Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama smulkiesiems ūkiams
Kokią valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmę užbaigto projekto metinėje ataskaitoje turės įrašyti ūkininkas: apskaičiuotą pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą iki 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusių pakeitimų ar pagal tvarkos aprašą su pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2018 m. sausio 1 d.?
Kaip apskaičiuojamas ūkio ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo momentu pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“?
Kaip apskaičiuojamas grynasis pelningumas pagal programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, tvarkantiems dvejybinę apskaitos sistemą?
Kokią buhalterinė apskaitą turi tvarkyti ūkininkai pretenduojantis gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Ar fizinis asmuo, teikiantis turistinės stovyklos paslaugas (remiantis Valstybės turizmo departamento duomenis), atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių 45.3 papunkčio nuostatą („projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų“), kad jam būtų galima suteikti 25 balus? Ar asmuo, teikiantis turistinės stovyklos paslaugas, vykdo kaimo turizmą, kaip to reikalaujama aukščiau minėtos taisyklės? Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisykles fizinis asmuo gali būti pareiškėjas, kurio partneris būtų labai maža įmonė?
Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) teiks paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos srities ,,Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisykles. Ar pareiškėjas atitiks Taisyklių 20.5 papunkčio nuostatą („parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip du ta pačia veikla užsiimantys subjektai, nurodyti Taisyklių 9 punkte, siekiantys gauti paramą investicijoms, susijusioms su bendra projekto veikla“), jei pareiškėjo vykdoma veikla susijusi su statinių projektavimo paslaugų teikimu, o partnerio veikla susijusi su žemės sklypų projektavimo paslaugų teikimu?
Kaip apskaičiuojamas ūkio ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo dieną?
Trumpalaikis turtas – netinkamos finansuoti išlaidos. Kaip bus nustatoma, ar turtas yra trumpalaikis?
Ar projekto įgyvendinimo ar kontrolės metu gali būti keičiami projekto partneriai?
Ar gali pareiškėjas – smulkusis ūkininkas – teikti paraišką su partneriais – fiziniu asmeniu ir miško valdytoju?
1 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Norime teikti paraišką pagal priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkos skatinti vietos lygmeniu“. Kuriame internetinę platformą, kurioje ūkininkai ar juridiniai asmenys, gaminantys ar perdirbantys maistą, galėtų tiesiogiai prekiauti. Mes užsiimtume projekto valdymu, rinkodara ir logistika. Prašau paaiškinkite, ką reiškia 60 proc. paramos intensyvumas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms?
Ar teisingai suprantame, kad paraiškos XII skyriaus lentelės „Projekto priežiūros rodikliai“ 6 eilutę „Ūkinių gyvūnų skaičius“ pildo tik pareiškėjai, investuojantys į gyvulininkystės šaką? Mišria žemės ūkio veikla (gyvulininkyste ir augalininkyste) užsiimantys subjektai ir investuojantys į augalininkystės produktų gamybą šios eilutės nepildo?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Ar paraišką ir tipinį verslo planą turi užpildyti tik pareiškėjas ar ir partneriai?
Ar projekte privalo dalyvauti tarpininkas?
Kokia veikla turi užsiimti pareiškėjai ir partneriai, kad gautų paramą?
1 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Vietos veiklos grupė numato įdarbinti 0,5 etato ir paskirti į vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) administratoriaus pareigas žmogų, kuris pagal savanoriškos veiklos sutartis nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. prisidėjo prie naujojo 2014–2020 m. m. laikotarpio strategijos rengimo ir 2017 m. keturis mėnesius prisidėjo prie naujojo laikotarpio strategijos kai kurių veiklų organizavimo. Bendra savanoriškos veiklos trukmė pagal sutartis – 1 metai ir 3 mėnesiai. Ar nustatant atlyginimą darbuotojui galima taikyti 15 proc. bazinio darbo užmokesčio priedą už savanorišką veiklą kaip VPS administravimo patirtį?
Parama žemės ūkio vandentvarkai
Ar tas pats fizinis asmuo (asociacijos narys), kuris teikia dvi paraiškas (iki 2016-04-29) ir dalyvauja skirtinguose projektuose (su skirtingais žemės sklypais ir juose esančiais melioracijos statiniais) su skirtingais pareiškėjais, pagal įgyvendinimo taisyklių 43.5 papunktį (projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje – suteikiama 20 balų.) būtų traktuojamas kaip ne pirmą kartą dalyvaujantis narys asociacijos, prašančios paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“?
Ar teikiant paraišką melioracijos sistemų naudotojų asociacijos sąskaitoje turi būti reikiama lėšų suma, kad būtų galima pagrįsti nuosavas lėšas?
Kaip turi būti įforminta jungtinės veiklos sutartis? Ar ji turi būti patvirtinta notaro, ar įregistruota VĮ Registrų centre, ar užtenka pateikti tiesiog dalyvių pasirašytą sutartį?
Ar pareiškėjas – asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, – gali priimti sprendimą, jog šįkart finansavimo bus prašoma vieno iš grupės dalyvių valdomos teritorijos drenažo tinklams atstatyti? Jei atstatinėjami tik šio vieno dalyvio tinklai, ar kiti jungtinės veiklos dalyviai privalo prisidėti savo indėliu?
Ar Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ atrankos kriterijai yra tęstinio pobūdžio ir bus vertinami projekto įgyvendinimo metu?
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas)
Kur ir kaip pateikiama Paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles?
Kokie veiksmai turi būti atliekami draudimo sutarčiai sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles, kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur?
Kurios draudimo įmonės teikia draudimo paslaugą pagal šią priemonę?
Kokie turi būti pareiškėjo veiksmai, norint gauti draudimo įmokų kompensavimą?
Ar yra tinkama paraiška gauti paramą, jeigu savivaldybei buvo pateikta jau po įvykusio draudžiamojo įvykio?
Kada teikiama paramos paraiška savivaldybei?
1 2
1 2 3 4 5 6