Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Kada reikia teikti paraišką gauti paramą už laikomus senųjų veislių gyvulius ir naminius paukščius?
Turiu stambiųjų žemaitukų veislės kumelę, kuri dalyvauja programoje. Norėčiau ją parduoti ir vietoj jos nusipirkti senojo tipo žemaitukę. Ar tiktų stambiujų veislės žemaitukę pakeisti seno tipo žemaitukę ?
Už kokius laikomus nykstančius Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių gyvūnus yra teikiama parama?
Kada pagal šią priemonę renkamos paraiškos?
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Ūkinis subjektas turi atitikti ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, kaip nustatyta LR žemės ūkio ministro įsakyme 3D-440. Kokios priemonės rodikliais pagal šį įsakymą turėtume vadovautis?
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Ar gali mokslo ir (arba) studijų institucija būti kolegija?
Kaip apskaičiuojamas projektą administruojančių ir projektą įgyvendinančių asmenų didžiausias galimas darbo užmokesčio valandinis įkainis?
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2017 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-470, tinkamas finansuoti yra darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko etatams išlaikyti). Jei paraiškoje bus numatyta 0,3 etato administratoriaus pareigybė, ar vėliau įgyvendinant projektą administratoriais galima įdarbinti 2 asmenis po 0,15 etato?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2016-2017 m.)
Kas gali kreiptis paramos socialiniam verslui vykdyti?
Siekiant gauti balus pagal kriterijų „Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų“, reikėtų sumažinti prašomos paramos sumą, ar jos intensyvumą?
Dėl projekto finansavimo šaltinio užtikrinimo.
Nesinaudojant konsultacinių/projektų rengimo įmonių paslaugomis, kur galima rasti nuoseklius žingsnius, reikiamų dokumentų sąrašą, kad pirmą kartą į ES paramą pretrenduojantis žmogus galėtų tinkamai atlikti visus veiksmus nuo idėjos iki paramos? Ar galima/Kur galima gauti nemokamą pirminę/pakartotinę konsultaciją?
Ar individualios veiklos pažymos turėjimas laikotarpiu nuo 2014-05-02 iki 2017-05-02 veiklai, kuriai vykdyti ketinama teikti paraišką, yra skaitoma kaip veiklos vykdymas. Pajamų nebuvo gauta.
Ar yra atlyginimo darbuotojui "lubos"?
1 2 3 4 5 6
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur) (2018 m.)
Ar pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 eurų, darbo užmokestis pareiškėjui yra tinkama finansuoti išlaida ir pareiškėjas galės prašyti paramos joms kompensuoti?
Ar teikiant paraišką pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16 000 eurų, reikia pateikti komercinius pasiūlymus numatytų investicijų kainai pagrįsti. Ar kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus?
Ar būtina investuoti savo pinigus norint gauti 16 tūkst. paramos verslui kaimo vietovėse? Kokia tvarka bus išmokamos paramos lėšos – iš karto ar dalimis?
Ar pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (išmoka iki 16 tūkst. Eur)“ remiama veikla- keleivių vežimas už atlygį lengvaisiais automobiliais, kaip pvz. Taxify ar Uber?
Ar būtų tinkamos finansuoti planuojamo įkurti grožio salono patalpų paprastojo remonto išlaidos?
Pareiškėjas yra mažoji bendrija (MB) kurioje yra vienaasmenis valdymo organas - direktorius. Kitų narių MB nėra. MB iki paraiškos pateikimo veiklos nevykdė, civilinė paslaugų sutartis su MB vadovu nesudaryta ir bus sudaryta tik po paraiškos pateikimo, kai įmonė pradės vykdyti veiklą. Ar po paraiškos pateikimo tarp MB ir MB direktoriaus sudaryta civilinė paslaugų sutartis būtų laikoma kaip nauja sukurta darbo vieta, už kuria skiriama 15 balų?
1 2 3 4 5
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)
Ar paramos gavėjas, kuris investicijas įsigyja iš fizinio asmens pagal pirkimo–pardavimo sutartį, gali atsiskaityti grynaisiais pinigais?
Pateikiau paraišką pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ kaip fizinis asmuo. Ar galėsiu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu sukurti mažąją bendriją ir verslo plano įgyvendinimą užbaigti kaip juridinis asmuo?
Kiek laiko bus vertinamos paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas šių metų gruodį grįžo į Lietuvos Respubliką iš emigracijos ir išvykimą į kitą valstybę buvo deklaravęs daugiau nei trejus metus?
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galima pretenduoti į atrankos balus, jei pareiškėjas yra įtrauktas į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmajam būstui, sąrašą, bet subsidijos pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą nėra gavęs?
Ar galima kreiptis paramos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, jei įmonė jau yra gavusi negrąžintiną subsidiją pagal Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerijos administruojamą programą?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9