Kviečiame plėsti verslą kaime!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.09.07

Kviečiame plėsti verslą kaime!

Kviečiame plėsti verslą kaime!
Nuo vakar, spalio 2 d., norintys pasinaudoti Europos Sąjungos parama verslui plėsti kaimo vietovėse vėl galės teikti paraiškas. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) jas priims iki lapkričio 30 d. 
 
Šiam paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ rinkimo etapui skirta 19 mln. Eur paramos lėšų. Paraiškas vertinant ir administruojant bus vadovaujamasi naujomis šios priemonės veiklos įgyvendinimo taisyklėmis.
 
Parama – fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims
 
Pagal KPP veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ parama teikiama ne žemės ūkio veiklai (veikloms), nurodytai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystyti. Viename projekte gali būti numatyta plėtoti kelias remiamas ekonominės veiklos rūšis. Parama nebus teikiama tik veikloms, išvardytoms neremiamų veiklų sąraše, o jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Atkreipiame dėmesį, jog neremiamų veiklų sąrašas buvo papildytas krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla bei už paramos lėšas įgyto turto (išskyrus poilsio ir sporto reikmenų) nuoma.
 
Pretenduoti į paramą gali fiziniai bei privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statusą. Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 
Paraiškos priimamos tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS. Kitais būdais (paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos nebus priimamos. Visi papildomi dokumentai – verslo planas, ataskaitinių metų finansinių ataskaitų bei tarpinių finansinių ataskaitų (už einamųjų metų visus ketvirčius) dokumentai, tinkamą projekto finansavimo šaltinį pagrindžiantys dokumentai – turi būti elektroninės formos, t. y. popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas. Pažymėtina, kad paraiškų teikimo paskutinę dieną paraiškos per sistemą bus priimamos tik iki 12 val.
 
Daugiau darbuotojų – didesnė parama
 
Veiklos įgyvendinimo taisyklėse neliko ribojimo imti paskolą projektui finansuoti tik iš kredito įstaigų – nuo šiol pareiškėjai galės skolintis iš fizinių asmenų ar kitų privačių juridinių asmenų.
 
Tuo tarpu prašomos paramos dydis, kaip ir ankstesniu paraiškų rinkimo laikotarpiu, priklausys nuo įdarbintų naujų darbuotojų skaičiaus. Vienai viso etato darbo vietai, kai darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę, sukurti didžiausia paramos suma galės būti 50 000 Eur. Jei sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų, bus galima tikėtis didžiausios paramos sumos – 200 000 Eur. Įdarbinęs darbuotoją paramos gavėjas privalės jį išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, o šio įsipareigojimo neįvykdžius bus taikomas proporcingas projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos sumažinimas ir (arba) susigrąžinimas, atsižvelgiant į skirtos paramos sumos ir planuotos įkurti naujos darbo vietos kainos santykį. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas prašytų 200 000 Eur ir įsipareigotų sukurti 4 naujas darbo vietas, tačiau sukurtų tik 3, tai sankcijos suma būtų 50 000 Eur, nes vienai darbo vietai sukurti buvo skirta 50 000 Eur parama.
 
Projektas turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius ir įgyvendintas per ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
 
Tinkamos išlaidos
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tinkamos finansuoti šios išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), taip pat bendrosios išlaidos (tarp jų ir viešinimo) – jų finansuojama dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, atliekant administracinį tikrinimą pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Jei paramos lėšų pakaks ne visiems daugiausiai atrankos balų (didžiausią vienodą skaičių) surinkusiems pareiškėjams, vyks papildoma projektų atranka. Pirmenybė bus teikiama pareiškėjams, negavusiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir prašantiems mažiausios paramos sumos.
 
Žemiau nurodome projektų atrankos kriterijus ir balus:
1.    Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą):
1.1.   pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje) – suteikiami 5 balai;
1.2.   pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas kaimo vietovėje) – suteikiami 5 balai.
 
2.    Prašoma mažesnio paramos intensyvumo: paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai).
 
3.    Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):
3.1.   2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiama 10 balų;
3.2.   2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai neskiriami) – suteikiami 5 balai.
 
4.    Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuojama veikla (tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka abu atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų):
4.1.   kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą). Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):
  • 5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams – suteikiami 25 balai;
  • 4 darbo vietos kaimo gyventojams – suteikiama 20 balų;
  • 3 darbo vietos kaimo gyventojams – suteikiama 15 balų;
  • 2 darbo vietos kaimo gyventojams – suteikiama 10 balų;
  • 1 darbo vieta kaimo gyventojui – suteikiami 5 balai.
 
4.2.   Vykdomas šeimos verslas (iki projekto įgyvendinimo pabaigos įdarbinamas bent vienas šeimos narys (jei pareiškėjas vykdo veiklą pagal verslo liudijimą – į verslo liudijimą papildomai įrašytas šeimos narys) – taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui).
4.3.   Vykdoma licencijuojama veikla (paraiškos teikimo metu vykdoma ir (arba) planuojama vykdyti) (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuojamą veiklą (išskyrus licencijuojamas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 10 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą), – suteikiami 25 balai.
 
5.    Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – suteikiama 10 balų.
 
6.    Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus – suteikiama 10 balų.
 
7.    Pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra moteris (pagrindinė akcininkė – akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovė yra moteris) – suteikiami 5 balai.
 
8.    Paramos prašoma ekonominei veiklai, susijusiai su prekių, produktų gamyba, – suteikiama 10 balų.
 
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui – 100 balų. Privalomas surinkti minimalus atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.
 
Pirmumo eilė bus sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose, taip pat pareiškėjo pateikti dokumentai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 3 d. 11:34