Žemės ūkio produktams perdirbti skirta 28,8 mln. eurų paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.28

Žemės ūkio produktams perdirbti skirta 28,8 mln. eurų paramos

Žemės ūkio produktams perdirbti skirta 28,8 mln. eurų paramos
Liepos 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. Dėl paramos bus galima kreiptis iki rugsėjo 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad birželio 11 d. buvo patvirtintos naujos taisyklės, taikomos nuo 2019 m.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu projektams pagal paminėtą veiklos sritį įgyvendinti skirta 28 803 132 Eur paramos lėšų, jas lygiomis dalimis paskirstant 10 Lietuvos apskričių. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip pat užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla. Paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Vienas iš naujų tinkamumo skirti paramą reikalavimų – projektas turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nurodytą prioritetą, bent vieną tikslinę sritį ir prisidėti prie bent vieno kompleksinio tikslo įgyvendinimo.
 
Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto pajamų (vertinama pagal žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 patvirtintą Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką). Šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus arba perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Paramos dėl žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros gali kreiptis tik mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje išaugintos produkcijos, ir gaunantys iš šios veiklos pajamų juridiniai asmenys. Šis reikalavimas, kaip ir reikalavimas dėl pajamų, netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams. Nepertraukiamai užsiimti veikla tolygu, kai kiekvieną mėnesį juridiniai asmenys vykdė žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą ir gavo iš šios veiklos pajamų.
 
Pažymėtina, kad nors paramos prašoma tik žemės ūkio produktų rinkodaros veiklai, pareiškėjas turi mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai (t. y. mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo kiekvieną mėnesį vykdyti žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamų) užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimu. Tiesa, šis reikalavimas vėlgi netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
 
Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus (pažymas, leidimus ir kitus dokumentus), susijusius su žemės ūkio produktų perdirbimo veikla. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu.
 
Taip pat pareiškėjai kartu su paraiška turi pateikti Regioninio aplinkos apsaugos departamento išduotą pažymą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Esant būtinybei poveikio aplinkai vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais iki paraiškos pateikimo. Kaip ir VMVT dokumentų pateikimo atveju atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paraiškos vertinimo metu.
 
Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Taip pat perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Jei galutinis produktas yra ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, jis turi būti skirtas maistui ir (arba) pašarams.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. 50 proc. intensyvumo parama gali būti skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus asmenims (jei po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigojama perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą) bei pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
 
Didžiausia paramos suma juridiniams asmenims vienam projektui negali viršyti 1,3 mln. Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiui – 4 mln. Eur. Juridiniams asmenims, kurie perdirbę žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 tūkst. Eur vienam projektui ir 4 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Pateikti projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems 11 atrankos kriterijų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, jei pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė, suteikiama 10 balų, o jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – 5 balai. Taip pat nauja tai, kad pareiškėjui suteikiami atrankos balai, jei jis įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus.
 
Jei atliekamas papildomas paramos paraiškų vertinimas, pareiškėjai reitinguojami šia eilės tvarka:
 • didesnis pareiškėjo visų darbuotojų draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkis 2018 m;
 • mažesnė prašoma paramos suma.
 
Atrankos kriterijai:
 1. Pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis):
  • pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė – suteikiami 10 balų;
  • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 5 balai.
 1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas:
  • atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
  • kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 2. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 10 balų.
 3. Diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918).
 4. Projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose – suteikiami 10 balų.
 5. Pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą (pareiškėjas kartu su paraiška pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir (ar) ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.
 6. Pareiškėjas negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų.
 7. Pareiškėjas įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15 balų, juos paskirstant:
  • daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;
  • nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;
  • nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai.
 8. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 10 balų. Palyginama su apskrities, kurioje teikiama paraiška, vidurkiu 2018 m. pagal Taisyklių 3 priedo duomenis.
 9. Vystomos beatliekės technologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu).
 10. Pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus, užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 28 d. 11:58