Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama smulkiesiems ūkiams
Kaip apskaičiuojamas valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo momentu pagal priemonę „Parama smulkiems ūkiams“?
Kokią buhalterinę apskaitą turi tvarkyti ūkininkai, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar reikia apdrausti turtą pagal priemonę Parama smulkiems ūkiams?
Ar pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ paramos lėšomis bus leista finansuoti žemės pirkimo išlaidas iš privačių asmenų?
Kaip bus vertinama, ar tinkamai įgyvendintas projektas pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ ?
Ar galima įsigyti naudotus traktorius, naudotus padargus?
1 2 3 4
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Kas turi užpildyti paraiškos ir tipinio verslo plano lenteles, ar tik pareiškėjas ar ir partneriai?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Ar projekto įgyvendinimo ar kontrolės metu gali būti keičiami projekto partneriai?
Trumpalaikis turtas – netinkamos finansuoti išlaidos. Kaip bus nustatoma, ar turtas yra trumpalaikis?
Kaip apskaičiuojamas ūkio ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo dieną?
Norime pasiteirauti dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, nuostatų. Kokiai pareiškėjų grupei yra priskiriami pareiškėjai, užsiimantys trumpos rotacijos želdinių (pvz.: gluosniai, greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai, kiti greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai) auginimu? Ar pastarųjų želdinių auginimas traktuojamas kaip žemės ūkio veikla, ar kaip miškininkystės veikla?
1 2 3 4 5 6
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Trumpalaikis turtas – netinkamos finansuoti išlaidos. Kaip bus nustatoma, ar turtas yra trumpalaikis?
Kokia veikla turi užsiimti pareiškėjai ir partneriai, kad gautų paramą?
Ar projekte privalo dalyvauti tarpininkas?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Norime teikti paraišką pagal priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkos skatinti vietos lygmeniu“. Kuriame internetinę platformą, kurioje ūkininkai ar juridiniai asmenys, gaminantys ar perdirbantys maistą, galėtų tiesiogiai prekiauti. Mes užsiimtume projekto valdymu, rinkodara ir logistika. Prašau paaiškinkite, ką reiškia 60 proc. paramos intensyvumas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms?
Ar projekto dalyviai gali prekiauti ne tik savo pagaminta produkcija, bet dar ir papildomai kitų žemės ūkio veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie nėra projekto dalyviai, produkcija?
1 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Ar reikalauti parašo ir antspaudo ant kiekvieno vietos projekto paraiškos lapo?
Ar tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos, susijusios su registravimu VĮ Registrų centre, ar jos gali būti priskirtos prie bendrų?
Jei numatyta įsigyti kompiuterį, kuris reikalingas gamybiniams procesams valdyti, bet būtų naudojamas ne tik tam, pvz., buhalterijai tvarkyti, jei veikla yra buhalterinių paslaugų teikimas? Kas yra technologinis procesas?
Kuriomis taisyklėmis reikėtų vadovautis rengiant Finansavimo sąlygų aprašą: KPP verslo taisyklėmis ar Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ ?
Skelbiant laikraštyje skelbimą dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas susiduriama su problema, kad padidėja skelbimo kaina, ypač kai kviečiama teikti vietos projektų paraiškas pagal kelias priemones. Kokios būtų galimybės išvengti šių išlaidų padidėjimo?
Vietos veiklos grupės susiduria su problema, kaip įsitikinti, kad el. būdu paraišką pateikė tinkamas asmuo. Kokių dokumentų ir kada paprašyti, kad būtų galima įsitikinti?
1 2 3 4 5
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Kaip turi būti įforminta jungtinės veiklos sutartis? Ar ji turi būti patvirtinta notaro, ar įregistruota VĮ Registrų centre, ar užtenka pateikti tiesiog dalyvių pasirašytą sutartį?
Ar teikiant paraišką melioracijos sistemų naudotojų asociacijos sąskaitoje turi būti reikiama lėšų suma, kad būtų galima pagrįsti nuosavas lėšas?
Ar pareiškėjas – asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, – gali priimti sprendimą, jog šįkart finansavimo bus prašoma vieno iš grupės dalyvių valdomos teritorijos drenažo tinklams atstatyti? Jei atstatinėjami tik šio vieno dalyvio tinklai, ar kiti jungtinės veiklos dalyviai privalo prisidėti savo indėliu?
Planuojame teikti paraišką dėl melioracijos sistemos rekonstravimo darbų finansavimo. Kada reikia atlikti planuojamą ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo? Ar atrankos išvadą privaloma pateikti kartu su paraiška?
Prašome paaiškinti, kas yra „funkciniais ryšiais susijusios melioracijos sistemos“?
Su paraiška gauti paramą privaloma pateikti tyrinėjimo medžiagą. Kas konkrečiai turėtų būti nurodyta tyrinėjimo medžiagoje?
1 2
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą
Ar būtų finansuojamos garsinės baidyklės?
Ar galima vykdyti veiklą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“, kai auginami žirgai?
Ar pretenduojant į paramą pagal priemonę „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ reikia būtinai turėti 1 SG ar užtenka ir mažiau, jeigu planuoju apsitverti mažiau nei 1 hektarą?
Pareiškėjas planuoja už paramos lėšas įsigyti juostinį elektrinį aptvarą. Kokį dokumentą, pagrindžiantį aptveriamą plotą, reikės pateikti pareiškėjui?
Ar galėtų būti pripažintos tinkamomis finansuoti dyzelinio generatoriaus, gaminančio elektrą, arba saulės baterijos, palaikančios akumuliatoriaus elektros krovimą, įsigijimo išlaidos?
Ar galima įrengti stacionarią tvorą ( betonu įtvirtinti metaliniai kuolai sujungti nelanksčiais tinklo skydais (segmentai) ) ir iš išorės pusės naudojant plastikinius izoliatorius ant tvoros uždėtos penkios eilės vielos, kuria tekės elektra?
1 2
1 2 3 4 5 6 7