Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Dalyvauju priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, iki kada turiu sutvarkyti deklaruojamus plotus?
Vykdau veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, norėčiau paklausti, kada bus tikrinama, ar neturiu įsiskolinimų valstybei.
Iki kada galima ganyti gyvulius, jei dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas“?
Mano deklaruojami plotai patenka į specifinių pievų teritoriją, ar galėčiau dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Specifinių pievų tvarkymas“, jei nelaikau gyvulių?
Iki kada galima nušienauti pievas, kai dalyvaujama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“?
Ar dalyvaujant veikloje „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ reikia gauti žemės savininkų sutikimus, nes žemė priklauso kitiems fiziniams asmenims?
1 2 3 4
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar paraiškos V skyriuje ,,Pareiškėjo atitiktis tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams paramai gauti“ pateiktas klausimas ,,Nepertraukiamas profesinės ar ekonominės veiklos vykdymas“ apima išimtinai su žemės ūkių susijusias veiklas, ar tai yra ir su socialinių, buitinių, švietimo ir kt. paslaugų teikimu susijusi veikla kaimo vietovėje?
Ar bus apmokėtos patirtos išlaidos, jei naują stogo dangą pirksime Lenkijoje?
Ar galiu pradėti asbestinės stogo dangos keitimo darbus, jei pateikiau paraišką, bet dar nesulaukiau sprendimo dėl paramos skyrimo?
Jei apskrityje yra tik viena atliekų šalinimo aikštelė, ar gali būti agentūrai teikiami kitose apskrityse esančių atliekų šalinimo aikštelių komerciniai pasiūlymai?
Ar tikrai privalomi trys komerciniai pasiūlymai asbestinio šiferio pašalinimo paslaugai? Vietovėje, kurioje gyvename, tokią paslaugą teikia tik viena įmonė.
Ar bus remiami sodų bendrijų gyventojai, norintys pasikeisti asbestines stogų dangas?
1 2 3
Ekologinis ūkininkavimas
Iki kada reikia pateikti informaciją apie užaugintą produkciją, jeigu ekologiškai ūkininkauju nuo 2015 m.?
Turiu ekologinį gyvulininkystės ir augalininkystės ūkį. Ar gausiu išmokas už ekologiškai prižiūrimas pievas, jeigu nebus sertifikuota gyvulininkystė?
2016 metais valdoje prisiimtų įsipareigotų plotų pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ nedidinau. Ar galiu 2017 metais savo valdoje auginti ekologinius ir neekologinius javus?
Ar galiu gauti paramą ekologiškai ūkininkaudamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje?
Kokios pasekmės (sankcijos) plotinių paraiškai bus jeigu penktais metais nebus įsėlio dalyvaujant ekologinio ūkininkavimo programoje?
Dėl geodezinių kaimyno atliktų matavimų sumažėjo EKO plotas, ar bus taikoma sankcija dėl ploto pagal EKO programą sumažėjimo?
1 2 3 4
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Ar asociacijos gali teikti paraišką ir pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pareiškėjo juridinio asmens dalyviai gali jungtis pagal jungtinės veiklos sutartį?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar pareiškėjas, maža įmonė, turi registruoti valdą ir teikti vidinės miškotvarkos projektus, jei savo vardu neturi miško ir paraiškoje numato teikti tik paslaugas kitiems miško valdytojams?
Jeigu įmonės miško valdą sudaro apie 35 atskiri miško sklypai ir jiems yra parengti atskiri vidinės miškotvarkos projektai, ar reikalinga kartu su paramos paraiška visus juos pateikti su pridedamais dokumentais?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miško traktorius be savikrovės priekabos?
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Ar galėtume kreiptis paramos jaunuolynų ugdymui, jei miškas buvo įveistas 2006 metais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“?
Ar gali būti teikiama paraiška kelioms remiamoms veikloms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), t. y., kreiptis paramos 8.5 papunktyje (Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas) ir 8.6 papunktyje (Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas) nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti?
Kokius dokumentus kartu su paraiška turiu pateikti, kai kreipiuosi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
1 2 3 4 5 6