Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Ar naudoto traktoriaus pardavėjas turės įrodyti dokumentais, kad naudotas traktorius atitinka Europos Sąjungos ir darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3D-508 (toliau – Taisyklės), 17.9 papunktyje, o gal šio punkto nuostata naudotiems traktoriams nebus aktuali?
Ar asmuo, norintis teikti paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, privalo gauti poveikio aplinkai vertinimo pažymą dėl planuojamų laikyti danielių, jei gyvūnų kiekis neviršys 200 vnt.?
Ar pareiškėjas gali tik ketinti ar paraiškos pateikimo dieną jau turi būti perėmęs valdą?
Planuoju dalyvauti priemonėje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. 2017 m. gegužės 10 d. esu įregistravęs žemės ūkio valdą. Patvirtinus šios priemonės įgyvendinimo taisykles, pastebėjau, kad 15 prioritetinių balų yra skiriama už perimamą valdą. Ar šie balai būtų suteikiami, jeigu perimčiau valdą iš tėvo, prieš tai išregistravęs esamą?
Ar bus suteikiami prioritetiniai balai už valdos perėmimą, jei valda įkurta daugiau kaip prieš 3 metus, nėra gavusi investicinės paramos, o buvęs valdos valdytojas, prieš perleisdamas valdą pareiškėjui, 2017 m. deklaravo pasėlius (pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti)?
Ar traktorius, senesnis kaip 7 m., gali būti įsigyjamas iš fizinių asmenų?
1 2 3 4 5 6
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas
Kokius įsipareigojimus turi prisiimti pareiškėjas dalyvaudamas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Ar galėsiu įkeisti turtą į kurį investuoju bankui?
Kokio dydžio plotas turi būti pažeistas ir kiek procentų medžių turi būti pažeista norint kreiptis paramos pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Miško veisimas
Nuo kokios sumos ir kaip turi būti viešinama parama miškui įveisti?
Kaip galėčiau Nacionalinei mokėjimo agentūrai pranešti apie jau įveistą mišką?
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ 2014 m. įveisiau mišką ir gavau paramą. Koks dabar mano ir įveisto miško ploto statusas? Ar aš esu miško valdytojas?
Nuo ko reikėtų pradėti, norint įveisti mišką dirbamoje žemėje? Į ką pirmiausia kreiptis?
Kaip pateikti paraišką, jei paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną dėl ŽŪMIS sutrikimų to padaryti nepavyksta?
Ar galima per ŽŪMIS pateikti paraišką, jei sistemoje nėra sukurtos atitinkamos paraiškos formos, t. y. pateikti skenuotą paraišką kaip papildomą dokumentą?
1 2
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Kada pagal šią priemonę renkamos paraiškos?
Ar būtina veisti laikomus ūkinius gyvūnus?
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų
Jei planuojamam biodujų gamybos projektui pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nėra privaloma atlikti nei pilno vertinimo (pagal įstatymo 1 priedą), nei atrankos (pagal įstatymo 2 priedą) ir jei su paraiška pateikiamas atitinkamas Regioninės aplinkos apsaugos agentūros raštas – ar tokiu atveju būtų laikoma, kad paraiška atitinka tinkamumo gauti paramą pagal taisyklių 16.15 punktą?
Kur galima rasti sąrašą gautų ir nagrinėjamų paraiškų paramai gauti pagal priemonę „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų"?
Ar galimas finansavimas kiaulininkystės kompleksui, įrengiant jame biodujų gamybos reaktorių iš susidarančių atliekų (mėšlo, organinių ir t.t.)?
Kokia didžiausią būtų galima gauti parama pagal biodujų gamybą iš žemės ūkio ir kitų atliekų?
1 2 3 4 5 6