Pradėtos rinkti paraiškos pagal tris žuvininkystės priemones
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.02.07

Pradėtos rinkti paraiškos pagal tris žuvininkystės priemones

Pradėtos rinkti paraiškos pagal tris žuvininkystės priemones
Šią savaitę žuvininkystės sektoriaus atstovai jau galės teikti paraiškas net pagal tris Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemones.
 
Remiamas mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimas
 
Nuo vasario 4 d. pradėtos rinkti paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystė“, kuri aktuali Lietuvos mokslinių tyrimų institutams, Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms bei kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su moksline veikla, moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, taikomaisiais moksliniais tyrimais. Jų paraiškos, kartu su partneriais – verslinės žvejybos įmonių asociacijomis, įmonėmis, turinčiomis perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse, naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai, į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, taip pat turinčiomis verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą – Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos iki balandžio 5 d. Paraiškas pagal šią priemonę taip pat gali teikti verslinės žvejybos įmonių asociacijos, kartu su šiais partneriais: Lietuvos mokslinių tyrimų institutais, Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, įregistruotais Lietuvos Respublikoje ir kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkais ir (arba) tyrėjais.
 
Pareiškėjai, pasinaudodami parama, galės vykdyti veiklą, kuria turės būti skatinamas mokslininkų ir žvejų keitimasis žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, atliekami taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, atlikti su tyrimais susijusį duomenų rinkimą ir tvarkymą, bandomuosius projektus, vykdyti žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą, seminarus ir dalintis geriausia praktika.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 180 000 Eur, o didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 70 000 Eur, numatyta kompensuoti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Parama siekiantiems sumažinti neigiamą poveikį jūrų aplinkai ir apsaugoti rūšis
 
Tuo pačiu laikotarpiu – nuo vasario 4 d. iki balandžio 5 d. – bus renkamos paraiškos pagal kitą EJRŽF priemonę – „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“.
 
Teikti paraiškas kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, ir nuosavybės teise valdančios Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus. Taip pat kreiptis paramos gali įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir (arba) Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir (arba) perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Abiem atvejais įmonės turi būti vykdžiusios žvejybos veiklą ne mažiau kaip 60 dienų per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos.
 
Pagal priemonę finansuojamos investicijos, kuriomis gerinamas žvejybos įrankių atrankumas dydžio arba rūšių atžvilgiu ir siekiama panaikinti išmetimą į jūrą išvengiant nepageidaujamos žuvų išteklių priegaudos, ją mažinant arba tvarkant. Taip pat remiamos investicijos, skirtos riboti ir, jei įmanoma, panaikinti fizinį ir biologinį žvejybos poveikį ekosistemai arba jūros dugnui. Priemonėms, kurios padėtų apsaugoti, kad į žvejybos įrankius ir sužvejojamą laimikį nepatektų žinduoliai ir paukščiai, taip pat skiriama parama. Į finansuojamų išlaidų kategorijas patenka ir projekto bendrosios išlaidos (išlaidos, patiriamos rengiant ir įgyvendinant projektą) bei projekto viešinimo išlaidos.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 200 000 Eur, didžiausia galima parama vienam projektui yra 50 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei įmonė negali būti laikoma labai maža, maža ar vidutine, jai taikomas paramos intensyvumas iki 30 proc., o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Investicijos į akvakultūrą
 
Nuo vasario 7 d. iki kovo 1 d. NMA bus galima teikti paraiškas ir pagal EJRŽF priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“. Šios paraiškos bus administruojamos supaprastinta tvarka.
 
Paramos pagal priemonę gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba planuojančios užsiimti akvakultūra.
 
Paramos lėšomis turės būti didinamas akvakultūra užsiimančios įmonės konkurencingumas ir gyvybingumas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą. Pagal priemonę bus remiamos veiklos, kuriomis siekiama įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti akvakultūros ūkius (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą. Taip pat finansuojamas esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą bei remiamos investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (atkreiptinas dėmesys, kad negali būti remiama veikla tų pareiškėjų, kuriems skirta parama pagal veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos).
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 1 000 000 Eur. Vienam projektui paramos suma gali siekti iki 50 000 Eur. Suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o didelių įmonių įgyvendinamam projektui numatytas paramos intensyvumas – iki 30 proc.
 
Paraiškos pagal minėtas priemones priimamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. vasario 7 d. 13:29