Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.08

Žuvininkai teikė paraiškas

Žuvininkai teikė paraiškas
Praėjusių metų pabaigoje žuvininkystės sektoriaus atstovai teikė paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos (EJRŽF) priemones.
 
Parama žvejybos perdirbimo įmonėms
 
Gruodžio 22 d. baigtos rinkti paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastinta parama). Iš įmonių, užsiimančių arba planuojančių užsiimti žvejybos, akvakultūros produktų perdirbimu, gautos 4 paraiškos. Jose prašoma 181 tūkst. eurų paramos.
Visiems pateiktiems projektams atliekamas projektų tinkamumo skirti paramą vertinimas, parama bus skiriama pareiškėjams, kurie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Primename, kad parama skiriama investicijoms, kurios prisideda prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo (įskaitant atliekų apdorojimą), gerina saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygas bei investicijoms, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas. Taip pat remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas ir šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas.
 
Mokslininkų ir žvejų partnerystės
 
Paraiškos pagal EJRŽF priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ buvo renkamos iki gruodžio 15 d. Iš viso gautos 6 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 398 tūkst. eurų.
 
Pirmiausia atliekamas paraiškų pirmumo atrankos vertinimas pagal projektų pirmumo atrankos kriterijus, kurie nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse ir, atsižvelgiant į tai, kad prašoma suma viršija priemonei įgyvendinti skirtąją 200 tūkst. eurų sumą, bus sudaroma paramos paraiškų pirmumo eilė.
 
Ši priemonė skirta skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje. Remiami taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, taip pat su minėtais tyrimais susiję duomenų rinkimas ir tvarkymas, bandomieji projektai, žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geroji praktika.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 8 d. 15:27