Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Žinome, kad jei teikiamas projektas pagal 2021 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms pirmąją veiklos sritį, paramos lėšomis apmokama iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusią dalį reikėtų apmokėti nuosavomis lėšomis. Ar reikia su paraiška pateikti dokumentus, kuriais būtų patvirtintas nuosavų lėšų šaltinis (pvz., savivaldybės išduotas dokumentas ar kt.)?
Norime teikti paraišką dėl kaimo bendruomenės. Ar kaimo bendruomenė turi atitikti tam tikrus specialius reikalavimus?
Paraiškas kaimo bendruomenės gali teikti nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d. Ar paraiškų terminas nėra pratęstas? Ar galime paskutinę dieną (pirmadienį) išsiųsti paraišką registruota pašto siunta?
Noriu pasiteirauti dėl Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklių. Numatyta, jog reikia pateikti visuotinio susirinkimo dėl projekto poreikio protokolą, tačiau karantino sąlygomis susirinkimo daryti nėra galimybės. Kaip įgyvendinti šį reikalavimą?
Norime teikti paraišką gauti paramą kaimo bendruomenėms pagal pirmąją veiklos sritį. Rašydami projektą pasirinkome Taisyklių 25.1.4 papunktį dėl sporto įrangos, kuri bus laikoma bendruomenės patalpose, įsigijimo. Suformuluotą teiginį ir žodį ,,laikymas“ supratome ne kaip naudojimą bendruomenės patalpose, bet kaip saugojimą, laikymą, todėl parašėme projektą dėl baidarių ir vaikščiojimo lazdų įsigijimo, nes tai yra aktualu mūsų bendruomenei. Ar mes pasirinkę nurodytą sporto įrangą galime pretenduoti į paramą?
Dėl paraiškų teikimo gauti pagalbą pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Taisyklėse pateiktas apibrėžimas – „kokybiškas žemės ūkio produktas – žemės ūkio produktas, kurio kokybė oficialiai pripažinta pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius teisės aktus“. Pagal taisyklių 4 punktą, „Pagal šias taisykles pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p.1)“. Ar ekologiškai sertifikuoti maisto produktai patenka į 4 punkto sąrašus ir galima teikti paraišką gauti paramą?
1 2 3