Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas)
Jeigu paramos paraišką teikia juridinis asmuo, ar reikia kartu pateikti paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją?
Ar teikiant mokėjimo dokumentus turi būti sumokėtos visos draudimo sutartyje nurodytos draudimo įmokos?
Kada turi būti atliktas draudimo paslaugos pirkimas?
Kur galėčiau rasti informaciją apie šią priemonę?
Nuo kokių draudimo rizikų galima draustis?
Kada teikiama paramos paraiška savivaldybei?
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
Ar nušienavus pievas, esančias „Natura 2000“ teritorijoje, reikia užpildyti žurnalą?
Kaip turi būti prižiūrimi pagal veiklą „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ deklaruoti plotai?
Ar pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ gali deklaruoti mišką ir pretenduoti gauti paramą ne miško savininkas, o jo šeimos narys ar kitas asmuo? Ar reikia sudaryti nuomos arba panaudos sutartį?
Jei, deklaruojant miškų plotus NATURA 2000 teritorijoje, dalis ploto pateko už jos ribų, kokius reikėtų pateikti dokumentus?
1 2
Tradicinių amatų centrų plėtra
Ar tradicinių amatų centro veikloje turi dalyvauti tradiciniai amatininkai, sertifikavę tautinio paveldo produktus?
Įsigijome etnografiniame kaime namą. Ar yra kokia EU parama skirta etnografinių kaimų išsaugojimui ir rėmimui?
Vietos plėtros strategijų administravimas
Ar bus paskelbta informacija dėl viešųjų registrų?
Kaip galima gauti oficialią ir vieningą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuomonę?
Ar bus sudarytas tinkamų finansuoti nustatytų įkainių sąrašas?
Vertinant vietos projektus iš pareiškėjo neturi būti reikalaujama informacijos, kuri gali būti patikrinta naudojantis esamomis duomenų bazėmis ir registrais. Nesant galimybei pasinaudoti duomenų bazėmis ir registrais, Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 138.6 papunktyje numatyta galimybė kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos. Iškilo klausimas, kokią informaciją gali patikrinti ir pateikti vietos plėtros strategijos vykdytojai, agentūros darbuotojai?
Kaip rengiant Finansavimo sąlygų aprašą taikyti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 41 punktą?
Dėl vietos plėtros strategijų keitimų inicijavimo. Kada Nacionalinė mokėjimo agentūra inicijuos \vietos plėtros strategijos keitimą dėl pasikeitusios situacijos (taisyklių pakeitimo)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
Jeigu pareiškėjas yra Vilniaus bitininkų susivienijimo narys, ar šis juridinis asmuo atitinka taisyklių 35.2 papunkčio reikalavimą būti asociacijos nariu, kad būtų suteikta 30 pirmumo balų?
Kieno vardu (valdos partnerio ar valdytojo) pildoma paraiška pagal šią priemonę, jei ekologinio ūkininkavimo kursų pažymėjimą turi valdos partneris, o ne valdos valdytojas?
Kokie yra dokumentai, įrodantys žemės ūkio ir maisto produktų tiekimą rinkai? Ar gali būti, kad produktai (konkrečiai medus) paraiškos teikimo metu dar nebuvo tiekti rinkai, nes bitynas tik neseniai įkurtas?
Kaip apibrėžiami aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai)? Ką jie turi daryti?
Ar dalyvaujant Maisto kokybės IKP programoje ir sertifikuojant svarainius išmokos mokamos už hektarus?
1 2 3 4 5