Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
Konsultavimo paslaugų vertė 1 500 Eur, tačiau nespėjau jomis pasinaudoti ir net nesuradau tinkamo konsultanto, kuris galėtų patarti miškininkystės klausimais. Kur dabar jūs išleisite tuos 1 500 Eur?
Ūkininkas buvo patvirtintas kaip konsultavimo paslaugų gavėjas, tačiau po patvirtinimo parašė prašymą, kuriame nurodė, jog atsisako paramos, nes ketina parduoti ūkį. Iš Agentūros gavo laišką, kad paraiška išregistruota. Ar būtų galima atšaukti paraiškos išregistravimą ir ūkininkui pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, nes kol kas ūkis neparduodamas?
Kokios galimos konsultavimosi temos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Su kuo gali konsultuotis juridinis asmuo pagal priemonę „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“?
Norėčiau sužinoti, kaip žemės ūkio bendrovė turėtų pateikti paraišką per ŽŪMIS pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis?
Per kiek laiko nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju reikia pasinaudoti konsultavimo paslaugomis?
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
Dalyvaujame „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ programoje. Registruotis į mokymo kursus nori daug žmonių. Skaitome įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-126, ir kai kada neaišku, ar galime žmogų registruoti į mokymus: - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet turi įregistruotą ūkininko ūkį kaime ir vykdo veiklą; - jei asmuo dirba šeimos nario, kuris yra įregistravęs ūkininko ūkį, ūkyje kaip šeimos narys, bet nėra sudaryta sutartis kaip su darbininku; - jei asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą mieste, bet yra žemės valdytojas kaimo vietovėje ir yra įregistravęs valdą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių (Nr. 3D-156) 15.10 papunktyje numatytas įsipareigojimas pareiškėjams „kiekvienais projekto įgyvendinimo metais parengti ne mažiau kaip po vieną informacinį straipsnį, publikuojamą laikraštyje, apie įgyvendinamą projektą“. Klausimas – kurie metai laikytini projekto įgyvendinimo metais?
Parama smulkiesiems ūkiams
Kaip apskaičiuojamas ūkio ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo momentu pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“?
Kokie yra papildomi įsipareigojimai teikiant paraišką dėl paramos smulkiesiems ūkiams?
Ar projektas gali būti įgyvendinamas žemės plote, kuris valdomas pagal panaudos sutartį, tačiau nėra įtrauktas į ūkininko valdą?
Kur galėčiau rasti svarbiausius investicijas apibūdinančius parametrus pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar ūkininkas gali prašyti paramos skirtingų sektorių investicijoms įsigyti pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų, ūkininkas gali pateikti paraišką, jei vykdo veiklą pagal tą pačią veiklos sritį ir yra pateikęs mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą?
1 2
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
Ar paslaugos žemės ūkiui priskiriamos prie žemės ūkio veiklos?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių 21.5 papunktį parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 ta pačia veikla užsiimantys subjektai (smulkieji ūkiai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės, fiziniai asmenys). Pagal tų pačių taisyklių 15 punktą įgyvendinant projektą dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję. Ar gali vyras ir žmona, užsiimantys ta pačia veikla, būti partneriais, jeigu jie atitinka visas kitas sąlygas?
Pareiškėjas vykdo kaimo turizmo veiklą, o partneris kaimo vietovėje teikia maisto gamybos paslaugas. Ar šie projekto dalyviai gali veiklą vykdyti pagal individualios veiklos pažymą tik skirtinguose sektoriuose, t. y., vienas vykdyti kaimo turizmo veiklą, o kitas – teikti maisto gaminimo paslaugas ir abu įsigyti investicijas, kurios nebus susijusios su abiem veiklomis, t. y., pareiškėjas prašys paramos už infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimą, o partneris paramos prašys už motorines kelių transporto priemones?
Ar pagal priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama smulkių ūkių subjektų bendradarbiavimui“ partneriais gali būti artimų giminaičių, t. y. dukros ir mamos, smulkūs ūkiai ir kuriam laikotarpiui prisiimami įsipareigojimai.
Norime pasiteirauti dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, nuostatų. Kokiai pareiškėjų grupei yra priskiriami pareiškėjai, užsiimantys trumpos rotacijos želdinių (pvz.: gluosniai, greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai, kiti greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai) auginimu? Ar pastarųjų želdinių auginimas traktuojamas kaip žemės ūkio veikla, ar kaip miškininkystės veikla?
Kaip apskaičiuojamas ūkio ekonominis dydis (VED) paraiškos pateikimo dieną?
1 2
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
Norime teikti paraišką pagal priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkos skatinti vietos lygmeniu“. Kuriame internetinę platformą, kurioje ūkininkai ar juridiniai asmenys, gaminantys ar perdirbantys maistą, galėtų tiesiogiai prekiauti. Mes užsiimtume projekto valdymu, rinkodara ir logistika. Prašau paaiškinkite, ką reiškia 60 proc. paramos intensyvumas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms?
Ar teisingai suprantame, kad paraiškos XII skyriaus lentelės „Projekto priežiūros rodikliai“ 6 eilutę „Ūkinių gyvūnų skaičius“ pildo tik pareiškėjai, investuojantys į gyvulininkystės šaką? Mišria žemės ūkio veikla (gyvulininkyste ir augalininkyste) užsiimantys subjektai ir investuojantys į augalininkystės produktų gamybą šios eilutės nepildo?
Kiek laiko turi būti vedama buhalterija? Ar su paraiška turi būti pateikta partnerių buhalterija?
Ar paraišką ir tipinį verslo planą turi užpildyti tik pareiškėjas ar ir partneriai?
Ar projekte privalo dalyvauti tarpininkas?
Kokia veikla turi užsiimti pareiškėjai ir partneriai, kad gautų paramą?
1 2
Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
Ar vietos projekto vykdytojai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles, prieš teikdami mokėjimo prašymą VVG ir NMA, neturi suderinti viešųjų pirkimo dokumentų su NMA teritoriniu skyriumi? Ir ar turi prie mokėjimo prašymo pridėti dokumentus, patvirtinančius, kad pirkimai atlikti tinkamai, ką daro VVG, teikdama mokėjimo prašymus.
Įmonė, vykdydama plėtrą, ketina įrengti žuvų pašarų gamybos liniją. Žuvų pašarai tiktų ir naminėms, akvariumuose laikomoms žuvims, tačiau gamyba būtų orientuota į pramoninių žuvų augintojų rinką. Dėl įrangos įsigijimo finansavimo įmonė ketina teikti paraišką pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę. Ar žuvų pašarų gamybos įrangos įsigijimo finansavimas pagal viensektorės vietos plėtros strategijos paramos verslo kūrimui ir plėtrai priemonę būtų tinkamas ir suderinimas su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos „Leader“ priemone?
Vietos veiklos grupė numato įdarbinti 0,5 etato ir paskirti į vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) administratoriaus pareigas žmogų, kuris pagal savanoriškos veiklos sutartis nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. prisidėjo prie naujojo 2014–2020 m. m. laikotarpio strategijos rengimo ir 2017 m. keturis mėnesius prisidėjo prie naujojo laikotarpio strategijos kai kurių veiklų organizavimo. Bendra savanoriškos veiklos trukmė pagal sutartis – 1 metai ir 3 mėnesiai. Ar nustatant atlyginimą darbuotojui galima taikyti 15 proc. bazinio darbo užmokesčio priedą už savanorišką veiklą kaip VPS administravimo patirtį?
1 2 3 4 5 6 7