Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Ar paramos gavėjui, įgyvendinusiam projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties Infrastruktūrą“, reikia teikti užbaigto projekto metinę ataskaitą? Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portale jos nėra.
Ar 3 skirtingų projekto dalių komerciniai pasiūlymai turėtų būti bendri, ar galėtų būti kiekvienai daliai pateikiami atskirai?
Ar pasinaudojus Europos Sąjungos parama būtų galima išvalyti nuo dumblo ir perteklinės augmenijos vandens telkinį, esantį miestelio teritorijoje, bei sutvarkyti jo pakrantes? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos?
Ar paraiškoje galima numatyti papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos projektiniame pasiūlyme, pateiktame regiono projektų atrankai?
Jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, ar patvirtintas Statinio projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška?
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ ūkininkas gali teikti 3 paraiškas dėl atskirų gyvūnų laikymo vietų ir prašyti už jas po 70 000 Eur paramos?
Ar pagal viešinimo taisyklių reikalavimus ūkininkas turės viešinti paramą už pagal atskiras paraiškas ir gyvūnų laikymo vietas gautą paramos sumą, ar pagal bendrai už visas paraiškas gautą paramos sumą?
Ar pareiškėjas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ne mažesnį vidutinį metinį gyvūnų skaičių, negu nurodytas paraiškoje paramos paraiškos pateikimo metais, turėtas sausio 31 d.?
Ūkininkas užsiima kiaulininkystės ir paukštininkystės veiklomis. Planuoja investuoti tik į kiaulininkystės veiklą, įsigyti investicijas, skirtas kiaulininkystės veiklos biosaugai. Ar ūkininkas paraiškoje turėtų nurodyti bendrą visų laikomų gyvūnų vidutinį metinį skaičių, išreikštą sutartiniais gyvuliais, kuris bus apskaičiuojamas iš ūkyje laikomų kiaulių ir paukščių?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ ūkininkas turi teikti kelias paraiškas dėl atskirų ūkinių gyvūnų laikymo vietų?
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
Koks yra numatytas kontrolės laikotarpis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“?
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Ar grūdų (arba sėklų) džiovinimas ir valymas yra perdirbimo ar rinkodaros veikla?
Kokius dokumentus reikia pateikti siekiant įrodyti, kad pareiškėjas per ataskaitinį laikotarpį kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą bei gauna iš šios veiklos pajamų?
Į kokią paramos sumą galima pretenduoti siekiant paramos žemės ūkio produktų ir (ar) rinkodaros veiklai, jei produktas nepatenka į Europos Sąjungos sutarties I priedą, bet skirtas maistui ar pašarams?
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ būtų tinkamas pareiškėjas įmonė, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinkanti didelės įmonės apibrėžimą?
Ar pareiškėjui su paraiška privaloma pateikti aplinkosaugos agentūros dokumentą – pažymą, kad poveikio aplinkai vertinimo pagal teisės aktų nuostatas įmonei nereikia atlikti?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paramos galima prašyti naujo gamybinio pastato statybai?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar gali ūkininkas prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius neužbaigtos ir naudojamos pieno ūkio fermos grindims su skysto mėšlo kanalais betonuoti / įrengti, naujai įrangai, skirtai pieno ūkio veiklai vykdyti, įsigyti? Pieno ferma Registrų centre įregistruota kaip nebaigtas statyti statinys.
Pagal priemonę „Parma investicijoms į žemės ūkio valdas“ pareiškėjas planuoja įsigyti mėšlo kratytuvą. Ar įsigydamas minėtą investiciją galėtų pretenduoti į atrankos balus, jei mėšlo kratytuvo vertė sudarytų daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM)?
Pareiškėjas nori gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, kokios paramos sumos galima prašyti subsidijai ir kokios -lengvatinei paskolai?
Specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Kas yra laikoma žviežiomis daržovėmis, ar pvz.: žirniai laikomi šviežiomis daržovėmis?
Ar teisingai suprantame, kad pupelių ir žirnių auginimas bei realizavimas priskiriamas daržininkystės sektoriaus veiklai ?
Jeigu pieninės galvijininkystės ūkis investuoja į mėsinę galvijininkystę, ar tai laikoma specializacijos keitimu (ūkis prieš tai buvo keitęs specializaciją)?
1 2 3 4
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017-2018 m.)
Ar pareiškėjas pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ gali vykdyti veiklą kitame rajone nei tas, kur yra registruota buveinės vieta, t. y. ar veiklos vykdymo ir buveinės vietos gali skirtis?
Pareiškėjas vykdo veiklą pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir ketina sukurti naują darbo vietą – į verslo liudijimą įrašyti fizinį asmenį. Koks atlyginimas privalės būti mokamas?
Vykdau veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar gali įsipareigojimus perimti juridinis asmuo, jei paramą gavo fizinis asmuo?
1 2 3 4 5 6 7