Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa

Norime pasiteirauti dėl paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“. Matome, kad nurodytas reikalavimas, jog „pareiškėjas nuo pagal Priemonę paskelbto žvejybos draudimo laikotarpio pradžios dienos iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos dienos teisėtais pagrindais valdė (turėjo nepanaudotas ir ne perleistas) šprotų ir (arba) strimelių, ir (arba) lašišų individualias žvejybos galimybes (turėjo nepanaudotų ir neperleistų šprotų ir (arba) strimelių, ir (arba) lašišų individualių žvejybos galimybių) (kvotą).“ Šiais metais vyko reorganizacija, t. y. prie vienos įmonės buvo prijungtos dar dvi įmonės. Įmonė, prie kurios prijungtos kitos įmonės, įgijo visas tų įmonių teises ir pareigas bei, mūsų nuomone, galėtų būti pareiškėja teikiant paraišką. Tačiau kyla klausimas, ar tokiu atveju pareiškėjai reikėtų pateikti papildomus dokumentus dėl perleidžiamos teisės suteikimo iš Žuvininkystės tarnybos (būtent Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos), ar pakaktų tik reorganizavimo sąlygų bei informacijos apie turėtas kvotas?
Iškilo neaiškumų dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ įgyvendinimo taisyklių 27 punkto, reglamentuojančio statinio projekto ekspertizę, taikymo. Ar statinio projekto bendrąją ekspertizę privalo atlikti atestuota įmonė, ar galėtų atlikti ir fizinis asmuo – atestuotas architektas, inžinierius?
Ar savivaldybei arba regioniniam parkui, teikiant paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“, reikalingas verslo planas?
Ar priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (2019 m. IV) (supaprastinta parama) kontrolės laikotarpis (po 24 mėn. finansuojamo projekto įgyvendinimo) yra 5 (penkeri) metai? Kuriuo metu įsipareigojama vykdyti numatytą veiklą, išlaikyti darbo vietas ir pan.?
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 3D-36 buvo patvirtintos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) XII skyriaus „Pateikiami dokumentai“ 3 dalyje nurodyta, kad pateikiamas pareiškėjo ar jo atstovo tapatybės patvirtinimo dokumentas. Kokį dokumentą turi pateikti pareiškėjas, juridinis asmuo“?
Kur galima rasti įmonių, kurios turi galiojantį veterinarinio patvirtinimo / patikrinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, sąrašą?
1 2 3 4