraišką pasinaudojau parama konsultavimo paslaugoms, gavau didžiausią galimą 1 500 Eur sumą. Ar 2020 m. galiu pakartotinai kreiptis paramos pagal šią priemonę?
Ar parama konsultavimo paslaugoms (Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas, 2019 m.) gali būti teikiama kartu su parama asbestinių stogų dangos keitimui ir parama smulkiesiems ūkiams?
Konsultavimo paslaugų vertė 1 500 Eur, tačiau nespėjau jomis pasinaudoti ir net nesuradau tinkamo konsultanto, kuris galėtų patarti miškininkystės klausimais. Kur dabar jūs išleisite tuos 1 500 Eur?
Ūkininkas buvo patvirtintas kaip konsultavimo paslaugų gavėjas, tačiau po patvirtinimo parašė prašymą, kuriame nurodė, jog atsisako paramos, nes ketina parduoti ūkį. Iš Agentūros gavo laišką, kad paraiška išregistruota. Ar būtų galima atšaukti paraiškos išregistravimą ir ūkininkui pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, nes kol kas ūkis neparduodamas?
Kokios galimos konsultavimosi temos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Su kuo gali konsultuotis juridinis asmuo pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
1 2
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar gerai suprantame, kad pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, 9 punktą pasirinkus bent vienus mokymus iš 8.9–8.10 ir 8.12–8.15 papunkčiuose nurodytų sričių, kitus mokymo kursus galime rinktis iš bet kurių kitų sričių, pvz., 8.3 papunktyje nurodytą sritį?
Dalyvaujame „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ programoje. Registruotis į mokymo kursus nori daug žmonių. Skaitome įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-126, ir kai kada neaišku, ar galime žmogų registruoti į mokymus: - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet turi įregistruotą ūkininko ūkį kaime ir vykdo veiklą; - jei asmuo dirba šeimos nario, kuris yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkyje kaip šeimos narys, bet nėra sudaryta sutartis kaip su darbininku; - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet yra žemės valdytojas kaimo vietovėje ir yra įregistravęs valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių (Nr. 3D-156) 15.10 papunktyje numatytas įsipareigojimas pareiškėjams „kiekvienais projekto įgyvendinimo metais parengti ne mažiau kaip po vieną informacinį straipsnį, publikuojamą laikraštyje, apie įgyvendinamą projektą“. Klausimas – kurie metai laikytini projekto įgyvendinimo metais?
Parama smulkiesiems ūkiams
Ar pildant paraišką pagal 2021 metų priemonės „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles paraiškos formos II skyriuje reikia pateikti informaciją apie visus artimus giminaičius, ar tik apie tuos, kurie vykdo žemės ūkio veiklą?
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ galima teikti paraišką už fizinį asmenį, kuris pripažintas neveiksniu?
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ paramos gali kreiptis pareiškėjas, jei paraiškos teikimo metu pieninių veislių melžiamos karvės priklauso jo žemės ūkio valdos partneriui?
Ar pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ būtų suteikiami prioritetiniai balai, jeigu pareiškėjas už 1 000 Eur įsigytų melžimo aparatus, o už 14 000 Eur pirktų traktorių?
Ar teisingai suprantame, jeigu 2020-07-01 ūkininkas turi 4 melžiamas karves ir valdos ekonominis dydis iš melžiamų karvių sudaro 50,02 proc. bendro valdos ekonominio dydžio, ūkininkas atitiks Taisyklių 16.5.2 papunktyje nurodytus reikalavimus?
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2020 rugpjūčio 3 d. priimtoms paramos paraiškoms. Kaip bus apvalinamas melžiamų karvių skaičius, ar pagal matematines apvalinimo taisykles, ar bus žiūrima tik į sveikus skaičius, nepaisant to, koks skaičius po kablelio?
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9