Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2017 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-470, tinkamas finansuoti yra darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko etatams išlaikyti). Jei paraiškoje bus numatyta 0,3 etato administratoriaus pareigybė, ar vėliau įgyvendinant projektą administratoriais galima įdarbinti 2 asmenis po 0,15 etato?
Kaip apskaičiuojamas projektą administruojančių ir projektą įgyvendinančių asmenų didžiausias galimas darbo užmokesčio valandinis įkainis?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Ar paraišką teikiančiam ūkininkui būtina prognozuoti ir žemės ūkio veiklą?
Kas gali kreiptis paramos socialiniam verslui vykdyti?
Siekiant gauti balus pagal kriterijų „Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų“, reikėtų sumažinti prašomos paramos sumą, ar jos intensyvumą?
Dėl projekto finansavimo šaltinio užtikrinimo.
Nesinaudojant konsultacinių/projektų rengimo įmonių paslaugomis, kur galima rasti nuoseklius žingsnius, reikiamų dokumentų sąrašą, kad pirmą kartą į ES paramą pretrenduojantis žmogus galėtų tinkamai atlikti visus veiksmus nuo idėjos iki paramos? Ar galima/Kur galima gauti nemokamą pirminę/pakartotinę konsultaciją?
Kiek laiko įmonė gali dirbti iki paraiškų paramai teikimo?
1 2 3 4 5 6 7
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Ar pasinaudojus Europos Sąjungos parama būtų galima išvalyti nuo dumblo ir perteklinės augmenijos vandens telkinį, esantį miestelio teritorijoje, bei sutvarkyti jo pakrantes? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos?
Ar paraiškoje galima numatyti papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos projektiniame pasiūlyme, pateiktame regiono projektų atrankai?
Jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, ar patvirtintas Statinio projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar teisingai suprantame, kad jei įgyvendinant projektą bus vykdomos statybos ir įsigyjama įranga, ūkininkas galės pretenduoti į maksimalią 400 000 Eur paramos sumą?
Norime teikti paraišką pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įrangai įsigyti. Fermos, kurioje būtų montuojama įranga, neturime, bet planuojame statyti savo lėšomis. Ar tokiu atveju įranga bus priskiriama prie tinkamų finansuoti išlaidų?
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų. Ar teisingai suprantame, kad norint įsitikinti, jog didžiausia paramos suma 2014-2020 metų laikotarpiu neviršija 400 000 Eur, reikia skaičiuoti 2014-2020 m. gautą paramą tik pagal veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“?
Kuo remiantis bus nustatomas paramos intensyvumas, jei valdos specializacija nebus keičiama ir abi veiklos atitiks Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, 10 punkte nustatytus kriterijus, t. y. ataskaitiniais metais žemės ūkio veiklos pajamos sudarys 45 proc. ir iš gyvulininkystės, ir iš augalininkystės? Ar ūkininkas, kuris nekeis veiklos specializacijos, galės pats apsispręsti, į kokią veiklą norės investuoti, ir pasirinkti taisyklėse numatytą intensyvumą? Ar ūkininkas, investuojantis į gyvulininkystės sektorių, galės taikyti 50 proc. paramos intensyvumą?
Ar pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų apdorojimas (ne perdirbimas) patenka į sąvokos „žemės ūkio veikla“ apibrėžimą?
Norėjau paklausti dėl paramos priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ taisyklių 42.6.1 papunkčio nuostatos, kai suteikiami papildomi atrankos balai, nes vykdoma veikla pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Ar pareiškėjas turi dalyvauti tik nurodytose veiklose (išskiriama daugiau šios priemonės veiklų, nei nurodyta projekto atrankos kriterijuose)?
1 2 3
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2015 m.)
Ar asmuo, dirbantis ir turintis individualios veiklos pažymėjimą, tačiau šiuo metu vykdantis reorganizaciją ir ketinantis toliau tęsti veiklą kaip UAB, gali būti tinkamu pareiškėju? Ar pakeitus juridinį statusą, nebus traktuojama, kad įsteigta nauja įmonė?
Paramos paraiškos XI skyriaus 14 punkte numatyta, kad reikia pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad projekte numatyta vykdyti veikla yra šeimos verslas. Ar su šeimos nariu turi būti sudaryta darbo sutartis? Ar šeimos narys turi turėti atskirą individualios veiklos pažymą? Ar šeimos narys turi būti nurodytas verslo liudijime?
Ar įmonė, kuri iki projekto pateikimo vykdo keletą veiklų (t. y. ir tas, kurios nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą, ir tas, kurios patenka), gali kreiptis paramos pagal šią priemonę, jeigu projekto investicijos bus tik į tą veiklą, kurį nepatenka į neremiamų veiklų sąrašą?
Ar žemės ūkio paslaugų teikimas yra remiama veikla pagal priemonę?
Taisyklių 15.7, 16.2, ir 17.2 papunkčiuose naudojamos sąvokos „praėjusieji finansiniai metai“ ir „ataskaitiniai metai“. Apie kokius metus kalbama šiuose papunkčiuose, jei pareiškėjas finansinę atskaitomybę sudaro už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.?
Ar nuomojamo pastato rekonstrukcijos ir/ar kapitalinio remonto išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal šią priemonę?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6