Šiandien Lietuvos kaimo tinklo nariai pradeda teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.03

Šiandien Lietuvos kaimo tinklo nariai pradeda teikti paraiškas

Šiandien Lietuvos kaimo tinklo nariai pradeda teikti paraiškas
Nuo šiandien pradedamos rinkti Lietuvos kaimo tinklo (LKT) narių paraiškos dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) žinomumo didinimo, skatinimo aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose, EIP veiklos grupių veiklos viešinimo ir kt. LKT paraiškos bus priimamos iki birželio 28 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 400 000 Eur paramos lėšų.
 
Pareiškėjas – LKT narys, veikiantis nacionaliniu lygiu
 
Paraiškos pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ priimamos teritoriniuose Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) padaliniuose.
 
Jas gali teikti nacionaliniu lygiu veikiantis LKT narys (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu), atitinkantis veiklos įgyvendinimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. LKT narių sąrašas skelbiamas LKT svetainės skyriuje „Nariai“. 
 
Atkreiptinas dėmesys, jog LKT nariui, veikiančiam vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., kaimo bendruomenė, kita nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga, veikianti vietos lygmeniu), parama neteikiama.
 
Remiama LKT nario veikla
 
Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, jog parama galės būti skiriama šiems LKT renginiams – komunikacijos projektams – vykdyti:
 • teminiams renginiams, skirtiems suinteresuotųjų subjektų įsitraukimui į kaimo plėtros procesus didinti, KPP įgyvendinimo kokybei pagerinti, plačiajai visuomenei ir galimiems paramos gavėjams informuoti apie kaimo plėtros politiką bei KPP, inovacijoms žemės ūkio, miškų ūkio, maisto gamybos srityse bei kaimo vietovėse skatinti;
 • vienos dienos renginiams „Atviras ūkis“ – gali būti organizuojamas visas ciklas, kurį sudarytų ne daugiau kaip 10 renginių. Renginiai „Atviras ūkis“ turi būti skirti kaimo vietovėse žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklas vykdančių subjektų lankymams, parodant visuomenei bei galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ūkio ir (arba) ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat dalijantis geromis idėjomis skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų;
 • renginiams „Gerieji KPP pavyzdžiai“ – dalijamasi KPP gerąja patirtimi, organizuojami su tuo susiję renginiai ir pristatymai, skirti teigiamai visuomenės nuomonei apie EŽŪFKP formuoti bei informacijai apie geruosius KPP pavyzdžius skleisti;
 • KPP viešinimo akcijoms, kai įvairių renginių metu (parodos, mugės, susijusios su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir pan., renginiai „Miesto ūkis“) dalijamasi žiniomis apie KPP įgyvendinimą. Toks dalijimasis žiniomis padėtų paaiškinti žemės ūkio svarbą miesto gyventojams, o susidomėjusiems asmenims būtų teikiama informacija apie EŽŪFKP paramą ir KPP. Taip pat parama bus galima pasinaudoti organizuojant renginius, skirtus vaikams bei jaunimui skatinti domėtis EŽŪFKP parama, įsitraukti į KPP įgyvendinimą.
 
Skirtingiems renginiams – skirtinga parama
 
Vienam projektui vykdyti kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti komunikacijos projekto išlaidas, į paramos sumą įskaitant PVM. Paramos suma priklauso nuo to, kokį LKT narys yra suorganizavęs. Organizuojant teminį renginį, paramos suma priklauso nuo renginio dalyvių skaičiaus ir renginio trukmės, kaip nurodyta įgyvendinimo taisyklėse.
 
Suorganizavus renginį „Atviras ūkis“, didžiausia galima paramos suma gali siekti 25 000 Eur. Organizuojant šių renginių ciklą, didžiausia paramos suma apskaičiuojama dauginant didžiausią galimą vieno renginio paramos sumą iš planuojamų organizuoti renginių skaičiaus.
 
Suorganizavus renginį „Gerieji KPP pavyzdžiai“, kompensuojama iki 15 000 Eur tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Suorganizavus KPP viešinimo akciją, galima pretenduoti į didžiausią 50 000 Eur paramą.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus. Didžiausias galimas balų skaičius – 100. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 balai. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:
 
1. Projektas bus įgyvendinamas:
 • daugiau nei 5 Lietuvos apskrityse – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 5 Lietuvos apskričių (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • iki 2 Lietuvos regionų (įskaitytinai) – suteikiama 10 balų.
 
2. Projekto tikslas – spręsti specifines tam tikros srities problemas, taip prisidedant prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo (projekto rezultatas – pasiūlomi konkretūs problemos sprendimo būdai, siūlymai dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo) – suteikiama 20 balų.
 
3. Projektas prisideda prie didesnio plačiosios visuomenės supratimo apie KPP, jos žinomumo. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį renginiuose dalyvauja:
 • daugiau nei 150 asmenų – 40 balų;
 • nuo 101 iki 150 asmenų įskaitytinai – 30 balų;
 • nuo 51 iki 100 asmenų įskaitytinai – 20 balų;
 • nuo 31 iki 50 asmenų įskaitytinai – 10 balų.
 
4. Projektas skirtas gerosios patirties, įgyvendinant KPP, sklaidai – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 4 d. 08:28