Paraiškos smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – nuo rugsėjo 2 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.19

Paraiškos smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – nuo rugsėjo 2 d.

Paraiškos smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – nuo rugsėjo 2 d.
Nuo rugsėjo 2 d. šalies smulkieji ūkio subjektai bus kviečiami teikti paraiškas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą – prasidėjus rudeniui bus pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.
 
Paraiškos pagal priemonę bus renkamos iki spalio 31 d. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 3 407 158 Eur. Parama bus skiriama smulkių ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 
Kam bus skiriama parama
 
Paramos minėtu laikotarpiu galės kreiptis kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės bei fiziniai asmenys nuo 18 metų.
 
Paraišką būtina teikti kartu su partneriais, užsiimančiais ta pačia veikla, kaip ir paraišką teikiantis subjektas ir su kuriais jau iki paraiškos teikimo turi būti pasirašyta bendra jungtinės veiklos sutartis, sudaryta laikantis pagrindinių geros partnerystės principų.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad partneriu negali būti paties pareiškėjo įsteigtas juridinis asmuo, taip pat juridinis asmuo, kurio valdyme  pareiškėjas  dalyvauja, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse. Tuo tarpu giminystės partnerių ryšiai nėra vertinami kaip susietumo elementas tuo atveju, jei projekto dalyviai veiklą vykdo savarankiškai. 
 
Vienam projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 90 tūkst. Eur, o didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.
 
Numatytas paramos intensyvumas skaičiuojamas skirtingai atsižvelgiant į patirtas išlaidas: projekto bendrosios išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., o tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkiams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano išlaidų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
Projektas privalo būti pradėtas įgyvendinti, t. y. turi būti pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas per 6 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Jei smulkusis ūkio subjektas numato teikti tik vieną mokėjimo prašymą, šis reikalavimas netaikomas.
 
Projekto įgyvendinimo trukmė  negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tais atvejais, kai projekte numatytas įsigyti turtas (įranga, įrengimai ir transporto priemonės) bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parama skiriama šioms investicijoms: einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms (jos negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM); naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba; naujoms N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms; naujiems technologiniams įrenginiams; naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms; (ūkio) paskirties pastatų naujai statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui; infrastruktūros projektui įgyvendinimo vietoje kurti; naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai bei įrangai (išskyrus medienos vežimo keliais techniką); dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams, taip pat viešinimo bei bendrosioms išlaidoms – pastarųjų dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Atrankos kriterijai
 
Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:
 
1. Projekto dalyvių skaičius:
  • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
  • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių subjektų:
  • smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
  • smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
- nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
  • labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
- daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai.
 
4. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų.
 
5. Įgyvendinus projektą:
  • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 20 d. 15:56