Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.09

Žemės ūkio produktų perdirbėjams paramos užteks

Žemės ūkio produktų perdirbėjams paramos užteks
Liepos 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“. NMA specialistai jau susumavo paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Produktų perdirbimo, rinkodaros ir (arba) plėtros veiklai įgyvendinti per du paraiškų surinkimo mėnesius – birželį ir liepą – NMA buvo pateiktos 29 paraiškos. Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma siekia beveik 8 mln. Eur, o šiam paraiškų rinkimo etapui pagal KPP priemonę buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Taigi, visiems paraiškas pateikusiems žemės ūkio produktų perdirbėjams paramos lėšų pakaks, ir prioritetinių eilių sudarymas įtakos paramos skyrimui ar neskyrimui neturės.
 
Primename, kad pretenduoti į žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos vystymui skirtą paramą galėjo juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara, o numatyta paramos suma vienam paramos gavėjui – iki 400 tūkst. Eur, 2014–2020 metų laikotarpiui – 3 mln. Eur. Paramos gavėjui, kuris perdirbęs žemės ūkio produktus pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos Nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – numatyta paramos suma 200 tūkst. Eur vienam projektui ir 3 mln. Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.
 
Surinktos paraiškos pirmiausia bus vertinamos pagal atitiktį atrankos kriterijams, už tai bus skiriami balai. Vėliau bus tikrinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, kurio metu bus nustatyta, ar paraiška atitinka bendrąsias įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus.
 
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
 
Pateikti projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse (Taisyklės) nustatytiems 6 atrankos kriterijams. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Atrankos kriterijai:
 1. Kai pareiškėjo dydis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo nuostatomis) yra:
 • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiami 25 balai;
 • pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 20 balų;
 • pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.                                                   
 1. Kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:
 • atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotos paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą skirti projektui paramos sumą, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
 • kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotos paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą skirti projektui paramos sumą, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo.
 1. Kai pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 1. Kai diegiamos inovacijos – suteikiama 20 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“).
 1. Kai visos projekto investicijos planuojamos įgyvendinti kaimo vietovėje (visos projekte numatytos investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje) (iki 6 000 gyventojų) – suteikiama 15 balų.
 1. Kai visą projekto kontrolės laikotarpį gaminama ir (arba) planuojama gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus (patikrinama, kai pareiškėjas po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos ir po kiekvienų kontrolės laikotarpio metų pabaigos pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 10 d. 10:04