Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Kaip bus mokama parama pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, jei mano valdoje turimi sutartiniai gyvuliai nedengia viso deklaruoto ganyklų pievų ploto?
Ar galiu parduoti ar išnuomoti dalį deklaruotos žemės (pievas ir (arba) ariamąją) 2017 metų rudenį, kai nuimsiu derlių, jeigu deklaruosiu MPUV, bet valdos neišregistruosiu iki kitų metų paraiškų priėmimo dienos?
Kada galėsiu nutraukti žemės ūkio veiklą  2017 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir paprašęs kompensacinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
Kokią valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmę užbaigto projekto metinėje ataskaitoje turės įrašyti ūkininkas: apskaičiuotą pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą iki 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusių pakeitimų ar pagal tvarkos aprašą su pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2018 m. sausio 1 d.?
2017 m. mums skirta parama pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Dėl kiekvienos prekių grupės buvo gauta po 3 komercinius pasiūlymus. Dabar norime pirkti statybines medžiagas. Ar projekto vykdytojas privalo įsigyti statybines medžiagas iš mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo, kurio pasiūlymas buvo pateiktas su paraiška? Ar svarbu, kad kaina nebūtų didesnė, nei buvo nurodyta pasirinktame komerciniame pasiūlyme? Ar gali būti mažesnė? Prekės charakteristika tokia pati.
Ar paramos gavėjas, dalyvaujantis pagal priemonę, gali įgyvendinus verslo planą ir (arba) verslo plano kontrolės laikotarpiu viršyti 70 000 Eur SP per metus?
Kokie naudotų traktorių parametrai tikrinami, nustatant komercinių pasiūlymų lygiavertiškumą?
Ar naudoto traktoriaus pardavėjas turės įrodyti dokumentais, kad naudotas traktorius atitinka Europos Sąjungos ir darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3D-508 (toliau – Taisyklės), 17.9 papunktyje, o gal šio punkto nuostata naudotiems traktoriams nebus aktuali?
Ar asmuo, norintis teikti paraišką pagal priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, privalo gauti poveikio aplinkai vertinimo pažymą dėl planuojamų laikyti danielių, jei gyvūnų kiekis neviršys 200 vnt.?
1 2 3 4 5 6
Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas
Kokius įsipareigojimus turi prisiimti pareiškėjas dalyvaudamas priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“?
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
Ar galime kreiptis paramos dėl stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimo, jei pažeisto miško plotas yra 53 arai, kurį sudaro 20 arų plotelis ir šiek tiek toliau 33 arų plotelis? Jie nesiriboja, bet yra viename kadastriniame sklype.
Miškas atkurtas pavasarį, o paraiška pateikta dabar. Ar privaloma pateikti kartu su paramos paraiška banko sąskaitos išrašą, patvirtinantį, kad turima lėšų projektui įgyvendinti, jei jau darbai atlikti?
Ar galėsiu įkeisti turtą į kurį investuoju bankui?
Kokio dydžio plotas turi būti pažeistas ir kiek procentų medžių turi būti pažeista norint kreiptis paramos pagal priemonę „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“?
Kada reikia kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybinių miškų pareigūnus dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui?
Kaip turi būti pažymėtas stichinių nelaimių pažeistas atkurtas miško plotas?
Miško veisimas
Ar turiu pildyti mokėjimo prašymą miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokai gauti?
Ar, teikiant paraišką per ŽŪMIS už kitą fizinį asmenį, būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas?
Ketinu sodinti hibridines drebules, kurių kirtimų rotacijos trukmė didesnė nei 20 metų. Ar siekiant gauti paramą miškui įveisti galiu sodinukus įvežti iš Estijos ar Latvijos?
Ketinu sodinti hibridines drebules, kurių kirtimų rotacijos trukmė didesnė nei 20 metų. Ar siekiant gauti paramą miškui įveisti galiu sodinukus įvežti iš Estijos ar Latvijos?
Ar 2019 m. galiu kreiptis paramos, jei mišką įveisėme 2018 m.?
Kaip pateikti paraišką, jei paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną dėl ŽŪMIS sutrikimų to padaryti nepavyksta?
1 2 3
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Kada pagal šią priemonę renkamos paraiškos?
1 2 3 4 5 6 7