Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Ar dalyvaujant veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ reikia gauti žemės savininkų sutikimus, nes žemė priklauso kitiems fiziniams asmenims?
Koks mažiausias žemės plotas, su kuriuo galiu dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“?
Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ įsipareigojau dalyvauti 7 metus. Ar galiu sutrumpinti laikotarpį iki 5 metų?
Ar gautą paramą reikės grąžinti, jei už vykdant veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas užsodintame mišku plote neįvykdomi įsipareigojimai?
Ar dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ privaloma laikyti gyvulius?
Ar pievų tvarkymo darbų registracijos žurnale taip pat reikia nurodyti šlapynių tvarkymo datas?
1 2 3
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar bus apmokėtos patirtos išlaidos, jei naują stogo dangą pirksime Lenkijoje?
Ar galiu pradėti asbestinės stogo dangos keitimo darbus, jei pateikiau paraišką, bet dar nesulaukiau sprendimo dėl paramos skyrimo?
Jei apskrityje yra tik viena atliekų šalinimo aikštelė, ar gali būti agentūrai teikiami kitose apskrityse esančių atliekų šalinimo aikštelių komerciniai pasiūlymai?
Ar tikrai privalomi trys komerciniai pasiūlymai asbestinio šiferio pašalinimo paslaugai? Vietovėje, kurioje gyvename, tokią paslaugą teikia tik viena įmonė.
Ar bus remiami sodų bendrijų gyventojai, norintys pasikeisti asbestines stogų dangas?
Noriu pakeisti seną stogą ir gauti paramą. Butas nuosavybės teise priklauso mamai. Mama yra išvykusi. Ar galiu už mamą teikti paraišką?
1 2
Ekologinis ūkininkavimas
2016 metais valdoje prisiimtų įsipareigotų plotų pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ nedidinau. Ar galiu 2017 metais savo valdoje auginti ekologinius ir neekologinius javus?
Ar galiu gauti paramą ekologiškai ūkininkaudamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje?
Kada pagal Ekologinio ūkininkavimo programą yra mokama išmoka už įsėlį?
Kokios pasekmės (sankcijos) plotinių paraiškai bus jeigu penktais metais nebus įsėlio dalyvaujant ekologinio ūkininkavimo programoje?
Dėl geodezinių kaimyno atliktų matavimų sumažėjo EKO plotas, ar bus taikoma sankcija dėl ploto pagal EKO programą sumažėjimo?
Ar galima teikti naujas paraiškas ekologiškai ūkininkaujant?
1 2 3 4
Investicijos į miškininkystės technologijas
Jeigu įmonės miško valdą sudaro apie 35 atskiri miško sklypai ir jiems yra parengti atskiri vidinės miškotvarkos projektai, ar reikalinga kartu su paramos paraiška visus juos pateikti su pridedamais dokumentais?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miško traktorius be savikrovės priekabos?
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Ar galėtume kreiptis paramos jaunuolynų ugdymui, jei miškas buvo įveistas 2006 metais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“?
Ar gali būti teikiama paraiška kelioms remiamoms veikloms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), t. y., kreiptis paramos 8.5 papunktyje (Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas) ir 8.6 papunktyje (Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas) nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti?
Kokius dokumentus kartu su paraiška turiu pateikti, kai kreipiuosi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Ar galiu parduoti ar išnuomoti dalį deklaruotos žemės (pievas ir (arba) ariamąją) 2017 metų rudenį, kai nuimsiu derlių, jeigu deklaruosiu MPUV, bet valdos neišregistruosiu iki kitų metų paraiškų priėmimo dienos?
Kada galėsiu nutraukti žemės ūkio veiklą  2017 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir paprašęs kompensacinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Gaunu išmokas už mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Norėčiau parduoti žemę. Kada baigiasi įsipareigojimai?
Kokio dydžio kompensacinės išmokos bus mokamos 2016 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
2015 m. pirmą kartą pateikiau paraišką, deklaravau pievas ir pažymėjau, jog noriu gauti paramą už nepalankias ūkininkauti vietoves. Ar gausiu išmokas už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jeigu nelaikau gyvulių?
1 2
1 2 3 4 5 6