Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Ar gerai suprantame, kad pagal priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, 9 punktą pasirinkus bent vienus mokymus iš 8.9–8.10 ir 8.12–8.15 papunkčiuose nurodytų sričių, kitus mokymo kursus galime rinktis iš bet kurių kitų sričių, pvz., 8.3 papunktyje nurodytą sritį?
Dalyvaujame „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ programoje. Registruotis į mokymo kursus nori daug žmonių. Skaitome įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-126, ir kai kada neaišku, ar galime žmogų registruoti į mokymus: - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet turi įregistruotą ūkininko ūkį kaime ir vykdo veiklą; - jei asmuo dirba šeimos nario, kuris yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkyje kaip šeimos narys, bet nėra sudaryta sutartis kaip su darbininku; - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet yra žemės valdytojas kaimo vietovėje ir yra įregistravęs valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių (Nr. 3D-156) 15.10 papunktyje numatytas įsipareigojimas pareiškėjams „kiekvienais projekto įgyvendinimo metais parengti ne mažiau kaip po vieną informacinį straipsnį, publikuojamą laikraštyje, apie įgyvendinamą projektą“. Klausimas – kurie metai laikytini projekto įgyvendinimo metais?
Parama smulkiesiems ūkiams
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama smulkiesiems ūkiams“ 2019 m. įgyvendinimo taisyklių 30.6 papunktį pareiškėjas galės gauti atrankos balus, jei nėra deklaravęs žemės ūkio naudmenų ploto, tačiau vykdo bitininkystės veikla (yra registruotos bitės) ir visa žemės ūkio paskirties žemė yra taisyklėse nurodytoje vietoje?
Pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“ esu gavęs paramą žemės ūkio produktų gamybai, ar galėčiau teikti paraišką pagal tą pačią priemonę antrą kartą?
Dalyvaujame priemonėje „Parama smulkiesiems ūkiams“ (paraiška pateikta 2019 m.). Planavome įsigyti 3 daiktus, kurių bendra vertė su PVM yra 15 000,00 Eur. Ar bus finansuojama, jeigu kiekvieno daikto kainos skirsis nuo verslo plane suplanuotų, bet bendra visų 3 daiktų vertė su PVM, kaip ir buvo planuota bus 15 000,00 Eur?
Pateikėme paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ir gavome sprendimą skirti paramą. Per kiek laiko reikia pradėti įgyvendinti verslo planą?
Ar gali tas pats ūkininkas rudenį pateikti paraišką paramai gauti pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“, jeigu vasarą bus pateikęs paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?
Ar teisingai suprantame, kad pagal 2019 metų priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles paramos galima prašyti ir PVM išlaidoms?
1 2 3 4 5
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Su žmona 2019 metais esame gavę paramą pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir dar nebaigėme įgyvendinti projekto. Ar galime šiais metais kartu su žmona teikti paraišką pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles, taikomas 2019 metais, verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga?
Ar projekte pagal priemonę gali kartu dalyvauti miško valdytoja UAB ir miško valdytojas – fizinis asmuo?
Ar paramos viešinimas (viešinimo priemonė – stendas) turi būti tik projekto įgyvendinimo vietoje, o ne visuose trijuose projekto dalyvių – partnerių ūkiuose atskirai?
Ar pareiškėjas ir partneris gali būti skirtingų juridinių statusų – vienas fizinis asmuo, kitas juridinis, svarbiausia, jog abu užsiimtų tokia pat veikla?
Kuriems pareiškėjams ir partneriams yra taikomas reikalavimas būti registruotiems kaimo vietovėje ne trumpiau kaip dvejus metus?
1 2 3 4
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Ar reikia pateikti projekto bendrųjų išlaidų, kurių pirkimai atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, komercinius pasiūlymus?
Ar pareiškėju gali būti nauja prekybos įmonė?
Ar projekto dalyviai gali prekiauti ne tik savo pagaminta produkcija, bet dar ir papildomai kitų žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie nėra projekto dalyviai, produkcija?
Ar, įsteigus prekybos vietą, įsipareigojama užsiimti mažmenine prekyba prekiaujant visų projekto grandinės dalyvių gaminamais produktais?
Kiek mažiausiai dalyvių turi sudaryti grandinę?
Įsteigus prekybos vietą, kokiais dokumentais projekto dalyviai turės įrodyti, kad aptarnavo ne mažiau kaip 3 000 pirkėjų?
1 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Pastate, kurio kategorija ypatingas statinys (kultūros paveldo objektas), bus atliekami paprastojo remonto tvarkybos darbai. Ar paramos lėšomis būtų finansuojami apdailos darbai?
Ar vietos projekto vykdytojai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles, prieš teikdami mokėjimo prašymą VVG ir NMA, neturi suderinti viešųjų pirkimo dokumentų su NMA teritoriniu skyriumi? Ir ar turi prie mokėjimo prašymo pridėti dokumentus, patvirtinančius, kad pirkimai atlikti tinkamai, ką daro VVG, teikdama mokėjimo prašymus.
Įmonė, vykdydama plėtrą, ketina įrengti žuvų pašarų gamybos liniją. Žuvų pašarai tiktų ir naminėms, akvariumuose laikomoms žuvims, tačiau gamyba būtų orientuota į pramoninių žuvų augintojų rinką. Dėl įrangos įsigijimo finansavimo įmonė ketina teikti paraišką pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę. Ar žuvų pašarų gamybos įrangos įsigijimo finansavimas pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę būtų tinkamas ir suderinimas su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemone?
Vietos veiklos grupė numato įdarbinti 0,5 etato ir paskirti į vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) administratoriaus pareigas žmogų, kuris pagal savanoriškos veiklos sutartis nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. prisidėjo prie naujojo 2014–2020 m. m. laikotarpio strategijos rengimo ir 2017 m. keturis mėnesius prisidėjo prie naujojo laikotarpio strategijos kai kurių veiklų organizavimo. Bendra savanoriškos veiklos trukmė pagal sutartis – 1 metai ir 3 mėnesiai. Ar nustatant atlyginimą darbuotojui galima taikyti 15 proc. bazinio darbo užmokesčio priedą už savanorišką veiklą kaip VPS administravimo patirtį?
Parama žemės konsolidacijai
Esame pateikę paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės konsolidacijai“. Ar dėl darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reformos nuo 2019 m. sausio mėnesio keisis sumos, skirtos organizatoriaus veiklos išlaidoms.
1 2 3 4 5 6 7 8