Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti
Kaip apskaičiuojamas projektą administruojančių ir projektą įgyvendinančių asmenų didžiausias galimas darbo užmokesčio valandinis įkainis?
Rengiamas projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti bei jų veiklai vystyti“. Ar galima sutrumpinti projekto įgyvendinimo trukmę iki 24 mėn., kai patvirtintoje projekto galimybių studijoje nurodyti 36 mėn.?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2017 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-470, tinkamas finansuoti yra darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims (ne daugiau kaip 3 projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko etatams išlaikyti). Jei paraiškoje bus numatyta 0,3 etato administratoriaus pareigybė, ar vėliau įgyvendinant projektą administratoriais galima įdarbinti 2 asmenis po 0,15 etato?
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse
Ar pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ 2018 m. bus naujai remiamų veiklų?
Ar 2018 m. paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos du kartus?
Ar kartu su paramos paraiška pateikus su nekilnojamojo turto savininku sudarytą rašytinę sutartį dėl nekilnojamojo turto preliminaraus pirkimo, o patį turtą faktiškai įsigijus ir nuosavybės teisę į jį VĮ Registrų centre įregistravus iki paramos sutarties pasirašymo dienos, pareiškėjui būtų suteikiama 10 atrankos balų pagal priemonės įgyvendinimo taisyklių 41 punkto 5 eilutę?
Esu ūkininkas ir ketinu teikti paraišką pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Ar ūkininkas yra fizinis ar privatus juridinis asmuo?
Ar paraišką teikiančiam ūkininkui būtina prognozuoti ir žemės ūkio veiklą?
Kas gali kreiptis paramos socialiniam verslui vykdyti?
1 2 3 4 5 6 7
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
Ar pasinaudojus Europos Sąjungos parama būtų galima išvalyti nuo dumblo ir perteklinės augmenijos vandens telkinį, esantį miestelio teritorijoje, bei sutvarkyti jo pakrantes? Kur reikėtų kreiptis dėl paramos?
Ar paraiškoje galima numatyti papildomas išlaidas, kurios nebuvo numatytos projektiniame pasiūlyme, pateiktame regiono projektų atrankai?
Jeigu projekte numatyti statybos (naujų inžinerinių statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinių rekonstravimas, kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, ar patvirtintas Statinio projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška?
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
Ar grūdų (arba sėklų) džiovinimas ir valymas yra perdirbimo ar rinkodaros veikla?
Ar įmonė, neturinti pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, gali kreiptis paramos žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai?
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
Ar teisingai suprantame, kad jei įgyvendinant projektą bus vykdomos statybos ir įsigyjama įranga, ūkininkas galės pretenduoti į maksimalią 400 000 Eur paramos sumą?
Norime teikti paraišką pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įrangai įsigyti. Fermos, kurioje būtų montuojama įranga, neturime, bet planuojame statyti savo lėšomis. Ar tokiu atveju įranga bus priskiriama prie tinkamų finansuoti išlaidų?
Ūkininkas planuoja teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų. Ar teisingai suprantame, kad norint įsitikinti, jog didžiausia paramos suma 2014-2020 metų laikotarpiu neviršija 400 000 Eur, reikia skaičiuoti 2014-2020 m. gautą paramą tik pagal veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“?
Kuo remiantis bus nustatomas paramos intensyvumas, jei valdos specializacija nebus keičiama ir abi veiklos atitiks Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, 10 punkte nustatytus kriterijus, t. y. ataskaitiniais metais žemės ūkio veiklos pajamos sudarys 45 proc. ir iš gyvulininkystės, ir iš augalininkystės? Ar ūkininkas, kuris nekeis veiklos specializacijos, galės pats apsispręsti, į kokią veiklą norės investuoti, ir pasirinkti taisyklėse numatytą intensyvumą? Ar ūkininkas, investuojantis į gyvulininkystės sektorių, galės taikyti 50 proc. paramos intensyvumą?
Ar pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų apdorojimas (ne perdirbimas) patenka į sąvokos „žemės ūkio veikla“ apibrėžimą?
Norėjau paklausti dėl paramos priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ taisyklių 42.6.1 papunkčio nuostatos, kai suteikiami papildomi atrankos balai, nes vykdoma veikla pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“. Ar pareiškėjas turi dalyvauti tik nurodytose veiklose (išskiriama daugiau šios priemonės veiklų, nei nurodyta projekto atrankos kriterijuose)?
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7