Dažniausiai užduodami klausimai | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Dažniausiai užduodami klausimai

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

TIESIOGINĖS IŠMOKOS IR SU PLOTU SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Iki kada turi būti išmokėta parama dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“?
Kas nustato šlapynių plotus?
Kada galima pradėti šienavimo darbus, vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“?
Ar dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ privaloma laikyti gyvulius?
Koks mažiausias žemės plotas, su kuriuo galiu dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“?
Mano deklaruojami plotai patenka į specifinių pievų teritoriją, ar galėčiau dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Specifinių pievų tvarkymas“, jei nelaikau gyvulių?
1 2 3
Daugiamečių pievų atkūrimas
Kur galiu rasti bendrą informaciją apie pievų atkūrimą?
Ar įvertinus 2022 m. deklaruotų daugiamečių pievų duomenis, Lietuva peržengė leistiną pievų plotų sumažėjimo 5 proc. ribą?
Kas yra laikoma daugiamete pieva?
Kokios būtų išimtys dėl daugiamečių pievų atkūrimo, jeigu toks sprendimas būtų priimtas?
Kokios sankcijos būtų taikomos atsiradus prievolei atkurti daugiametes pievas ir jų neatkūrus?
Kas bus jeigu Lietuvos mastu 2023 metais daugiamečių pievų plotas ir toliau mažės?
1 2
Ekologinis ūkininkavimas
Ar reikia laikytis pasėlių įvairinimo reikalavimo ekologiniam ūkiui?
Už visus deklaruojamus laukus gaunu kompensacines išmokas pagal „Ekologinio ūkininkavimo programą“. Ar galiu su šiais laukais dalyvauti priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“?
Kiek metų iš eilės, ekologiškai ūkininkaujant, tame pačiame lauke galima auginti javus?
Ar galima perleisti Ekologinio ūkio įsipareigojimus kitam ūkio subjektui?
Kokio dydžio išmokos mokamos pagal Ekologinio ūkininkavimo programą?
Turiu ekologinį ūkį. Iki kada turėčiau pateikti pažymą apie gautas pajamas iš žemės ūkio veiklos?
1 2
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių
Ar iš deklaruotų plotų, kurie patenka į nepalankias ūkininkauti vietoves, reikia nuimti grikių derlių?
Dalyvauju priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Šiuo metu esu skolingas Valstybiniam socialinio draudimo fondui. Iki kada turiu atsiskaityti su valstybe, kad gaučiau kompensacines išmokas.
Dalyvauju Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Koks pagal šią priemonę prisiimtų įsipareigojimų laikotarpis?
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas
Turiu stambiųjų žemaitukų veislės kumelę, kuri dalyvauja programoje. Norėčiau ją parduoti ir vietoj jos nusipirkti senojo tipo žemaitukę. Ar tiktų stambiųjų veislės žemaitukę pakeisti seno tipo žemaituke?
Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Kada galiu šienauti pievas, deklaruotas „Natura 2000“ teritorijose?
Jei, deklaruojant miškų plotus NATURA 2000 teritorijoje, dalis ploto pateko už jos ribų, kokius reikėtų pateikti dokumentus?
Kokio dydžio kompensacinės išmokos bus mokamos pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“?
Ar pareiškėjas, kurio sklypas patenka į „Natura 2000“ teritoriją, turi laikytis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ taisyklių reikalavimų, jei jis prašo tiesioginių išmokų, tačiau neprašo paramos pagal paminėtą priemonę?
Ar teikiama parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ už nuomojamoje žemėje deklaruojamus plotus?
Deklaruoju ganyklas pievas „Natura 2000“ teritorijoje, ar galiu susmulkinti žolę?
1 2
1 2