Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

D.U.K.

Raskite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Specifinių pievų tvarkymas“ bus keičiami Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotai?
Deklaruoju griovius ir dalyvauju investicinėje programoje. Kiek mažiausiai griovių reikia prižiūrėti, kad gaučiau išmoką? Ar 1 m šlaito plotas įskaičiuojamas?
Planuoju dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas“, ar visos pievos tinkamos šiai veiklai?
Ar ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkas, kurio visas ūkis yra 100 proc. ekologinis, gali dalyvauti veikloje „Specifinių pievų tvarkymas“?
Dalyvauju priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, iki kada turiu sutvarkyti deklaruojamus plotus?
Vykdau veiklą pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, norėčiau paklausti, kada bus tikrinama, ar neturiu įsiskolinimų valstybei.
1 2 3 4
Asbestinių stogų dangos keitimas
Ar 2018 metais teikiant paraišką dėl stogo dangos keitimo reikalingi trys komerciniai pasiūlymai dėl asbesto utilizavimo paslaugos?
Ar paraišką dėl asbestinio stogo dangos keitimo teikiantis pareiškėjas privalo būti namo savininkas, ar pakanka būti registruotam name, kurio stogą norima keisti?
Ar galiu teikti paraišką asbestinei stogo dangai keisti, jei man nuosavybės teise priklausantis namas, kurio stogą norėčiau keisti, yra įkeistas bankui?
Kokį dokumentą kartu su paraiška iš savivaldybės turi pateikti pareiškėjas dėl asbesto turinčių gaminių kiekio?
Ar galiu teikti paraišką kito namo stogo dangai pakeisti, jei jau dalyvavau programoje?
Ar galima teikti paraišką, jeigu yra keli namo savininkai?
1 2 3 4
Ekologinis ūkininkavimas
Ar galima teikti naujas paraiškas ekologiškai ūkininkaujant?
Dėl geodezinių kaimyno atliktų matavimų sumažėjo EKO plotas, ar bus taikoma sankcija dėl ploto pagal EKO programą sumažėjimo?
Kokios pasekmės (sankcijos) plotinių paraiškai bus jeigu penktais metais nebus įsėlio dalyvaujant ekologinio ūkininkavimo programoje?
Ar pagal EKO priemonę įsėlio pakanka 1 kartą, pvz., pirmaisiais metais?
Ar VĮ „Ekoagros“ išduotas sertifikatas įrodo žemės dirbimą?
Pareiškėjas tęsia įsipareigojimus pagal priemonę ekologinis ūkininkavimas ir pildydamas deklaraciją deklaruoja naują lauką, pažymi varnelę sertifikuoti, bet neprašo už jį paramos, ar bus baudžiamas?
1 2 3 4 5
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje
Ar asociacijos gali teikti paraišką ir pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“?
Ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pareiškėjo juridinio asmens dalyviai gali jungtis pagal jungtinės veiklos sutartį?
Investicijos į miškininkystės technologijas
Ar pareiškėjas, maža įmonė, turi registruoti valdą ir teikti vidinės miškotvarkos projektus, jei savo vardu neturi miško ir paraiškoje numato teikti tik paslaugas kitiems miško valdytojams?
Jeigu įmonės miško valdą sudaro apie 35 atskiri miško sklypai ir jiems yra parengti atskiri vidinės miškotvarkos projektai, ar reikalinga kartu su paramos paraiška visus juos pateikti su pridedamais dokumentais?
Ar tinkamas paramos lėšomis finansuoti miško traktorius be savikrovės priekabos?
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
Prieš 2 metus įsigijau 2,5 ha miško. Kokio minimalaus dydžio miško sklypą reikėtų valdyti ir kokius reikalavimus turėčiau atitikti, kad galėčiau kreiptis paramos pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.
Ar galėtume kreiptis paramos jaunuolynų ugdymui, jei miškas buvo įveistas 2006 metais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“?
Ar gali būti teikiama paraiška kelioms remiamoms veikloms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), t. y., kreiptis paramos 8.5 papunktyje (Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas) ir 8.6 papunktyje (Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas) nurodytoms remiamoms veikloms vykdyti?
Kokius dokumentus kartu su paraiška turiu pateikti, kai kreipiuosi paramos jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymui?
1 2 3 4 5 6