Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Norėtume dalyvauti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonėje „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ (toliau – Priemonė). Priemonės įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-744, nustatyta (III skyriaus „Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai“ 7.5.3-7.5.4 papunkčiai), kad pareiškėjas laikomas netinkamu ir jam negali būti skiriama parama, jeigu: - jis paramos paraiškoje pateikia melagingą informaciją, kad nėra padaręs bet kurios iš 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL 2008 L 328, p. 28) 3 ir 4 straipsniuose nurodytų nusikalstamų veikų; - yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad pareiškėjas įvykdė su Europos žuvininkystės fondo ar Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondo parama susijusį sukčiavimą, kaip apibrėžta Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnyje. Kokius dokumentus turėtų pateikti pareiškėjas, kad įrodytų atitikimą šiems reikalavimams?
Norime kurti akvakultūros ūkį. Kur kreiptis, norint jį užregistruoti?
1 2 3 4