Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Koks mažiausias žemės plotas, su kuriuo galiu dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“?
Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ įsipareigojau dalyvauti 7 metus. Ar galiu sutrumpinti laikotarpį iki 5 metų?
Ar gautą paramą reikės grąžinti, jei už vykdant veiklą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas užsodintame mišku plote neįvykdomi įsipareigojimai?
Ar dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ privaloma laikyti gyvulius?
Ar pievų tvarkymo darbų registracijos žurnale taip pat reikia nurodyti šlapynių tvarkymo datas?
Nuo kada galima pradėti šienavimo darbus, vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“?
1 2 3
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar reikia pateikti komercinius pasiūlymus neasbestinės stogo dangos kainai pagrįsti? Jei taip, tai ar komerciniame pasiūlyme nurodytas stogo dangos plotas turi sutapti su plotu, nurodomu paramos paraiškoje?
Norėčiau pasiteirauti, nuo ko turėčiau pradėti, norėdamas pasikeisti asbestinį stogą Europos Sąjungos lėšomis? Kokį prašymą bei kokius dokumentus turėčiau parengti ir kur pateikti?
Prašytume paaiškinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtiems infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo 2015 metais taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-119, 15.3 ir 15.4 papunkčius. Nėra aišku, kada reikia apdrausti stogo dangą - prieš teikiant paraišką ar gavus pritarimą, kad paraiška patvirtinta? Taip pat nėra aišku, ar reikia apdrausti tik stogo dangą ar visą namą?
Ekologinis ūkininkavimas
Ar VĮ „Ekoagros“ išduotas sertifikatas įrodo žemės dirbimą?
Ar pagal EKO priemonę įsėlio pakanka 1 kartą, pvz., pirmaisiais metais?
Ar dalyvaujant pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ perleidus įsipareigojimus kitam ūkininkui būtų man taikomos sankcijos?
Ar gausiu ekologines išmokas už javus, jei 2016 m. prisiėmiau naujus įsipareigojimus?
Turiu ekologinį ūkį. Iki kada turėčiau pateikti pažymą apie gautas pajamas iš žemės ūkio veiklos?
Ar turiu pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai produkcijos realizavimo dokumentus, jeigu dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“?
1 2 3
Investicijos į miškininkystės technologijas
Jeigu įmonės miško valdą sudaro apie 35 atskiri miško sklypai ir jiems yra parengti atskiri vidinės miškotvarkos projektai, ar reikalinga kartu su paramos paraiška visus juos pateikti su pridedamais dokumentais?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miško traktorius be savikrovės priekabos?
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Ar gali būti teikiama paraiška kelioms remiamoms veikloms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), t. y., kreiptis paramos 8.5 papunktyje (Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas) ir 8.6 papunktyje (Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas) nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti?
Kokius dokumentus kartu su paraiška turiu pateikti, kai kreipiuosi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Kada galėsiu nutraukti žemės ūkio veiklą  2017 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir paprašęs kompensacinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Gaunu išmokas už mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Norėčiau parduoti žemę. Kada baigiasi įsipareigojimai?
Kokio dydžio kompensacinės išmokos bus mokamos 2016 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“?
2015 m. pirmą kartą pateikiau paraišką, deklaravau pievas ir pažymėjau, jog noriu gauti paramą už nepalankias ūkininkauti vietoves. Ar gausiu išmokas už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jeigu nelaikau gyvulių?
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
1 2 3 4 5