Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Ar gali įmonė, gaminanti maisto produktą, nepatenkantį į Europos Sąjungos sutarties I priedą, kreiptis paramos dėl žemės ūkio produktų perdirbimo?
Ar grūdų (arba sėklų) džiovinimas ir valymas yra perdirbimo ar rinkodaros veikla?
Ar įmonė, neturinti pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, gali kreiptis paramos žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar teisingai suprantame, kad pareiškėjas galės gauti 10 prioritetinių balų už priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2019 m. įgyvendinimo taisyklių 43.7.2 papunktį, jei 2018 m. pasėlių deklaracijoje plotai priskiriami prie pereinamojo laikotarpio plotų ir žymimi „PL“?
Bendrovės vienintelis akcininkas yra iki 40 m. amžiaus, o bendrovė pirmą kartą paraišką tiesioginėms išmokoms gauti pateikė 2018 m. Ar gali bendrovei būti prisitaikytas 20 proc. punktų didesnis paramos intensyvumas?
Ar gali ūkininkė įsigyti N1 klasės transporto priemonę su daugiau nei 3 sėdimomis vietomis, nes rinkoje sunku rasti N1 klasės transporto priemonę, kurioje būtų 2–3 sėdimos vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara?
Gamybinis pastatas nebuvo baigtas statyti ir priduotas, todėl nei pastato rekonstrukcija, nei kapitalinis remontas negalimi. Ar galiu prašyti paramos nebaigto gamybinio pastato užbaigimui?
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tiesioginės išmokos gali būti priskirtos pajamoms iš žemės ūkio?
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės valdas“ investuojant į gyvulininkystės sektorių galima įsigyti traktorinę priekabą ir ją naudoti grūdams į elevatorių vežti? Priekaba būtų naudojama ir gyvulininkystės srityje. Ar tokiu atveju būtų laikoma, kad investuojama į augalininkystės sektorių, ir paramos intensyvumas mažinamas iki 40 proc.?
1 2 3 4 5 6 7
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2015 m.)
Ar asmuo, dirbantis ir turintis individualios veiklos pažymėjimą, tačiau šiuo metu vykdantis reorganizaciją ir ketinantis toliau tęsti veiklą kaip UAB, gali būti tinkamu pareiškėju? Ar pakeitus juridinį statusą, nebus traktuojama, kad įsteigta nauja įmonė?
Paramos paraiškos XI skyriaus 14 punkte numatyta, kad reikia pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad projekte numatyta vykdyti veikla yra šeimos verslas. Ar su šeimos nariu turi būti sudaryta darbo sutartis? Ar šeimos narys turi turėti atskirą individualios veiklos pažymą? Ar šeimos narys turi būti nurodytas verslo liudijime?
Ar įmonė, kuri iki projekto pateikimo vykdo keletą veiklų (t. y. ir tas, kurios nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą, ir tas, kurios patenka), gali kreiptis paramos pagal šią priemonę, jeigu projekto investicijos bus tik į tą veiklą, kurį nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą?
Ar žemės ūkio paslaugų teikimas yra remiama veikla pagal priemonę?
Taisyklių 15.7, 16.2, ir 17.2 papunkčiuose naudojamos sąvokos „praėjusieji finansiniai metai“ ir „ataskaitiniai metai“. Apie kokius metus kalbama šiuose papunkčiuose, jei pareiškėjas finansinę atskaitomybę sudaro už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.?
Ar nuomojamo pastato rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal šią priemonę?
1 2 3 4
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2016 m.)
Iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio pagrindinis įmonės akcininkas buvo vyras, dabar pagrindine akcininke tapo moteris. Ar bus suteikiami balai pagal 6.3 atrankos kriterijų?
Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, o nekilnojamasis turtas priklauso akcininkui, ar už tai bus suteikti balai pagal atrankos kriterijų 5 punktą?
Ar fizinis asmuo, atitinkantis abu 4 atrankos kriterijaus punktus, iš viso gaus 50 atrankos balų?
Jeigu pareiškėjas nuosavas lėšas pagrindžia banko sąskaitos išrašu, ar pareiga su paraiška pateikti tarpines finansines ataskaitas išlieka?
Kokios oficialios institucijos duomenimis būtina įvertinti nedarbo lygį?
Ar atrankos kriterijų 4.2 papunktis taikytinas ir pareiškėjui – juridiniam asmeniui?
1 2 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)
Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, 17.4.3 papunktyje nėra nurodyta, kokį pajamų dydį iš stovyklaviečių veiklos vykdymo ataskaitiniais metais turėjo pasiekti paraiškos teikimo metais įsteigto juridinio asmens pagrindinis akcininkas. Koks jis turėtų būti?
Ar skaičiuojant 12 vidutinių darbo užmokesčio dydį reikia remtis Statistikos departamento pateiktais duomenimis, kuriuose nurodoma, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis privačiame sektoriuje yra 833,7 EUR?
Vykdau veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar gali įsipareigojimus perimti juridinis asmuo, jei paramą gavo fizinis asmuo?
Ar galiu teikti paraišką, jei mano, kaip pareiškėjo (fizinio asmens), pajamos, gautos iš ūkinės komercinės veiklos, sudaro daugiau nei 12 minimalių mėnesinių algų (gautos 2017 gegužę–rugsėjį) ir dar nedeklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai?
Pareiškėjas vykdo veiklą pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir ketina sukurti naują darbo vietą – į verslo liudijimą įrašyti fizinį asmenį. Koks atlyginimas privalės būti mokamas?
Ar būsiu tinkamas pareiškėjas, jei mano įmonės buveinės vieta ir projekto įgyvendinimo vieta nesutaps?
1 2
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2018 m.)
Ar pareiškėjas gali vykdyti veiklą pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ kitame rajone nei tas, kur yra registruota buveinės vieta, t. y. veiklos vykdymo ir buveinės vietos gali skirtis?
Domina parama verslo plėtrai kaime. Kaip turėčiau skaičiuoti paramos intensyvumą, norėdamas gauti atrankos balus?
1 2 3 4 5 6 7