Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

DUK

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Ar 3 skirtingų projekto dalių komerciniai pasiūlymai turėtų būti bendri, ar galėtų būti kiekvienai daliai pateikiami atskirai?
Ar pasinaudojus Europos Sąjungos parama būtų galima išvalyti nuo dumblo ir perteklinės augmenijos vandens telkinį, esantį miestelio teritorijoje, bei sutvarkyti jo pakrantes? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos?
Ar paraiškoje galima numatyti papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos projektiniame pasiūlyme, pateiktame regiono projektų atrankai?
Jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, ar patvirtintas Statinio projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška?
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
Ar gali ūkininkas pirmiau (pvz.: 2021-12-01) pateikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, o vėliau (pvz.: 2021-12-03) teikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ (kai nėra ankstesnių neįgyvendintų priemonių)?
Ar gali ūkininkas pirmiau (pvz.: 2021-12-01) pateikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, o vėliau (pvz.: 2021-12-15) teikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (kai nėra ankstesnių neįgyvendintų priemonių)?
Pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ nėra apribojimo teikti paraišką tuo atveju, kai pareiškėjas nėra pabaigęs įgyvendinti ankstesnio projekto pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tačiau priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ taisyklėse yra numatyta, kad pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali įgyvendinti projektų pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis, jeigu dar nėra pateikęs galutinio mokėjimo prašymo. Ar gali pareiškėjas, šiuo metu įgyvendinantis projektą pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, pateikti paraišką pagal priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“?
Priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių 14.10 papunktyje numatyta, kad pareiškėjas įsipareigoja kasmet projekto kontrolės laikotarpiu pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje išlaikyti vidutinį metinį gyvulių skaičių, išreikštą sutartiniais gyvuliais (toliau – SG), ne mažesnį, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiuotą taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka. Ar galima paraiškoje numatyti kontrolės laikotarpiu laikyti mažesnį SG skaičių, nei jis buvo ataskaitiniu laikotarpiu. Pvz., pieninių karvių ūkyje ataskaitiniu laikotarpiu buvo laikomos ne tik karvės, bet ir buliai, tačiau dabar bulių nebelaikoma ir ateityje neplanuojama laikyti, todėl ateityje turimas SG skaičius sumažės, nors karvių skaičius ir nesikeis.
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ ūkininkas gali teikti 3 paraiškas dėl atskirų gyvūnų laikymo vietų ir prašyti už jas po 70 000 Eur paramos?
Ar pagal viešinimo taisyklių reikalavimus ūkininkas turės viešinti paramą už pagal atskiras paraiškas ir gyvūnų laikymo vietas gautą paramos sumą, ar pagal bendrai už visas paraiškas gautą paramos sumą?
1 2
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Kokius dokumentus reikia pateikti siekiant įrodyti, kad pareiškėjas per ataskaitinį laikotarpį kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą bei gauna iš šios veiklos pajamų?
Į kokią paramos sumą galima pretenduoti siekiant paramos žemės ūkio produktų ir (ar) rinkodaros veiklai, jei produktas nepatenka į Europos Sąjungos sutarties I priedą, bet skirtas maistui ar pašarams?
Ar pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ būtų tinkamas pareiškėjas įmonė, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinkanti didelės įmonės apibrėžimą?
Ar pareiškėjui su paraiška privaloma pateikti aplinkosaugos agentūros dokumentą – pažymą, kad poveikio aplinkai vertinimo pagal teisės aktų nuostatas įmonei nereikia atlikti?
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paramos galima prašyti naujo gamybinio pastato statybai?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ūkininkas pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2021 metų (toliau – Taisyklės), 9.2 paramos formą (gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui). Vadovaujantis Taisyklių 51 punktu, ūkininkas gavo iš NMA tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pažymą, bet per 6 mėn. nuo pažymos išdavimo datos nesikreipė į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo. Pažyma dabar nebegalioja, ką ūkininkui šiuo atveju daryti?
Ar pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (EURI kvietimas) remiama augalininkystė?
Kokiais kodais deklaruoti plotai priskiriami prie pievų ir ganyklų vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, vertinant atitiktį taisyklių 43.5 papunkčiui pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“?
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisykles. Vadovaujantis šių taisyklių 43.1 papunkčiu, pareiškėjui balai suteikiami, jei jis „yra investavęs ir (arba) projekte numato investuoti į <…> įrangą mėšlo įterpimui į dirvą (jei pareiškėjas EURI projekto apimtyje investuoja į šias technologijas, už kiekvieną ŠESD investicijų 1 procento dydžio vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų).“ Pareiškėjas numato įsigyti įterpimo įrangos komplektą, kurį sudaro srutovežis ir mėšlo įterpimo padargai. Prie numatyto įsigyti srutovežio galima jungti įterpimo padargus ir eksploatuoti. Mėšlo įterpimo procesui būtina numatytų įsigyti įrenginių sistema. Ar visa įsigyjama mėšlo įterpimo įrenginių sistema būtų laikoma ŠESD investicija?
Ar generatorius yra tinkama investicija pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kai įgyvendinama Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis (įgyvendinimo taisyklės patvirtintos 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-674).
Ūkininkas norėtų teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisykles. Ar ūkininkas gali pretenduoti į paramą, jei 2014–2020 m. laikotarpiu jau buvo keitęs specializaciją, tačiau ataskaitiniais metais nėra pasiekęs 45 proc. pajamų iš specializuoto sektoriaus?
1 2 3 4 5
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017-2018 m.)
Ar pareiškėjas pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ gali vykdyti veiklą kitame rajone nei tas, kur yra registruota buveinės vieta, t. y. ar veiklos vykdymo ir buveinės vietos gali skirtis?
Pareiškėjas vykdo veiklą pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ ir ketina sukurti naują darbo vietą – į verslo liudijimą įrašyti fizinį asmenį. Koks atlyginimas privalės būti mokamas?
Vykdau veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar gali įsipareigojimus perimti juridinis asmuo, jei paramą gavo fizinis asmuo?
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2019 m.)
Ar pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ pareiškėjas (juridinis asmuo) projekto kontrolės laikotarpiu privalo išlaikyti tik tas darbo vietas, kurios sukurtos verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu, ar ir tas darbo vietas, kurios yra sukurtos iki paramos paraiškos pateikimo dienos?
1 2 3 4 5 6 7